Asfaltiranje lokalnog puta na Ubovića brdu (Krstovi-Antonića glavica)

Datum objave: 14.01.2016. 12:06 / Izvor: Akta.ba, 13.01.2016.

Na osnovu člana 64.stav 1.tačka b ,član 70.stavovi 1,3 i 6 .Zakona o javnim nabavkama (''Sl.glasnik BiH'' broj:39/14),člana 11.Pravilnika o javnim nabavkama opštine Mrkonjić Grad (''Sl.glasnik opštine'' broj:01/06.) na preporuku Komisije za javne nabavke broj:07-404-31/15. od 30.06.2015.godine u postupku javne nabavke: Asvaltiranje lokalnog puta na Ubovića brdu (Krstovi-Antonića glavica) Načelnik opštine je d o n i o
 

ODLUKU

O izboru najpovoljnijeg ponuđača
 

Član 1.
Prihvata se preporuka komisije za javne nabavke broj:07-404-31/15, od 30.06.2015. godine i Ugovor za javnu nabavku : Asfaltiranje lokalnog puta na Ubovića brdu (Krstovi-Antonića glavica) i dodjeljuje se ponuđaču 'Mrkonjićputevi'' Mrkonjić Grad, ponuda broj:01-345-1977-M/15 ,od 30.06.2015. godine za ponuđenu cijenu od 49.895,65 KM,bez PDV-a kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član 2.
Prijedlog Ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom Ponuđaču 'Mrkonjićputevi'' Mrkonjić Grad po isteku roka od 15 dana ,računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovovoljnije ponude.

Član 3.
Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Od jeljenje za prostorno planiranje i komunalne poslove.

Član 4.
Ova Odluka objaviće se na veb stranici- http://www.mrkonjic-grad.rs.ba istovremenom sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,u skladu sa članom 70. Stav 6.Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,u skladu sa članom 71.stav 2. Zakona o javnim nabavkama

Obrazloženje
Postupak javne nabavke pokrenut j e Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke  broj :07-404-31/15. od 10.06.2015. godine.
Javna nabavka je sprovedena konkurentskim postupkom.
Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 50.000,00 KM.
Komisija za javnu nabavku imenovana Rješenjem broj:07-404-31/15. od 30.06.2015. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana-30.06.2015. godine Izvještaj o radu Broj:07-404-31/15, od 30.06.2015. godine,Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Broj:07-404-31/15. Od 30.06.2015. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj:07-404-31/15, od 30.06.2015. godine,u postupku javne nabavke -Asvaltiranje lokalnog puta na Ubovića brdu (Krstovi-Antonića glavica) .

U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda,o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno sledeće:
- da je ukupan broj pristiglih ponuda - 3.
- da su blagovremeno zaprimljene - 3 ponude,

U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda,u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka Ugovorni organ nije našao razloge,nepravilnosti niti postupke u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime u postupku je ocijenjeno da je komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa zakonom o javnim nabavkama,podzakonskim aktima,internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog:Najniže cijene .


Najniža cijena kako slijedi:

Naziv  ponuđača

Ukupna cijena ponude

1. 'Mrkonjićputevi''

58.377,91 KM

2. "MG Mind''

61.594,47 KM

3. 'KP Park''

70.249,14 KM


Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterijum najniže cijene koja je ponuđena u iznosu od 49.845,64 KM dok su ostali ponuđači čije su ponude prihvatljive ponudili sledeće cijene:
1. 61.594,47 KM
2. 70.249,14 KM

Čime je utvrđen i njihov sukcesivni red.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64.stav 1.pod b) Zakon o javnim nabavkama odlučeno je kao u članu 1.ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba,najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine,putem Ugovornog organa u pisanoj formi direktno,elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Opština Mrkonjić Grad,Trg Kralja Petra I Karađorđevića 1. 70260 Mrkonjić Grad.. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: