Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje aukcije) Nabavka usluga geodetskog snimanja

Datum objave: 14.06.2018. 12:08 / Izvor: Akta.ba, 14.06.2018.

JP ELEKTROPRIVREDA BiH

d.d. - Sarajevo

 

Sarajevo, 11.06.2018.

Broj: 03-16589/18

 

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka d) i člana 100. stav (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-5211/16-38/2. od 29.03.2016. godine, člana 82. stav (3) Pravilnika 0 nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: NO-5155/15-52/5.1 od 26.02.2015. godine i broj: NO-16376/17-S4./4. od 30.05.2017. godine, člana 4. stav (7) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva - prečišćeni tekst, broj: 06-6522/18 od 05.03.2018. godine, Izvršni direktor za distribuciju, na preporuku Komisije za nabavke, donosi

 

ODLUKU

po žalbi i poništenju postupka

 

Član 1.

Usvaja se, kao djelimično osnovana, žalba žalitelja GEOBIRO d.o.o. Konjic, izjavljena protiv Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 03-13044/18 od 10.05.2018. godine.

 

Član 2.

Poništava se otvoreni postupak javne nabavke, broj 10304-0p-042/17 „Usluge geodetskog snimanja" jer nijedna od dostavljenih ponuda nije prihvatljiva (član 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine).

 

Član 3.

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke, broj: 03-13044/18 od 10.05.2018. godine.

 

Član 4.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice „Elektrodistribucija" Sarajevo, da u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi ponuđačima koji su blagovremeno dostavili ponude i time ih obavijesti o rezultatima postupka navedenim u Odluci.

 

Obrazloženje:

Ugovorni organ je, Odlukom o pokretanju postupka, broj 03-4-63-78241/2017 od 29.12.2017. godine, pokrenuo otvoreni postupak javne nabavke usluga, broj 10304-0p-042/17 „Usluge geodetskog snimanja". Za predmetnu nabavku objavljeno je, dana 05.01.2018. godine, na Portalu "e-Nabavke", Obavještenje o nabavci, broj 1437-1-2-3-3-18/18.

Rok za dostavu ponuda bio je 25.01.2018. godine do 12:30 sati, a otvaranje ponuda je izvršeno 25.01.2018. godine u 13:30 sati.

Tendersku dokumentaciju sa Portala "e-Nabavke" preuzeo je 21 privredni subjekat.

 

Ponude su, u predviđenom roku, dostavili ponuđači:

R.br.

Naziv ponuđača

Ukupna cijena bez PDV-a

Ukupna cijena sa popustom, bez PDV-a

Ponuđeni popust

1.

GEOBIRO d.o.o. Konjic

114.570,00 KM

114.570,00 KM

NE

2.

ANGERMEIER d.o.o. Sarajevo

161.990,00 KM

161.990,00 KM

NE

3.

BN PRO d.o.o. Sarajevo

132.370,00 KM

119.133,00 KM

10%

4.

AMG d.o.o. Visoko

161.950,00 KM

161.950,00 KM

NE

 

Ukupna procijenjena vrijednost nabavke iznosila je 162.000,00 KM.

 

Dana 07.03.2018. godine, ugovorni organ je, primjenjujući kriterij najniža cijena, donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 03-6671/18, kojom je, kao najpovoljniji ponuđač, izabran GEOBIRO d.o.o. Konjic. Protiv predmetne Odluke, žalitelj ANGERMEIER d.o.o. Sarajevo je izjavio žalbu, koja je Rješenjem Ureda za razmatranje žalbi, broj JN2-03-07-1-387-10/18 od 12.04.2018. godine, usvojena je kao osnovana, Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača poništena i predmet vraćen ugovornom organu na ponovno odlučivanje.

 

Nakon ponovno izvršenog pregleda i ocjena ponuda, a u skladu sa gornjim Rješenjem, ugovorni organ donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 03-13044/18 od 10.05.2018. godine, kojom je za najpovoljnijeg ponuđača izabran ANGERMEIER d.o.o. Sarajevo. Protiv navedene Odluke, dana 23.05.2018. godine, žalitelj GEOBIRO d.o.o. Konjic izjavljuje žalbu. Žalba je kod ugovornog organa zaprimljena 24.05.2018. godine.

 

Ugovorni organ je, u skladu s članom 100. stav 3) Zakona o javnim nabavkama, utvrdio daje žalba blagovremena, dopuštena i izjavljena od ovlaštenog lica.

 

U žalbi, žalitelj navodi sljedeće:

- u pogledu nedostataka u vlastitoj ponudi

1. Nesporno je da je ponuđač na strani 63, 68 i 73 ponude za lica Kitić Mirzu, Jahić Enesa i Mumić Mensura dostavio uvjerenja o položenom stručnom ispitu izdana od strane Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka koja uvjerenja su legalna i legitimna te kao takva adekvatna potvrda da imenovana lica posjeduju položen stručni ispit koji se traži prema uslovima iz TD.

2. Po nalogu URŽ -a ugovorni organ je zauzeo nezakonito i pravno neutemeljeno mišljenje uz obrazloženje da uvidom u ponudu ponuđača GEOBIRO d.o.o. Konjic isti je dostavio izjavu o posjedovanju a ne izjavu o korištenju softvera.

- u pogledu nedostataka u ponudi izabranog ponuđača

3. Nesporno je utvrđeno da ponuđač ANGERMEIER d.o.o. Sarajevo nije uz ponudu dostavio po uslovima iz TD tražene tehničke karakteristike uređaja i ateste o ispravnosti izdane od ovlaštenih organa u BiH. Naime, isti ponuđač je u svojoj ponudi na strani 58-74 dostavio tražene izjave i certifikate o verifikaciji, ali isti nije dostavio tehničke karakteristike uređaja, na koji način imenovani ponuđač nije ispunio obligatomi uslov koji je ugovorni organ postavio u Tačci 3.2. e) Tenderske dokumentacije.

4. Prema uslovima iz TD i to Tačka 4.2. definisano je da: "Garancija za ozbiljnost ponude, kao sastavni dio ponude, se ne numeriše, niti čvrsto uvezuje jemstvenikom. Suprotno uslovima iz TD ponuđač ANGERMEIER d.o.o. Sarajevo je Garanciju za ozbiljnost ponude br. 78338/18 OD 25 .01.2018. godine izdatu od ASA BANKA DD uvezao uz ponudu jemstvenikom.

5. Pod Tačkom 3. TD ugovorni organ u podtačka 3.1. naslova USLOVI ZA KVALIFIKACIJU, stav a je definisano: Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da: a. U krivičnom postupku nije osuđen pravosnažriom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, a u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registrovan. Uvidom u stranu pod rednim brojem 19. ponude ponuđača ANGERMEIER d.o.o. Sarajevo konstatuje se da isti ponuđač je dostavio Uvjerenje Općinskog suda Sarajevo, broj: 65 O Kr 13754 17 od 10.11.2017- godine koj uvjerenje apsolutno nije saobrazno uvjetima iz TD, na koji način isti ponuđač nije potkrijepio da isti ispunjava zahtjevani uslov koji se odnosi na ličnu sposobnost iz TD.

6. Prema uslovima iz TD kao i prema odredbama ZJN-a i Modela STD je propisana nužnost obezbjeđenja kontinuiteta kod numeracije svih stranica ponde potenci jalnog učesnika u potupku javne nabavke. Uvidom u stranice ponude ponuđača ANGERMEIER d.o.o. Sarajevo koje su obostrano sa sadržajem teksta i to na stranicama od rbr. 45 do 49 na koj ima se nesporno nalaze dvostrani dokumenti evidentno je da akta sa poleđine apsolutno nisu numerisana.

7. Ponuda ponuđača ANGERMEIER d.o.o. Sarajevo je neuredna. Naime, imenovani ponuđač je na nezakonit način koristio korektor na numeracijama stranica pod rbr. 50, 51 , 52, 53, 54,55, 61 ,64, 68,69,71,72,73,74,78,79, 80, 81,82,83, 84, 85,90,91,92,93,94. Upotreba korektora je zabranjena, a i sam način eventualnih ispravki na naznačenim stranicama je nezakonit.

8. Na stranici 58. ponude ponuđača ANGERMEIER d.o.o. Sarajevo dostavljena je Izjava da ponuđač posjeduje a ne i koristi tražene softvere, te je za opremu navedeno da će koristiti (futur), dok za softvere isti ponuđač dostavlja samo račune i potvrde što jednakim tumačenjem i stavom za ponudu GEOBIRO d.o.o. Konjic jasno se izvodi zaključak kako ponuđač ANGERMEIER d.o.o. Sarajevo dokazuje da isti samo posjeduje softvere ali ne i da iste i koristi.

9. Dostavljeni Certifikati od strane ponuđača ANGERMEIER d.o.o. Sarajevo, a koje je izdala firma GeoWILD d.o.o. Sarajevo su nevalidni certifikati izdati od neovlaštenog pravnog subjekta. Pravno lice GeoWILD d.o.o. Sarajevo koje je ponuditelju ANGERMEIER d.o.o. Sarajevo izdalo gore naznačene certifikate NIJE OVLAŠTENO za izdavanje priloženih certifikata te se ponuda ponuđača ANGERMEIER d.o.o. Sarajevo kao takva ne može smatrati validnom. Akreditiranje tijela za ocjenjivanje usklađenosti u Bosni i Hercegovini provodi Institut za akreditiranje BiH (BATA).

10. Ugovorni organ je propustio utvrditi nezakonitost ponude ponuđača ANGERMEIER d.o.o. Sarajevo, i to Potvrde o registraciji vozila dostavljenoj na stranici 86 ponude. Naime, isti ponuđač je dostavio potvrdu o registraciji bez podataka o kojem se vozilu uopšte radi u konkretnom slučaju, te kao takva ponuda istog ne ispunjava tražene uslove iz TD-a.

11. Ugovorni organ je propustio utvrditi nezakonitost ponude ponuđača ANGERMEIER d.o.o. Sarajevo i to Ugovor koji je priložen na stranicama 90. i 95. ponude budući da ponuđač na navedenim stranicama nije unosio broj i datum ugovora decidno kako je traženo po uslovima iz TD-a naznačenim u Tačci 5.5. uslova.

 

Žalitelj predlaže poništenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, te donošenje nove Odluke, kojom se za najpovoljnijeg ponuđača bira GEOBIRO d.o.o. Sarajevo.

 

U cilju utvrđivanja osnovanosti žalbi, Komisija za nabavku u predmetnom postupku, imenovana Odlukom direktora Podružnice „Elektrodistribucija" Sarajevo, broj 03-4-63-78241/2017 od 29.12.2017. godine, ponovo je izvršila uvid u tendersku dokumentaciju po predmetnom postupku i ponude, te utvrdila sljedeće:

 

Žalba žalitelja GEOBIRO d.o.o. Konjic je djelimično osnovana.

 

1. Žalbeni navod je neosnovan. Naime, članom 28. Pravilnika o načinu i programu polaganja stručnog ispita radnika koji rade na poslovima iz geodetske djelatnosti („Službene novine FBiH", broj 13/02) propisano je da o priznavanju stručnog ispita položenog po propisima Republike Srpske odlučuje direktor Uprave, te da se priznavanje stručnog ispita vrši na pisani zahtjev zainteresovanog lica sa odgovarajućom dokumentacijom, o čemu se donosi rješenje.

Obzirom da žalitelj u ponudi za lica Kitić Mirzu, Jahić Enesa i Mumić Mensura, uz uvjerenja o položenom stručnom ispitu po propisima na snazi u Republici Srpskoj, nije dostavio rješenja u skladu sa predmetnim članom Pravilnika, o priznavanju stručnog ispita, kako bi imenovani mogu obavljati poslove u Federaciji BiH, time nije zadovoljio postavljene uslove iz tačke 3.2 c) u vezi sa zahtijevanim angažovanim tehničkim osobljem za izvršenje predmetne usluge (geodetski tehničari).

2. Tenderskom dokumentacijom je od ponuđača zahtijevano da dostavi izjavu u kojoj će biti navedeno da koristi 3 licencirana softvera za obradu i kartiranje snimljenih podataka. Žalitelj je, na strani 34. ponude, dostavio izjavu o posjedovanju tri licencirana softvera za obradu i kartiranje geodetskih mjerenja. Obzirom da žalitelj nije dostavio izjavu o korištenju softvera, što podrazumijeva da ga već i posjeduje, nego samo izjavu o posjedovanju softvera, ovaj žalbeni navod je neosnovan.

3. Tenderskom dokumentacijom je zahtijevano dostavljanje izjave kojim će ponuđači obezbijediti 5 (pet) totalnih stanica i minimalno 3 (tri) kompleta dvofrekventnih GPS prijemnika (način rada rover+baza) ili više rovera (način rada veza sa BIHPOS mrežom). Uz izjavu je zahtijevano, kao prilog, dostavljanje tehničkih karakteristika uređaja i atesta o ispravnosti izdanih od ovlaštenih organa u BiH, ne starijih od 2 (dvije) godine.

Ponuđač ANGERMEIER d.o.o. Sarajevo je, na stranici 59 ponude, dostavio opis tehničke opremljenosti za realizaciju ugovora sa atestima u kojime je navedeno između ostalog da posjeduje sljedeće zahtijevane stanice:

i. Totalna stanica firme Leica model TCA 1800L. Sekundna tačnost .......  1 kom.

ii. Totalna stanica firme Leica model TCRA 1101 +. Sekundna tačnost.... 2 kom.

iii. Totalna stanica firme Leica model TCRP 1201. Sekundna tačnost  ......2 kom.

iv. GPS dvofrekventni prijemnici firme Leica model SR 530.... 5 kom.

Za navedene stanice, ponuđač je dostavio Certifikate o verifikaciji izdanee od strane ovlaštenog organa u BiH za ocjenjivanje i certificiranje, odnosno nezavisni laboratorij za kalibraciju i verifikaciju geodetske opreme kojeg je ovlastio Institut za mjeriteljstvo BiH kao ovlašteni organ uprave, a sve u skladu sa članom 54. stav (5) ZJN BiH.

Imajući u vidu da je ponuđač dostavio i dokazao u svojoj ponudi da nudi stanice koje ispunjavaju uslov tehničkih karakteristika uređaja "način rada rover + baza", odnosno dvofrekventni - kako se to i zahtjevalo u tenderskoj dokumentaciji, te daje za iste dostavio validne Certifikate izdate od strane ovlaštenog organa u BiH za ocjenjivanje i certificiranje, odnosno nezavisni laboratorij za kalibraciju i verifikaciju geodetske opreme kojeg je ovlastio Institut za mjeriteljstvo BiH kao ovlašteni organ uprave, a sve u skladu sa članom 54. stav (5) ZJN BiH, ugovorni organ nije mogao odbaciti ponudu žalitelja samo iz razloga što nije dostavio tehničke karateristike uređaja, imajući u vidu odredbu člana 54. stav (3) Zakona o javnim nabavkama. Iz navedenog, ovaj žalbeni navod je neosnovan.

4. Ponuđač ANGERMEIER d.o.o. Sarajevo je dostavio garanciju za ozbiljnost ponude, broj 78338/18 od 25.01.2018. godine, uloženu u providnu foliju koja je, u skladu sa odredbama tačke 4,2 tenderske dokumentacije, zatvorena na vrhu naljepnicom sa pečatom ponuđača i uvezana u ponudu. Ponuđač, dakle, nije čvrsto uvezao garanciju (konkretnije, sam obrazac garancije) jer bi to predstavljalo oštećenje obrasca koje bi za posljedicu imalo nenaplativost garancije, već je pravilno osigurao sam obrazac garancije od neovlaštenog naknadnog mijenjanja (providna folija sa naljepnicom, čvrsti uvez), kako bi ispoštovao odredbe tenderske dokumentacije o cjelovitosti ponude. Uslijed navedenog, ovaj žalbeni navod je neosnovan.

5. Ponuđač ANGERMEIER d.o.o. Sarajevo je, na strani ponude broj 18, dostavio Potvrdu Suda Bosne i Hercegovine, broj 03-3585/17 od 04.12.2017. godine, u ovjerenoj kopiji. Na istoj je navedeno da  protiv pravnog lica ANGERMEIER d.o.o, Sarajevo nije izrečena pravosnažna osuđujuća presuda za krivična djela organizovanog kriminala, prevare, korupcije i pranja novca pred sudom Bosne i Hercegovine. Navedena potvrda je u cijelosti prihvatljiva, obzirom na usaglašeni stav Agencije za javne nabavke i URŽ-a (link na web stranici Agencije za javne nabavke: https://javnenabavke.gov.ba/index.php?id=16odg2&odg2=52&jezik=bs), gdje je navedeno da je za izdavanje potvrde iz člana 45. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama, za pravna lica, nadležan Sud Bosne i Hercegovine. Uslijed navedenog, ovaj žalbeni navod je neosnovan.

6. Žalbeni navod je neosnovan. Uvidom u ponudu ponuđača ANGERMEIER d.o.o. Sarajevo utvrđeno je da na stranicama 45-49 nije narušen kontinuitet numeracije, bez obzira što se radi o dvostrano štampanim dokumentima. Istaknuti nedostatak numeracije na poleđini listova nema uticaja na kontinuitet numeracije, obzirom da naličje i poleđina jednog lista tvore cjelinu, stoga je u cijelosti prihvatljivo označavanje rednog broja samo na naličju dokumenta/lista.

7. Ugovorni organ je, u pogledu ovog žalbenog navoda, uočio ispravke u numeraciji i dao obrazloženje na strani 2. Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, koji je, zajedno sa Odlukom, u prilogu Obavještenja o rezultatima postupka nabavke, dostavljen svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku, te je sa navedenim žalitelj bio, odnosno morao biti upoznat. Naime, u obrazloženju iz Zapisnika je navedeno: „Uponudi ponuđača ANGERMEIER d.o.o, Sarajevo, od stranice 50 dalje, izvršene su ispravke u rednim brojevima stranica, koje je ponuđač samo ovjerio potpisom, bez pečata i navođenja datuma izvršenja ispravke. Kako navedenim ispravkama nije narušen kontinuitet numeracije, iste se smatraju manjim odstupanjem koje nema uticaja na prihvatljivost ponude". Cijeneći, dakle, da je ponuda izabranog ponuđača čvrsto uvezana jemstvenikom koji je zalijepljen i ovjeren pečatom firme ponuđača, čime je onemogućeno vađenje ili umetanje listova ponude i izrađena je na način da čini cjelinu i ista je pripremljena u skladu sa tačkom 4.2 tenderske dokumentacije, te da su sve stranice ponude su numerisane sljedivim redosljedom, ugovorni organ nije ocijenio ponudu neprihvatljivom. Iz navedenog, ovaj žalbeni navod je neosnovan.

8. Žalbeni navod je neosnovan. Naime, bitan element predmetne izjave je izričito očitovanje ponuđača u pogledu korištenja softvera, što izjava izabranog ponuđača, dostavljena na strani ponude broj 58, sadrži, dok ovaj element korištenja softvera nedostaje u izjavi koju je žalitelj dostavio u svojoj ponudi.

9. Dostavljeni certifikati su validni, kako je nedvosmisleno utvrđeno Rješenjem Ureda za razmatranje žalbi, broj JN2-03-07-1-387-10/18 od 12.04.2018. godine, gdje je, na strani 15, navedeno daje ANGERMEIER d.o.o. Sarajevo u ponudi dostavio „certifikate o verifikaciji izdate od strane ovlaštenog organa u BiH za ocjenjivanje i certificiranje, odnosno nezavisni laboratorij za fcalibraciju i verifikaciju geodetske opreme kojeg je ovlastio Institut za mjeriteljstvo BiH kao ovlašteni organ uprave", stoga je ovaj žalbeni navod neosnovan.

Dalje, ugovorni organ ističe daje žalitelj u svojoj ponudi dostavio Certifikate o verifikaciji, broj: BA IM/012-01/17 od 26.01.2017. godine (strana 79 ponude), BA IM/011-01/17 od 26.01.2017. godine (strana 82 ponude), BA IM/038-04/16 od 12.04.2016 (strana 84 ponude), BA IM/039-04/16 od 12.04.2016. godine (strana 87 ponude), BA IM/031-03/17 od 03.03.2017. godine (strana 90 ponude), BA IM/010-01/17 od 26.01.2017. godine (strana 94 ponude), BA IM/009-01/17 od 26.01.2017. godine (strana 95 ponude), BA IM/007-01/17 od 26.01.2017. godine (strana 97 ponude) i BA IM/008- 01/17 od 26.01.2017. godine (strana 98 ponude), svi Certifikati izdani od strane GEOWILD d.o.o. Sarajevo, Laboratorija za kalibraciju i verifikaciju geodetske opreme. Obzirom da žalitelj u predmetnom žalbenom navodu tvrdi da GEOWILD d.o.o. Sarajevo nije ovlašten za izdavanje certifikata, ovim direktno osporava i valjanost vlastite ponude, čime dovodi u sumnju postojanje interesa na strani žalitelja za dodjelu ugovora.

10. Žalbeni navod je osnovan. Uvidom u ponudu ponuđača ANGERMEIER d.o.o. Sarajevo (stranice 85, 86 i 87) utvrđeno je daje dostavljen traženi ugovor o zakupu motornog vozila Renault Clio reg. oznaka A74-M-542, ali Potvrda o registraciji nije kompletna, tj. dostavljena je kopija samo prednje strane Potvrde o registraciji, a izostavljena kopija poleđine iste isprave na kojoj se nalaze svi podaci o vozilu, vlasniku, registraciji itd, te nije moguće utvrditi da li se dostavljena Potvrda odnosi na ponuđeno vozilo, niti da li je ponuđeno vozilo registrovano. 11. Ponuđač ANGERMEIER d.o.o. Sarajevo dostavio je, na stranama ponude 90-95, Nacrt Okvirnog sporazuma u koji je unio podatke iz svoje ponude (podaci o ponuđaču, ponuđena cijena), te isti potpisao, u skladu sa tačkom 5.5 tenderske dokumentacije. Obzirom da se radi samo o nacrtu Okvirnog sporazuma kao sastavnom dijelu ponude, u kojem ponuđač navodi samo bitne elemente svoje ponude i isti samo potpisuje, nenavođenje broja i datuma nema uticaja na prihvatljivost istog, posebno uzimajući u obzir odredbe člana 9. stav (2) tačka g) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda. Uslijed navedenog, žalbeni navod je neosnovan.

 

Cijeneći utvrđeno činjenično stanje, Komisija za nabavku u predmetnom postupku je konstatovala da postoje uslovi za stavljanje van snage postojeće Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 03- 13044/18 od 10.05.2018. godine i da se ista, u skladu s članom 100. stav (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, zamijeni novom Odlukom o poništenju predmetnog postupka.

 

Na osnovu navedenog, Komisija za nabavku je izvršila ponovni pregled i ocjenu pristiglih ponuda:

R.br.

Naziv ponuđača

Ukupna cijena bez PDV-a

Ukupna cijena sa popustom, bez PDV-a

Ponuđeni popust

1.

GEOBIRO d.o.o. Konjic

114.570,00 KM

114.570,00 KM

NE

2.

ANGERMEIER d.o.o. Sarajevo

161.990,00 KM

161.990,00 KM

NE

3.

BN PRO d.o.o. Sarajevo

132.370,00 KM

119.133,00 KM

10%

4.

AMG d.o.o. Visoko

161.950,00 KM

161.950,00 KM

NE

 

i sačinila novi Zapisnik o ocjeni ponuda.

 

Komisija za nabavku je, nakon ocjene ponuda, utvrdila kako niti jedna ponuda nije ispunila uslove propisane tenderskom dokumentacijom, te su iste ocijenjene neprihvatljivim.

 

Ponuda ponuđača GEOBIRO d.o.o. Konjic ocijenjena je neprihvatljivom iz sljedećih razloga: - Tačkom 3.2 c) tenderske dokumentacije je propisano: Angažirano tehničko osoblje (za koje se ne zahtijeva da je uposleno kod ponuđača), i to: - najmanje 3 (tri) diplomirana inženjera geodezije, sa položenim stručnim ispitom iz oblasti geodezije; - najmanje 5 (pet) geodetskih tehničara sa položenim stručnim ispitom. U svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđači su dužni dostaviti sljedeće dokaze: - Izjava ponuđača o angažovanom osoblju na realizaciji predmetne nabavke. Kao dokaz, potrebno je za svakog uposlenika dostaviti kopiju diplome o sticanju stručne spreme i kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu. Ukoliko navedeno osoblje sačinjavaju uposlenici trećeg lica ili lica angažovana po osnovu ugovora o djelu ili ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ponuđač je za iste dužan u ponudi dostaviti običnu kopiju dokaza - ugovora o poslovnoj saradnji/ugovora o djelu/ugovora o privremenim i povremenim poslovima, kojim se potvrđuje njihov angažman kod ponuđača za izvršenje predmetnog ugovora, u toku perioda njegovog važenja".

Za predmetnu nabavku primjenjuju se odredbe koje defmišu ovu oblast u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno ista se provodi na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine gdje se primjenjuje Zakon o premjeru i katastru nekretnina (Službeni list RBiH br. 22/84, 12/87, 26/90, 36/90, 4/93 i 13/94) i Pravilnik o načinu i programu polaganja stručnog ispita radnika koji rade na poslovima iz geodetske djelatnosti („Službene novine FBiH", broj 13/05).

Naime, članom 28. Pravilnik o načinu i programu polaganja stručnog ispita radnika koji rade na poslovima iz geodetske djelatnosti („Službene novine FBiH", broj 13/05) propisano je sljedeće: „0 priznavanju stručnog ispita koji su taj ispit položila po propisima Republike Srpske, odlučuje direktor Uprave uzimajući u obzir program po kojem je ispit položen i program predviđen ovim  pravilnikom. Priznavanje stručnog ispita iz stava 1. ovog člana, vrši se na pismeni zahtjev zainteresovanog lica s odgovarajućom dokumentacijom, o čemu se donosi rješenje Ponuđač je na stranicama ponude 63,68 i 73 dostavio uvjerenje o položenom stručnom ispitu za Kitić Mirzu, Jahić Enesa i Mumić Mensura, koje je izdano u Republici Srpskoj od strane Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, ali ne i potrebna rješenja za ta lica da mogu obavljati poslove u Federaciji Bosne i Hercegovine, izdana od strane Federalne uprave za geodetsko i imovinsko-pravne poslove, kako to i propisuje član 28. Pravilnika o načinu i programu polaganja stručnog ispita radnika koji rade na poslovima iz geodetske djelatnosti, te time nije zadovoljio traženi uslov.

- Tačkom 3.2 c) tenderske dokumentacije je propisano: „Korištenje 3 (tri) licencirana softvera za obradu i kartiranje snimljenih podataka. U svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđači su dužni dostaviti sljedeće dokaze: Izjava da koristi 3 (tri) licencirana softvera za obradu i kartiranje snimljenih podataka

Ponuđač je na stranici ponude 34 dostavio Izjavu o posjedovanju tri licencirana softvera za obradu i kartiranje geodetskih mjerenja, licenca KORA 2018 A sa rokom trajanja od 2 godine, a ne Izjavu o korištenju softvera, što podrazumijeva da ga već i posjeduje, te time nije zadovoljio traženi uslov.

Ponuda ponuđača ANGERMEIER d.o.o. Sarajevo ocijenjena je neprihvatljivom iz sljedećih razloga:

- Tačkom 3.2 c) tenderske dokumentacije je propisano: „Obezbijeđen minimalni broj vozila: pet. Dokaz: Ukoliko su vozila u vlasništvu ponuđača, dužan je za ista dostaviti kopije Potvrda o registraciji i Vlasničke listove. Ukoliko su vozila u vlasništvu trećeg lica, ponuđač je dužan, uz kopije Potvrda o registraciji, dostaviti i kopiju ugovora o poslovnoj saradnji, po osnovu kojeg su ponuđaču stavljene na raspolaganje vozila u vlasništvu trećeg lica."

Ponuđač nije zadovoljio postavljeni uslov obzirom daje, na strani ponude broj 86, dostavio kopiju Potvrde o registraciji koja nije kompletna, tj. dostavljena je kopija samo prednje strane Potvrde o registraciji, a izostavljena kopija poleđine iste isprave na kojoj se nalaze svi podaci o vozilu, vlasniku, registraciji itd, te nije moguće utvrditi da li se dostavljena Potvrda odnosi na ponuđeno vozilo, niti da li je ponuđeno vozilo registrovano.

 

Ponuda ponuđača BN PRO d.o.o. Sarajevo ocijenjena je neprihvatljivom iz sljedećih razloga:

- Tačkom 4.2 tenderske dokumentacije je propisano: "Garancija za ozbiljnost ponude, kao sastavni dio ponude, se ne numeriše, niti čvrsto uvezuje jemstvenikom. Dalje, zabranjeno je obrazac garancije bušiti ili na bilo koji drugi način oštetiti, u suprotnom, ponuda će biti odbačena kao neprihvatljiva. Garancija se dostavlja se u originalu, u zatvorenoj plastičnoj foliji (koja se na vrhu zagori naljepnicom na kojoj je stavljen pečat ponuđača ili se otvor na foliji zatvori jemstvenikom, a na mjesto vezivanja zalijepi naljepnica i otisne pečat ponuđača)".

Ponuđač je, na strani ponude broj 144, dostavio bankovnu garanciju, broj 33065015/18/AB od 18.01.2018. godine, izdanu od Raiffeisen banke. Obzirom da ponuđač garanciju nije dostavio u zatvorenoj plastičnoj foliji, odnosno propustio je plastičnu foliju sa garancijom zatvoriti u skladu sa odredbama predmetne tačke tenderske dokumentacije, ponuda je ocijenjena neprihvatljivom.

 

Ponuda ponuđača AMG d.o.o. Visoko ocijenjena je neprihvatljivom iz sljedećih razloga:

- Tačkom 3.2 c), tenderske dokumentacije je propisano: "Ponuđač treba biti pravno lice, registrovano za obavljanje geodetskih snimanja, te pored ispunjenja opštih uslova, mora biti osposobljen i ovlašten za izvođenje geodetskih radova koje izvode samostalni geodetski privrednici. U svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđači su dužni dostaviti sljedeće dokaze: Ovjerena fotokopija odgovarajućeg Uvjerenja o osposobljenosti za izvođenje geodetskih radova koje izvode samostalni geodetski privrednici, izdanog od strane nadležne Uprave, a u skladu s odredbama  Zakona o premjeru i katastru nekretnina i Uputstva o geodetskim radovima koje izvode samostalni geodetski privrednici, s datumom Uvjerenja ne starijm od 3 mjeseca".

Ponuđač je, na strani ponude broj 25, dostavio ovjerenu fotokopiju odgovarajućeg Uvjerenja o osposobljenosti za izvođenje geodetskih radova koje izvode samostalni geodetski privrednici, izdanog od strane nadležne Uprave, a u skladu s odredbama Zakona o premjeru i katastru nekretnina i Uputstva o geodetskim radovima koje izvode samostalni geodetski privrednici, koje je starije od 3 mjeseca, odnosno sa datumom izdavanja 04.03.2013.godine, te time nije ispunio traženi uslov.

Uzimajući u obzir utvrđeno činjenično stanje, Komisija za nabavku je dala preporuku da se predmetni postupak poništi.

 

Na osnovu iznesenog, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem ugovornog organa, u roku od pet (5) dana od dana prijema ove Odluke.

 

Izvršni direktor za distribuciju

Admir Anđelija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: