Čelična užad-sajle br. 55-2/19

Datum objave: 23.09.2019. 09:35 / Izvor: Akta.ba, 20.09.2019.

Broj: 55-2/19

Zavidovići. 18.09.2019. godina

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bili (Službeni glasnik Bili, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 10.09.2019. godine, donosim

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Prihvata se ponuda ponuđača "Jasmin M“ d.o.o. Zepče kao najpovoljnija ponuda iz otvorenog postupka javne nabavke broj 55-2/19. Nabavka čeličnih užadi-sajli za potrebe JP „ŠPD ZDK" d.o.o. Zavidovići.

I skladu sa provedenim javnim postupkom, ponuđaču iz tačke 1. ove odluke, biti će ponuđeno zaključivanje ugovora.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Komisija /a javne nabavke koja je im an ovan a /a provođenje otvorenog postupka javne nabav ke. Nabavka čeličnih užadi-sajli za potrebe JP „ŠPD ZDK" d.o.o. Zavidovići broj 55-2/19 izvršila je dana 10.09.2019. godine otvaranje blagovremeno pristiglih ponuda. Obavijest o javnoj nabavci je objavljena i na portalu Agencije za javne nabavke pod brojem: 360-1-1-63- 3-123/19 dana 26.08.2019. godine

Komisija je imenovana Odlukom direktora JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići broj: 55-2/19 od 05.09.2019. godine. Svi članovi komisije su bili prisutni na javnom otvaranju ponuda kao i na sastanku prilikom pregleda i ocjene ponuda.

Na osnovu obavještenje o nabavci broj: 360-1 -1 -63-3-123/19 od 26.08.2019. godine komisija je pristupila otvaranju ponuda dana 10.09.2019. godine u 12 sati u prostorijama JP „ŠPD ZDK** d.o.o. Zavidovići.

Zapisnikom o javnom otvaranju ponuda konstatovano je prispijeće dvije (2) blagovremene ponude za učestvovanje u nadmetanju za navedeni javni poziv i to od ponuđača: ,,R PRODUKT“d.o.o. Visoko i „Jasmin M" d.o.o. Zepče.

I predmetnoj nabavci je predviđena između ostalog i e aukcija i to za kriterij cijena, koja bi se provela putem portala (www.ejn.gov.ba) i to u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik Bili" broj: 66/16).

Iz Izvještaja o preuzimanju tenderske dokumentacije Agencije za javne nabavke od strane ponuđača utvrđeno je daje sedam (7) ponuđača preuzelo tendersku dokumentaciju sa portala

Agencije za javne nabavke medu kojime su i pravna lica koja su dostavila ponude o učešću u javnom nadmetanju (,,R PRODUKT1' d.o.o. Visoko i .Jasmin M“ d.o.o. Žepče).

Pregledom prispjelih ponuda Komisija konstatuje sljedeće:

a)Nije bilo ispravki u ponudama,

b)Nije bilo razloga za odbijanje po članu 17. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije.

Ponuđači nisu dostavili potvrdu vanjskotrgovinske komore kojom dokazuju da uživaju preferencijalni tretman domaćeg.

 

I vidom u ponude ponuđača Komisija je konstatovala slijedeće:

1. Da je ponuđač “R PRODUKT" d.o.o. Visoko dostavio ponudu sa cijenom od 16.625,00 KM bez PDV-a i

2. Da je ponuđač “Jasmin M" d.o.o. Žepče dostavio ponudu sa cijenom od 16.625,00 KM bez PDV-a,

i da su ponude ispravne u smislu tražene dokumentacije u predmetu javnog poziva nabavke čeličnih užadi-sajli po otvorenom postupku broj 55-2/19.

Prema uslovima nabavke po otvorenom postupku broj 55-2/19 procijenjena vrijednost nabavke ugovornog organa je 16.625.00 bez PDV-a.

Shodno navedenom e-Aukcija je zakazana 13.09.2019. godine u 09:45:00 sati.

 

Uvidom u izvještaj Agencije za javne nabavke o toku i završetku e-Aukcije utvrđena je konačna rang lista ponuđača koji su učestvovali u e-Aukciji kako slijedi:

-Ponuđač “Jasmin M" d.o.o. Žepče konačna cijena 14.000,00 KM i

-Ponuđač ”R PRODUKT" d.o.o. Visoko konačna cijena 14.100,00 KM.

Shodno rezultatima e-Aukcije iz izvještaja Agencije za javne nabavke i procijenjene vri jednost ugovornog organa javne nabavke čeličnih užadi-sajli po otvorenom postupku broj: 55-2/19, a u vezi s odredbama člana 70. Zakona o javnim nabavkama donosi se odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača „Jasmin M" d.o.o. Žepče kao u dispozitivu odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba direktoru JP “SPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: