Laboratorijske usluge za analizu službenih uzoraka u skladu sa zahtjevima EU, za analizu rezidua veterinarskih lijekova i kontaminanata, mikrobioloških kriterija u hrani životinjskog porijekla i hrani za životinje - L. monocytogenes u hrani za ljude - uvozne pošiljke

Datum objave: 09.02.2021. 13:39 / Izvor: Akta.ba, 02.02.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa

Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine 

 

Broj :07-4-50-4-791 -14/20

Datum: 26.01.2021

 

Na osnovu člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 61. stav (2) Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, broj 32/02, 102/09 i 72/17) u predmetu javne nabavke laboratorijskih usluga za analizu službenih uzoraka u skladu sa zahtjevima EU, za analizu rezidua veterinarskih lijekova i kontaminanata, mikrobioloških kriterija u hrani životinjskog porijekla i hrani za životinje, direktor Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Ovom Odlukom, na prijedlog Komisije za javnu nabavku imenovane Rješenje o imenovanju komisije broj: 07-4-50-4-791-4/20 od 14.10.2020. godine, dodjeljuje se ugovor ponuđaču Veterinarski zavod Teoiab, Karađorđeva 139, Dvorovi - Bijeljina, koji je dostavio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude u okviru postupka javne nabake laboratorijskih usluga za analizu službenih uzoraka u skladu sa zahtjevima EU, za analizu rezidua veterinarskih lijekova i kontaminanata, mikrobioloških kriterija u hrani životinjskog porijekla i hrani za životinje za potrebe Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, i to za lot 18 - L. monocytogenes u hrani za ljude — uvozne pošiljke, kako slijedi:

 

Lot 18 -L. monocytogenes u hrani za ljude - uvozne pošiljke

R/B

Naziv ponuđača

Ukupno ponuđena cijena bez PDV-a

Popust

Ukupno ponuđena cijena sa popustom bez PDV-a

Ukupno ponuđena cijena sa popustom i PDV-om

1.

Veterinarski zavod Teolab, Bijeljina

1.208,00 KM

/

1.208,00 KM

1.413,36 KM

 

Član 2.

Ova Odluka će biti objavljena na internet stranici Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 3.

Uz ovu Odluku ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke izvršiće se i dostavljanje Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Komisija imenovana Rješenjem broj: 07-4-50-4-791-4/20 od 14.10.2020. godine.

 

Obrazloženje

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke laboratorijskih usluga za analizu službenih uzoraka u skladu sa zahtjevima EU, za analizu rezidua veterinarskih lijekova i kontaminanata, mikrobioloških kriterija u hrani životinjskog porijekla i hrani za životinje, imenovane Rješenjem broj: 07-4-50-4-791-4/20 od 14.10.2020. godine, provela je otvoreni postupak uz objavu obavještenja broj: 956-1-2-17-3-14/20 na Portalu javnih nabavki.

Nakon otvaranja ponuda, Komisija je izvršila procjenu ponuda u skladu sa uslovima traženim za dostavu ponuda u okviru otvorenog postupka pri čemu je utvrđeno sljedeće:

- ponuda ponuđača JZU Institut za javno zdravstvo RS ne zadovoljava sve uslove tražene tenderskom dokumentacijom. Naime, tačkom 19. Tenderske dokumentacije, Način dostavljanja ponuda, propisano je: „Potrebno je dostaviti 1 (jedan) orginal i 1 (jednu) kopiju ponude, koje se dostavljaju zajedno sa orginalnom ponudom, pri čemu se jasno naznačava „orginal"' i „kopija ponude. Ponuđači mogu dati ponudu za jedan lot ili za više lotova. Za svaki lot se podnosi posebna ponuda (u odvojenim kovertama). U ponudi unutar lota moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je defmisano tehničkom specifikacijom. U ponudi unutar lota moraju se dostaviti obrazac za dostavljanje ponude, obrazac za cijenu ponude. Nacrt Okvirnog sporazuma za pojedini lot i povjerljive informacije.44

Ponuđač JZU Institut za javno zdravstvo RS je dostavio jednu originalnu ponudu koja se odnosi na lotove 10,13,18,20,21,27 i 28, dakle nisu dostavljene ponude u odvojenim kovertama, kao ni kopije ponuda, a ni tražena dokumentacija za svaki lot pojedinačno. Iz svega navedenog, Komisija je ponudu ponuđača JZU Institut za javno zdravstvo RS ocijenila kao neprihvatljivu, te ista nije uzeta u dalje razmatranje.

ponude ponuđača JU Veterinarski zavod Bihać i Veterinarski zavod Teolab, Bijeljina zadovoljavaju sve uslove tražene tenderskom dokumentacijom za dostavu ponuda u okviru otvorenog postupka, te je zakazana e-aukcija za 21.01.2021. godine, sa početkom u 11:45, i vremenom trajanja od 10 minuta.

Na osnovu naprijed navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu.

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Kancelariji za razmatranje žalbi u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se predaje putem Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine.

 

Dostaviti:

- ponuđačima Зх; u spis.

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: