Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga popravke sirene alarmnog sistema sa zamjenom neophodnih dijelova i napajanja

Datum objave: 23.02.2017. 14:56 / Izvor: Akta.ba, 17.02.2017.

Broj: 11-16.6-765/17

Datum: 13.02.2017. godine

 

Na osnovu člana 18. stav (1) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama Đosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 4. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH", broj 90/14) i člana 4. i 5. Pravilnika Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH interni broj: 154/15 od 17.02.2015. godine, o postupku nabavke roba, usluga ili radova putem direktnog sporazuma, a postupajući po zahtjevu Sektora za pravne i opšte poslove, broj: 11-16.6-765/17 od 13.02.2017.godine v.d. direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva donosi

 

ODLUKU

o pokretanju postupka nabavke: Popravak sirene alarmnog sistema sa zamjenom neophodnih dijelova i napajanja/Usluge nadzora

 

1. Odobrava se provođenje postupka javne nabavke roba: JRJN 79714000-2 -Popravak sirene alarmnog sistema sa zamjenom neophodnih dijelova i napajanja/Usluge nadzora, stavka Plana nabavki za 2017. godinu U-44.2.

2. Javna nabavka će se provesti po postupku direktnog sporazuma, zaključivanjem ugovora sa ponuđačem, koji je na osnovu prethodnog ispitivanja tržišta dostavio tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijcnom.

3. Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a) iznosi 1.709,40 KM (slovima: hiljadusedamstotinadevet40/l00 KM), JRJN- 79714000-2 u skladu sa odobrenim zahtjevom.

4. Za provođenje javne nabavke osigurana su sredstva Budžeta Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, u iznosu 1.709,40 KM, na budžetskoj poziciji 613728 -Ostale usluge tekućeg održavanja.

5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Za ovaj predmet nabavke, vršiće se nabavka tako da se izvrši istraživanje tržišta, pribavljuajući ponude od ponuđača registrovanih za vršenje predmetne djelatnosti. Izuzetno u hitnim slučajevima, samo uz predhodnu usmenu saglasnost, nabavka se može realizovati prilaganjem računa kao i za druge sitne nabavke. Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena. Sastavni dio ove odluke je svaki odobren Zahtjev za pokretanje procedure nabavke, koji se odnosi na konkretni predmet nabavke, kao i Zahtjev za nabavku broj: 11-16.6-765/17 od 13.02.2017.godine sa specifikacijom usluga. Zahtjev se podnosi u skladu sa internim procedurama vczanim za predmet nabavke i ispostavljenih predračuna ponudača registrovanih za vršenje usluga konkretne djelatnosti.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: