Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga održavanja softvera

Datum objave: 03.03.2017. 15:27 / Izvor: Akta.ba, 15.02.2017.

01. mart 2017. godine

SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE MILIĆI

Broj 2/17

 

Na osnovu člana 59. stav 1. tačka 21. Zakona o lokalnoj samoupravi ( „Službeni glasnik RS", broj: 97/16), člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 59. stav 1. tačka 6. Statuta opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići" broj: 4/14) Načelnik opštine d o n o s i

 

O D L U K U

o pokretanju postupka nabavke usluga, šifra: 50324100-3

 

I

Pokreće se postupak nabavke usluga održavanja softvera, pod šifrom: 50324100-3.

 

II

Predviđeni maksimalni iznos bruto sredstava za realizaciju javne nabavke je 3.600,00 KM.

Nabavka će se finansirati od namjenskih sredstava iz Budžeta opštine Milići.

Nabavka će se finansirati iz Budžeta opštine Milići za 2017. godinu sa budžetske stavke: "Rashodi za kompjuterske usluge - održavanje softvera", ekonomski kod: 412700, potrošačka jedinica 00010130.

 

III

Na osnovu procijenjene vrijednosti postupak nabavke će se provesti putem direktnog sporazuma.

 

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA MILIĆI

 

NAČELNIK

OPŠTINE NAČELNIK

Momir Lazarević, s.r.

 

Broj:02-054-6/17

Milići, 15.02. 2017.godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: