Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga popravke opreme za distribuciju električne struje

Datum objave: 24.02.2017. 13:22 / Izvor: Akta.ba, 17.02.2017.

Broj: 11-16.6-756/17

Datum: 10.02.2017.godine

 

Na osnovu člana 18. stav (1) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 4. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH", broj 90/14) i Člana 4. i 5. Pravilnika Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH intemi broj:154/15 od 17.02.2015. godine, o postupku nabavke roba, usluga ili radova putem direktnog sporazuma, a postupajući po zahtjevu Sektora za pravne i opšte poslove, broj: 11-16.6-756/17od 10.02.2017.godine v.d. direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva donosi

 

ODLUKU

o pokretanju postupka nabavke: Popravka električnih instalacija/Usluge popravka i održavanja

opreme za distribuciju električne struje

 

1. Odobrava se provođenje postupka javne nabavke usluga: Popravka električnih instalacija/Usluge popravka i održavanja opreme za distribuciju električne struje JRJN 50532400-7- Usluge popravka i održavanja opreme za distribuciju električne struje, stavka Plana nabavki za 2017. godinu U-20

2. Javna nabavka će se provesti po postupku direktnog sporazuma, zaključivanjem ugovora sa ponuđačem, koji je na osnovu prethodnog ispitivanja tržišta dostavio tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom.

3. Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a) iznosi 1.500,00 KM (slovima: hiljadupetstotina KM), u skladu sa odobrenim zahtjevom.

4. Za provođenje javne nabavke osigurana su sredstva Budžeta Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, u iznosu 1.500,00 KM, na budžetskoj poziciji 613728 - Ostale usluge tekućeg održavanja.

5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Za ovaj predmet nabavke, vršiće se nabavka tako da se izvrši istraživanje tržišta, pribavljuajući ponude od ponuđača rcgistrovanih za vršenje predmetne djelatnosti. Izuzetno u hitnim slučajevima, samo uz predhodnu usmenu saglasnost, nabavka se može realizovati prilaganjem računa kao i za druge sitne nabavke. Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena. Sastavni dio ove odluke je svaki odobren Zahtjev za pokretanje procedure nabavke, koji se odnosi na konkretni predmet nabavke, kao i Zahtjev za nabavku broj: 11-16.6-756/17 od 10.02.2017.godine sa specifikacijom usluga. Zahtjev se podnosi u skladu sa internim procedurama vezanim za predmet nabavke i ispostavljenih predračuna ponudača registrovanih za vršenje usluga konkretne djelatnosti.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: