Implementacija poslovnog softvera

Datum objave:27.03.2020. 09:25 / Izvor: Akta.ba, 25.03.2020.

Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske"

 

Broj: 02-01-JH-6626/19

 Dana, 25.03.2020. godine

 

Ha osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama ("Sl. Glasnik BiH" broj: 39/14), članova 46. i 48. Pravilnika o javnim nabavkama JP "Putevi PC" doo Banja Luka, na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02-01-JH-6626/19 od 25.03.2020. godine u postuku javne nabavke usluga "Nabavka i implementacija poslovnog softvera", referenca 123/19,., v.d. Direktor donosi

 

ODLUKU O IZBORU PONUVAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGA

"Nabavka i implementacija poslovnog softvera", referenca 123/19

 

Član 1.

Prihvata se Izvještaj i preporuka Komisije za nabavku broj: 02-01-JN-6626/19 od 25.03.2020. godine, kojim se predlaže donošenje odluke o izboru ponuđača "PROINTER ITSS" d.o.o Banja Luka u ograničenom postupku javne nabavke usluga "Nabavka i implementacija poslovnog softvera", referenca 123/19. te ugovor dodjeljuje ponuđaču " PROINTER ITSS d.o.o. Banja Luka, ponuda broj JN-14-03/2020 za ponuđenu cijenu od 3.997.716,73 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Prijedlog Ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču' " PROINTER ITSS d.o.o. Banja Luka, u skladu sa članom 98. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke se zadužuje i ovlašćuje Sektor za ekonomsko finasijske poslove .

 

Član 4.

Ova Odluka objaviće se na veb - stranici www.putevirs.com, istovremeno sa upućivanjem ponuđačiia koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav. 6. Zakona ojavnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-01-JH-6626/19 od 23.12.2019. godine. Javna nabavka se provodi putem ograničenog postupka javne nabavke usluga. Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a) je 3.997.863,25 KM.

 

Obavještenje o nabavci broj: 750-2-2-135-3-197/19 je objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 25.12.2019. godine. Komisija za nabavku je imenovana Rješenjem v.d. Direktora broj: 02-01-JH-6626/19 od 26.12.2019. godine. 

Komisija za nabavku je dana 04.02.2020. godine dostavila v.d. Direktoru Izvještaj o ocjeni kvalifikovanih kandidata sa preporukom o kvalifikovanom kandidatu "PROINTER ITSS" d.o.o. Banja Luka, broj: 02-01-JH-6626/19 i Zapisnik o ocjeni zahtjeva za učešće broj: 02-01-JN- 6626/19 od 04.02.2020.godine u postupku javne nabavke usluga "Nabavka i implementacija poslovnog softvera", referenca 123/19.

Javno otvaranje druge faze ograničenog postupka je obavljeno dana 24.03.2020. godine .

U dostavljenom Izvještaju o ocjeni ponuđača Komisija za nabavku je konstatovala da je u toku provođenja druge predmetne faze ograničenog postupka nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu ponude ponuđača "PROINTER ITSS" d.o.o. Banja Luka o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

-           da je ukupan broj pristiglih ponuda 1,

-           da je blagovremeno zaprimljena ponuda 1;

-           da nije bilo neblagovremenih ponuda;

-           da je ponuda ponuđača "PROINTER rTSS" d.o.o. Banja Luka ocjenjena kao kao najbolje ocjenjena ponuda sa najnižom cijenom i prijedlogom za dodjelu ugovora javne nabavke usluga "Nabavka i implementacija poslovnog softvera", referenca 123/19 ponuđaču "PROINTER ITSS" d.o.o. Banja Luka u skladu ca kriterijumima iz tenderske dokumentacije

 

U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija za nabavku pravilno i potpuno izvršila ocjenu ponude ponuđača "PROINTER ITSS" d.o.o. Banja Luka u skladu ca kriterijumima iz tenderske dokumentacije, cijeneći činjenice i dostavljene dokaze.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu ca Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen na osnovu izabranog kriterija "najniža cijena":

Naziv ponuđača

Cijena bez PDV-a

Cijena ca PDV-om

"PROINTER ITSS" d.o.o. Banja Luka

3.997.716,73 KM

4.677.328,57 KM

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žallbi Bosne i Hercegovine, putem ugvornog organa u pisanoj formi direktno  ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" društvo ca ograničenom odgovornošću Banja Luka, Trg Republike Srpske 8 Banja Luka. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerkv

 

v. d. Direktor

Nenad Nešić, dipl. prav.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: