Hlače ljetne, košulja kratki rukav, kravata, čarape ljetne i pulover

Datum objave: 16.09.2019. 13:56 / Izvor: Akta.ba, 09.09.2019.

Ministarstvo unutarnjih poslova

MOSTAR

Broj: 02-01 -02-02-659-2/19                 

Mostar, 09.09.2019.godine

 

Temeljem članka 17. stavak (3) točka 3. Zakona o unutarnjim poslovima Hercegovačko- neretvanske županije-kantona („Narodne novine HNŽ", broj: 2/98, 4/01, 3/02, 1/03, 2/06, 5/08 i 6/08, članka 64. stavak (1) točka a), članka 70. stavak (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i preporuke Povjerenstva za javnu nabavu dijelova uniforme za policiju MUP-a HNŽ-K broj: 02-01-02-02-659/19 od 04.09.2019.godine, u postupku javne nabave dijelova uniforme za policiju MUP-a HNŽ-K ministar unutarnjih poslova Hercegovačko- neretvanske županije-kantona, d o n 0 s i

 

O D L U KU

0 izboru najpovoljnijeg ponuditelja za LOT 2 - hlače Ijetne, košulja kratki rukav, kravata, čarape ljetne i pulover

 

I          

Ponuditelj MICOLLO d.o.o. Mostar, Kralja Petra Krešimira IV, 88 000 Mostar, JIB: 4227105750004, sa ponudom broj: 113/2019 od 23.08.2019.godine, proglašava se najpovoljnijom, te se imenovanom ponuditelju dodjeljuje ugovor za nabavu roba za LOT 2 - hlače ljetne, košulja kratki rukav, kravata, čarape ljetne i pulover, za ponuđenu cijenu od 174.300,00 KM bez PDV-a kao prvorangiranom ponuditelju koji je ponudio „ekonomski najpovoljniju ponudu" zadovoljavajuće ponude.

 

II        

Ova odluka objavit će se na web-stranici MUP-a HNŽ-K, www.muphnk.ba, istodobno s upućivanjem odluka ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama BiH.

 

III       

Po pravomoćnosti ove odluke, ugovorno tijelo će pozvati izabranog ponuditelja radi zaključivanja ugovora kojim će se regulirati medusobna prava i obveze vezane za predmetnu nabavu, sukladno zahtjevima-uvjetima ugovornog tijela navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji reguliraju postupke ugovaranja.

 

IV        

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 71. stavak (2) Zakona o javnim nabavama BiH.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabave dijelova uniforme za policiju MUP-a HNŽ-K, sa podjelom postupka nabave roba na LOT 1 - cipela plitka s pertlama i gumenim đonom i cipela gležnjača; LOT 2 - hlače ljetne, košulja kratki rukav, kravata, čarape ljetne i pulover; LOT 3 - mantil kišni i specijalna odora za ekstremne vremenske uvjete - jakna i hlače, pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj: 02-01-16-01-306/19 od 20.06.2019.godine. Javna nabava je provedena putem otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabave bez PDV-a iznosi 576.923,00 KM (LOT 1 - 62.393,00 KM; LOT 2 - 174.358,00 KM i LOT 3 - 340.170,00 KM bez PDV-a).

Obavijest o javnoj nabavi roba broj: 1281-1-1-8-3-8/19 od 05.07.2019.godine objavljena je na Portalu javnih nabava i sažetak obavijesti o javnoj nabavi u „Službenom glasniku BiH", broj: 47/19 od 12.07.2019.godine.

Kriterij za dodjelu ugovora je „ekonomski najpovoljnija ponuda"

Povjerenstvo za javnu nabavu dijelova uniforme za policiju MUP-a HNŽ-K (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) imenovano je Odlukom ministra broj: 02-01-02-02-659/19 od 24.06.2019.godine.

Povjerenstvo je dostavilo u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-01-02-02-659/19 od 04.09.2019.godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuditelja broj: 02-01-02-02-659/19 od 04.09.2019.godine.

U postupku po izvješću o radu je utvrđeno da je Povjerenstvo blagovremeno i pravilno izvrsilo postupak otvaranja ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinilo odgovarajuće zapisnike, u kojima je za nabavu roba za LOT 2 utvrđeno sljedeće:

-           da je ukupan broj pristiglih ponuda -2 ponude;

-           da je blagovremeno zaprimljeno -2 ponude;

-           da je neblagovremeno zaprimljeno - 0 ponuda;

-           da su ponude ponuditelja MICOLLO d.o.o. Mostar i ZENKO d.o.o. Zenica prihvatljive.

Polazeći od konstatacije i činjenice da su ponude prihvatljive u formalno-pravnom, ekonomskom i tehničkom smislu, i da ispunjavaju zahtjeve ugovornog tijela, Povjerenstvo je pristupilo vrednovanju prihvatljivih ponuda sukladno utvrđenom kriteriju „ekonomski najpovoljnija ponuda", te utvrdilo rang listu prihvatljivih konačnih ponuda za LOT 2:

-           MICOLLO d.o.o. Mostar, Kralja Petra Krešimira IV, 88 000 Mostar - 100 bodova;

-           ZENKO d.o.o. Zenica, Lukovo polje 40, 72 000 Zenica - 99,99 bodova.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo, pravilno i potpuno, izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuditelja te ocjenu zaprimljenih ponuda, sukladno Zakonu o

iavnim nabavama BiH i kriterijima iz tenderske dokumentacije.    v

U postupku ocjene provedenog postupka ministar MUP-a HNZ-K mje nasao razloge, nepravilnosti, niti propuste u radu koji bi eventualno bili temelj za nepnhvacanje preporuke

Povjerenstva za izbor najpovoljnijeg ponuditelja.

Temeljem članka 64. stavak (1) točka a) i članka 70. stavak (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavama BiH, odlučeno je kao u izreci ove odluke.

PoukaO pravnom liijeku:

 

Na ovu odluku može se izjaviti žalba Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegovačko- neretvanske županije-kantona u roku od 10 dana od dana prijema iste u pisanoj formi, sukladno članku 99. i 101. Zakona ojavnim nabavamaBiH.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: