Izgradjna sistema prikupljanja otpadnih voda na području općine Tešanj, za Lot-1 Kolektoru B-I (dionica od R0133 do R0194), pumpna stanica PS TEŠANJKA, nabavka i ugradnja pumpi i izvođenje elektroinstalacija za pumpne stanice PS JELAH i PS USORA

Datum objave: 22.08.2019. 07:53 / Izvor: Akta.ba, 21.08.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj :02-49-1-2283-8/19

Datum: 21.08.2019.godine

 

Na osnovu člana 70.stav (1) i (3) te člana 24. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponude od 20.08.2019.godine, sačinjenog od strane Komisije za nabavke imenovane rješenjem Općinskog načelnika, Općinski načelnik, donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Ovom odlukom Općinski načelnik, općine Tešanj je nakon provedenog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku radova, a radi pribavljanja ponude za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku novih radova koji predstavljaju ponavljanje sličnih radova po Ugovoru broj:02-49-l-826- 24/18 od 26.06.2018.godine na izgradnji sistema prikupljanja otpadnih voda na području općine Tešanj, za Lot-1 "Kolektoru B-I (dionica od R0133 do R0194), pumpna stanica PS "TEŠANJKA", nabavka i ugradnja pumpi i izvođenje elektroinstalacija za pumpne stanice PS"JELAH" i PS "USORA")", dodjelio ugovor.

 

II

Za ponuđača za izvođenje radova iz tačke I ove Odluke odabran je ponuđač INŽINJERING I doo Jelah po cijeni bez PDV-a od 38.595,89 KM (slovima:tridesetosamhiljadapetstotinadevedesetpet i 89/100 konvertibilnih maraka) odnosno sa PDV-om u iznosu od 45.157,19 KM (slovima:četrdesetpethiljadastotinupedesetsedam i 19/100 konvertibilnih maraka).

 

III

Za realizaciju Odluke zadužuje se Služba za boračko-invalidsku zaštitu i opće poslove općine Tešanj.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

V

Ova odluka objavit će se na web-stranici Općine Tešanj www.opcina-tesanj.ba, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazlože nj e

U postupku procjene vrijednosti ponude pristigle u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja, a radi izbora najpovoljnijeg ponuđača za nabavku novih radova koji predstavljaju ponavljanje sličnih radova na izgradnji sistema prikupljanja otpadnih voda na području općine Tešanj, za Lot-1 "Kolektoru B-I (dionica od R0133 do R0194), pumpna stanica PS "TEŠANJKA", nabavka i ugradnja pumpi i izvođenje elektroinstalacija za pumpne stanice PS"JELAH" i PS "USORA")", u vezi sa Ugovorom broj:02-49-1-826-24/18 od 26.06.2018.godine, Komisija za javne nabavke je Zapisnikom broj:08-49-1-2283-7/19 od 20.08.2019.godine utvrdila da ponuda ponuđača INŽINJERING I doo Jelah od 09.08.2019.godine sadrži svu potrebnu dokumentaciju te daje ista sa ponuđenim cijenama prihvatljiva (ponuđene jedinične cijene su iz osnovnog ugovora od 26.06.2018.godine), te je Komisija shodno tome predložila ugovornom organu da sa ponuđačem INŽINJERING I doo Jelah potpiše ugovor za nove radove koji predstavljaju ponavljanje sličnih radova na izgradnji sistema prikupljanja otpadnih voda na području općine Tešanj, za Lot-1 "Kolektoru B-I (dionica od R0133 do R0194), pumpna stanica PS "TEŠANJKA", nabavka i ugradnja pumpi i izvođenje elektroinstalacija za pumpne stanice PS"JELAH" i PS "USORA")".

 

Uzimajući u obzir sve navedeno, a primjenom člana 64. stav 1. tačka b) a u vezi sa članom 24. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku: Žalba na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača izjavljuje se URZ-u putem ugovornog organa u roku od 10 dana od dana prijema Odluke, na način propisan Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (SI.glasnik BiH broj:39/14).

 

DOSTAVLJENO:

1.         Ponuđač,

2.         Služba za boračko-invalidsku zaštitu i opće poslove općine Tešanj

3.         Web stranica općine (elektronski),

4.         Predmet.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: