Hrast na paritetu tvrdi put

Datum objave: 16.09.2019. 15:02 / Izvor: Akta.ba, 16.09.2019.

Broj : 03-3389-1-6/19

Datum: 13.09.2019.god.

 

Na osnovu Pravilnika o postupku prodaje drvnih sortimenata putem javnog nadmetanja licitacija broj: NO-02-VI-107/16 od 13.12.2016 godine.Javnog preduzeća Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići,Odluke direktora o raspisivanju Javnog nadmetanja o prikupljanju pismenih ponuda br: 03-3389/19, a shodno izvještaju komisije za otvaranje ponuda broj: 03- 3389-1-3/19 od 13.09.2019. godine, te na osnovu Javnog nadmetanja I9-PL/19, broj:03-3389-l/19 od dana 06.09.2019. godine donosim slijedeću:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

1. Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata Hrast “na paritetu tvrdi put“ LOT 2 , ukupne drvne mase 200 m2 na području JP “ŠPD ZDK”d.o.o. Zavidovići, izabrana je ponuda ponuđača XYLON CORPORATION d.o.o Sarajevo

2. U skladu sa procedurom propisanom zakonom i pravilnikom, sa ponuđačem iz tačke 1. ove odluke, bit će ponuđeno zaključivanje ugovora.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje:

Po Javnom nadmetanju br: 19-PL/I9 za LOT - 2 blagovremeno su pristigle 2 (dvije) ponude koje su i formalno-pravno ispravne i to kako slijedi:

 

SILVESTRA d.o.o. Kakanj                    56.415,00 KM bez PDV-a

XYLON CORPORATION d.o.o Sa raje     56.500.00 KM bez PDV-a.

 

Pouka o prav. lijeku:

Nezadovoljni ponuđači mogu podnijeti pismeni prigovor na odluku u roku od 2 (dva) dana od dana prijema odluke. Prigovor odlaže zaključenje ugovora o prodaji.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: