Adaptacija prostora škole u Novoj Kasabi

Datum objave: 17.05.2021. 08:53 / Izvor: Akta.ba, 07.05.2021.

Na osnovu člana 59. stav 1. tačka 21. Zakona o lokalnoj samoupravi ( „Službeni glasnik RS", broj: 97/16), člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 68. stav 1. tačka 33. Statuta opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići" broj: 5/17 i 10/17), a u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda objavljenog na portalu javnih nabavki 17.02.2021. godine, broj obavještenja 666-7-3-14-3-12/21, Načelnik opštine d o n o s i

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke radova, šifra: 45000000-7

 

U postupku javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, a koja se odnosi na nabavku radova, adaptacija prostora škole u Novoj Kasabi, pod šifrom: 45000000-7, ponude su dostavili sledeći ponuđači:

1.         "Braća Karić" d.o.o. Zenica        25.312,95;

2.         "Žaluzine Stule" d.o.o. Zenica   24.736,09;

3.         "Kiparis" d.o.o. Zvornik 26.325,00;

4.         "Gramel" d.o.o. Milići     24.991,20, i

5.         "Tehnometal" d.o.o. Vlasenica   24.944,40.

 

II

Nakon razmatranja prispjelih ponuda ustanovljeno je da svih pet ponuda u potpunosti ispunjava uslove predviđene tenderskom dokumentacijom. Na osnovu navedenog kriterijuma - najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude, u tenderskoj dokumentaciji, i provedene E-aukcije izvršeno je vrednovanje ponuda:

1.         "Tehnometal" d.o.o. Vlasenica   22.311,90 KM

(19.070,00 KM bez PDV-a);

2.         "Žaluzina Stule" d.o.o. Zenica    22.347,00 KM

(19.100,00 KM bez PDV-a);

3.         "Braća Karić" d.o.o. Zenica        23.257,26 KM

(19.878,00 KM bez PDV-a);

4.         "Kiparis" d.o.o. Zvornik  23.400,00 KM

(20.000,00 KM bez PDV-a), i

5.         „Gramel" d.o.o. Milići     24.570,00 KM

(21.000,00 KM bez PDV-a),

i ocijenjeno da je ekonomski najpovoljnija ponuda ponuđača:

"Tehnometal" d.o.o. Vlasenica sa ponuđenom cijenom u bruto iznosu od 22.311,90 KM (19.070,00 KM bez PDV-a).

 

III      

Protiv ove odluke dozvoljena je žalba koja se može izjaviti najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema iste.

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi - filijala Banja Luka, putem ugovornog organa, u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, u skladu sa članom 105. i članom 108. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj:39/14).

 

IV       

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Opštine Milići".

 

REPUBLIKA SRPSKA OPŠTINA MILIĆI

NAČELNIK OPŠTINE MILIĆI

Marko Savić, s.r.

Broj: 02-054-15-1/21 Milići, 08.03.2021. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: