Hgijenska sredstva i sredstva za čišćenje

Datum objave: 24.09.2019. 15:45 / Izvor: Akta.ba, 19.09.2019.

Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske"

 

Broj: 02-01-JN-3875/19

Dana, 19.09.2019. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH" broj: 39/14) i članova 40. i 42. Pravilnika o javnim nabavkama JP "Putevi RS" d.o.o. Banja Luka, na preporuku Komisije za javnu nabavku u postupku javne nabavke roba "Nabavka higijenskih sredstava i sredstava za čišćenje", referenca 059/19, v.d. Direktor je donio

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

Prihvata se Izvještaj i preporuka Komisije za javnu nabavke broj: 02-01-JN-3875/15 od 19.09.2019. godine i ugovor za javnu nabavku "Nabavka higijenskih sredstava i sredstava za čišćenje", referenca 059/19, dodjeljuje ponuđaču "Biromark" s.p. Banja Luka kao najbolje ocijenjenom ponuđaču, za ponuđenu cijenu od 17.100,00 KM (bez PDV-a), 20.007,00 KM (sa PDV-om), ponuda broj: 01/09/19 od 09.09.2019. godine.

 

Član 2.

Izabrani ponuđač je dužan da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke i obavještenja o rezultatima postupka javne nabavke dostavi dokaze o ispunjavanju uslova iz izjave iz tačke 2.1 tenderske dokumentacije, a u skladu sa članom 45. stav (1) tač. a) do d) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci biće dostavljen na potpis izabranom Ponuđaču u roku od 10 dana od dana kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Član 4.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Sektor za pravne poslove.

 

Član 5.

Ova Odluka će se objaviti na veb stranici www.putevirs.com isgovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav. 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke je pokrenut Odlukom Direktora o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-01-JN-3874/19 od 20.08.2019. godine. Javna nabavka je provedena putem postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 21.367,50 KM. Obavještenje o nabavci broj: 750-7-1-94-3-124/19 je poslato na objavljivanje i objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 23.08.2019. godine.

 

Komisija za javnu nabavku je imenovana Rješenjem Direktora broj: 02-01-JN-3874/19 od 28.08.2019. godine. Komisija za nabavku je dana 23.09.2019. godine dostavila v.d. Direktoru Izvještaj o radu sa preporukom za izbor najpovoljnijeg ponuđača broj: 02-01-JN-38675/19 od 19.09.2019. godine i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-01-JN-3875/19 od 19.09.2019. godine u postupku javne nabavke roba "Nabavka higijenskih sredstava i sredstava za čišćenje", referenca 059/19.

 

U dostavljenom Izvještaju o radu i Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je u toku provođenja predmetnog postupka nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu Je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

-           da je ukupan broj pristiglih ponuda 4 (četiri);

-           da su blagovremeno zaprimljene 4 ponude;

-           da nije bilo neblagovremenih ponuda;

-           da su sve 4 (četiri) ponude prihvatljive ponude.

 

U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija za nabavku pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda u skladu sa kriterijumom za dodjelu ugovora iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, nisu nađeni razlozi, nepravilnosti, niti propusti u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija za nabavku u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjeni ponuđač na osnovu izabranog kriterijuma "najniže cijene" kako slijedi:

 

Naziv i sjedište ponuđača

Ponuđena cena bez PDV-a

Ponuđena cena sa PDV-om

1.

"Biromark" s.p. Banja Luka

17.100,00

20.007,00

2.

"Defter" d.o.o. Sarajevo

17.174,71

20.094,41

3.

"Inter-com" d.o.o. Zenica

21.354,25

24.984,47

4.

„Keckom“ d.o.o. Banja Luka

21.367,49

24.999,96

 

Izabrani ponuđač "Biromark" s.p. Banja Luka je izabran primjenom kriterijuma najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 20.007,00 KM (sa PDV-om), dok su ostali ponuđači ponudili cijene kao u tabeli.

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama i članova 46. i 48. Pravilnika o javnim nabavkama JP "Putevi RS" d.o.o. Banja Luka, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka, Trg Republike Srpske 8, 78000 Banja Luka.

Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

v. d. Direktor..

Nenad Nešić, dipl prav.

 

Dostaviti:

-           Ponuđaču "Biromark" s.p. Banja Luka

-           Ponuđaču "Defter" d.o.o. Sarajevo

-           Ponuđaču "Inter-com" d.o.o. Zenica

-           Ponuđaču „Keckom“ d.o.o. Banja Luka

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: