Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka usluga Entrust PKI-proizvođačko održavanje

Datum objave: 24.02.2017. 10:04 / Izvor: Official Journal of the European Union, 24.02.2017.

Hrvatska-Zagreb: Podrška programskih paketa

2017/S 039-072100

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2009/81/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj/ naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
66486182714
Kralja Zvonimira 12
Služba(e) za kontakt: Samostalni sektor za postupke javne nabave, Služba za provedbu postupaka javne nabave
Na pažnju (osoba za kontakt): Mateja Kakarigi
10002 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 14567866
E-pošta: mateja.kakarigi@morh.hr
Telefaks: +385 14568322

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+017-0003212

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja

Ministarstva ili druga državna ili federalna tijela, uključujući njihove područne ili lokalne jedinice

I.3)Glavna djelatnost

Obrana

I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja/ naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis

II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:

Entrust PKI – proizvođačko održavanje.

II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga

Usluge
Kategorija usluge br. 13: Računalne i srodne usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Centralna lokacija naručitelja, Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1, HR-10000 Zagreb.

NUTS kod HR011

II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu

II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu

II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a):

Predmet nabave obuhvaća uslugu proizvođačkog održavanja u trajanju od 12 mjeseci, to jest pružanja podrške za licence sustava Entrust PKI, opisanih u Prilogu 2. dokumentacije o nabavi.

II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

48700000

II.1.7)Podaci o podugovaranju

Ponuditelj mora navesti u ponudi udio ugovora koji namjerava dati u podugovor/e trećim stranama, podatke o svim predloženim podizvoditeljima te dio ili dijelove ugovora za koje predlaže podizvoditelje.

II.1.8)Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne

II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)

Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne

II.2)Količina ili opseg predmeta nabave

II.2.1)Ukupna količina ili opseg:

Predmet nabave obuhvaća uslugu proizvođačkog održavanja u trajanju od 12 mjeseci, to jest pružanja podrške za licence sustava Entrust PKI, sukladno opisu predmeta nabave iz Priloga 2. dokumentacije o nabavi. Detaljna tehnička specifikacije i točne količine bit će dostupni u II. stupnju predmetnog postupka javne nabave.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 520 000 HRK

II.2.2)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.3)Podaci o obnavljanjima

Ovaj ugovor će se obnavljati: ne

II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor

III.1.1)Tražena jamstva :

Dostavljanje jamstva nije traženo u I. stupnju nadmetanja.
U II. stupnju nadmetanja tražit će se jamstvo za ozbiljnost ponude u apsolutnom iznosu od 3 % procijenjene vrijednosti nabave.
Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude.

III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Sukladno dokumentaciji o nabavi.

III.1.4)Ostali posebni uvjeti koji se odnose na izvršenje ugovora, posebice vezano uz sigurnost opskrbe i sigurnost klasificiranih podataka:

III.1.5)Podaci o sigurnosnoj provjeri:

III.2)Uvjeti sudjelovanja

III.2.1)Osobna situacija

Osobna situacija gospodarskih subjekata (razlozi isključenja) uključujući zahtjeve o upisu u strukovne ili obrtne registre

Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Sukladno točki 3.1.1. dokumentacije o nabavi:
Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom je osuđena za:
a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona; članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (Narodne novine br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);
b) korupciju, na temelju članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona; članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (Narodne novine br. 110/97, 27/98., 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);
c) prijevaru, na temelju članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona; članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (Narodne novine br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);
d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona; članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (Narodne novine br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12.);
e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona; članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (Narodne novine br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);
f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona; članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (Narodne novine br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);
Ili je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz ove točke podtočaka od a) do f) i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.
Kao dokaz nepostojanja osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz ove točke, dostavlja se izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.
Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 251. stavka 1., članka 252. stavka 1. i članka 254. stavka 1. točke 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16), oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.
Sukladno točki 3.1.2. dokumentacije o nabavi:
Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.
Kao dokaz nepostojanja osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz ove točke dostavlja se potvrda porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta.
Sukladno točki 4.1.1. dokumentacije o nabavi:
Svaki natjecatelj ili ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.
Kao dokaz sposobnosti iz ove točke dostavlja se izvadak iz sudskog registra ili potvrda trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta.
Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju takvi dokumenti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.
Sukladno točki 4.1.2. dokumentacije o nabavi:
Gospodarski subjekt obavezan je dostaviti potvrdu proizvođača Entrust ili ovlaštenog distributera proizvođača Entrust za Republiku Hrvatsku, a kojom se dokazuje da je natjecatelj ovlašten za:
— prodaju Entrust licenci i proizvođačkog održavanja na području Republike Hrvatske,
— pružanje usluga održavanja i podrške za Entrust rješenja.
Traženom potvrdom dokazuje se da natjecatelj posjeduje sposobnost za isporuku, implementaciju i održavanje predmetnog rješenja.

III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost

III.2.3)Tehnička i/ili stručna sposobnost

III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama

III.3.1)Podaci o određenoj profesiji

Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne

III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: da

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka

IV.1.1)Vrsta postupka

Ograničeni

IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu

IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.2)Kriteriji za odabir ponude

IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude

Najniža cijena

IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi

Provedena je elektronička dražba: ne

IV.3)Administrativni podaci

IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:

UR-204-17-031

IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

ne

IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije

Dokumentacija se naplaćuje: ne

IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

14.3.2017 - 09:30

IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima

IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni

hrvatski.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ovaj ugovor će se obnavljati: ne

VI.2)Podaci o fondovima Europske unije

Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

VI.3)Dodatni podaci:

Sukladno dokumentaciji o nabavi.

VI.4)Žalbeni postupak

VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe

Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Sukladno članku 407. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), u ograničenom postupku javne nabave žalba se izjavljuje u roku od 10 dana od dana:
1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi;
2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka;
3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije;
4. primitka odluke o nedopustivosti sudjelovanja, u odnosu na razloge nedopustivosti sudjelovanja;
5. primitka poziva na dostavu ponuda, na sudjelovanje u dijalogu ili na pregovaranje, ili dodatne dokumentacije o nabavi, u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na sadržaj poziva ili dodatne dokumentacije, osim ako ista dokumentacija nije bila stavljena na raspolaganje istodobno s objavom obavijesti o nadmetanju;
6. primitka odluke o odbijanju inicijalne ponude ili rješenja, u odnosu na postupak pregleda i ocjene inicijalne ponude ili rješenja;
7. otvaranja ponuda ili konačnih ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dodatne dokumentacije o nabavi i na postupak otvaranja ponuda ili konačnih ponuda;
8. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda ili konačnih ponuda, uključujući kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, ili razloge poništenja;
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi ograničenog postupka javne nabave, sukladno gore navedenim odredbama, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, Zagreb. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan jedan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.

VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

VI.5)Datum slanja ove objave:

21.2.2017

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: