(izmjena) Motociklističke uniforme

Datum objave:14.01.2021. 11:50 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.01.2021.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

16475-1-1-74-8-1/21Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 16475-1-1-74-5-90/20
Datum objave obavještenja 4.12.2020.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO - UPRAVA
POLICIJE
IDB/JIB 4200220350146
Kontakt osoba Vlačić Sabina
Adresa La Benevolencije 16
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Opština/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 286-822
Faks (033) 655-917
Elektronska pošta javnenabavke.up@mup.ks.gov.ba
Internet adresa mup.ks.gov.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Mijenja se ANEKS D za lot broj: 2 (IV 2.a.,IV 2.f.,IV 2.g.).

ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Motociklističke uniforme

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena
oprema
Dodatni predmet(i) 35811200-4 Policijske uniforme

II Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2564,10

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u TD

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

navedeno u TD

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DANIAL'S D.O.O. 4218412690001 Tešanj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

2559,83


IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

23.11.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2559,83

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2559,83

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
16475-1-1-74-8-1/21
PODIJELI:

Najnovije vijesti