Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga isporuke vode i odvođenja otpadnih voda u 2017. i 2018. godini za potrebe Poslovnice Rogatica

Datum objave: 21.02.2017. 09:57 / Izvor: Akta.ba, 13.02.2017.

FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

REPUBLIKE SRPSKE

 

Broj:IZ-110/2017-2

Datum: 13.02.2017. godine

 

Na osnovu člana 22. stav (1) tačka 12) Statuta Fonda za penznjsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 31/16) i člana 18. stav (2) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), a u vezi sa članom 10. stav (1) tačka d) istog, Plana nabavki Fonda za 2017. godinu, rješavajući po Zahtjevu Filijale Istočno Sarajevo broj: 96-786/17 od 03.02.2017. godine, Direktor Fonda donosi

 

Odluku

o pokretanju postupka nabavke usluga isporuke vode i odvođenja otpadnih voda

koje su izuzete od primjene odredaba Zakona o javnim nabavkama

 

I             

Odobrava se pokretanje postupka nabavke usluga isporuke vode i odvođenja otpadnih voda u 2017. i 2018. godini za potrebe Poslovnice Rogatica Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, a koje su u skladu sa članom 10. Zakona o javnim nabavkama BiH izuzete od primjene odredaba ovog zakona.

Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 210,00 KM.

Oznaka i naziv iz JRJN: 65111000-4 i 90400000-1.

 

II            

Odlukom je obuhvaćena nabavka predmetnih usluga u periodu 01.01.2017.-31.12.2018. godine.

 

III           

Dio sredstava za nabavku usluga iz tačke 1. ove odluke obezbijeđen je Bucetom Republike Srpske za 2017. godinu na poziciji 412221, dok će preostali dio sredstava biti obezbijeđen budžetom Republike Srpske za 2018. godinu.

 

IV          

U cilju realizacije ove odluke u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima zaključiće se ugovor sa JP „VODOVOD I KANALIZACIJA" AD Rogatica u stečaju, JIB: 4400609950008.

 

V            

Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti na internet stranici Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.

 

Obrazloženje

Filijala Istočno Sarajevo podnijela je Zahtjev broj: 96-786/17 od 03.02.2017. godine radi nabavke usluga isporuke vode i odvođenja otpadnih voda u 2017. i 2018. godini za potrebe Poslovnice Rogatica. 

Razmatrajući predmetni Zahtjev, prije svega, utvrđeno je daje nabavka predmetnih usluga planirana na poziciji V-4. Plana nabavki Fonda za 2017. godinu broj: 0-877/2016-10 od 28.12.2016. godine i da je za ove usluge dio finansijskih sredstava obezbijeđen Budžetom Republike Srpske za 2017. godinu, dok će preostali dio biti obezbijeđen budžetom Republike Srpske za 2018. godinu.

Ispitujući dalje Zahtjev, u smislu odredaba člana 10. Zakona o javnim nabavkama, ustanovljeno je da su ispunjene pretpostavke za izuzeće od obaveze provođenja nabavke. Naime, pomenutim članom Zakona, u stavu (1) tačka d) definisano je da se od ovog zakona izuzimaju i ugovori o nabavci prirodnih i zakonskih monopola, a koji mogu, između ostalih, uključiti nabavku vode i drugih usluga, do otvaranja tržišta za konkurenciju.

Proizvodnja i isporuka vode, u skladu sa članom 3. stav (1) tačka b) Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 124/11), obuhvata sakupljanje, prečišćavanje i isporuku vode korisnicima za piće i druge potrebe, vodovodnom mrežom do mjernog instrumenta korisnika, prečišćavanje i ispuštanje mreže, kao i čišćenje septičkih jama.

Predmetne usluge su pomenutim zakonom definisane kao komunalne djelatnosti od posebnog javnog interesa,te da je članom 7. istog propisano da jedinica lokalne samouprave za obavljanje ovih djelatnosti može osnovati javno komunalno preduzeće ili vršenje tih poslova povjeriti drugim privrednim subjektima koji su dužni da komunalnu djelatnost koja im je povjerena obavljaju u skladu sa ovim zakonom.

U predmetnom Zahtjevu Filijale Istočno Sarajevo navedeno je da je ispitivanjem tržišta ustanovljeno da na području koje pokriva Poslovnica Rogatica ne postoji konkurencija za ovu vrstu usluge, na osnovu čega je utvrđeno da su ispunjene pretpostavke za izuzeće od obaveze provođenja nabavke u skladu sa odredbama člana 10. Zakona o javnim nabavkama BiH, sve dok ova usluga ne bude dostupna na relevantnom tržištu od strane više ponuđača.

Ova odluka predstavlja deklarativni upravni akt kojim se u konkretnom slučaju utvrđuje monopolistički položaj JP „VODOVOD I KANALIZACIJA" AD Rogatica u stečaju.

Cijeneći sve navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

Direktor

Dr. Mladen Milić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: