Ljepilo za hladnu vulkanizaciju sa učvršćivačem SC 2000

Datum objave: 16.03.2021. 11:07 / Izvor: Akta.ba, 15.03.2021.

Broj: 03-1978/21

Đurđevik, 09.03.2021

 

Na osnovu člana 89. i 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14). Zapisnika o ocjeni ponuda od 04.03.2021. godine na osnovu člana 65. Zakona i člana 48. Staluta Rudnika mrkog uglja " Đurđevik " d.o.o. Đurđevik, Direktor društva Rudnik mrkog uglja " Đurđevik " d.o.o. Đurđevik, donosi:

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponudača zajavnu nabavku robe

ljepilo za hladnu vulkanizaciju sa učvršćivačem SC 2000

 

Nakon provedenog postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku robe - Ljepilo za hladnu vulkanizaciju sa učvršćivačem SC 2000, ugovor se dodjeljuje ponudaču "Uže Commerce" d.o.o. Tuzla čija je ponuda ocjenjena kao najuspješnija.

 

OBRAZLOŽENJE

 

Po obavještenju o nabavci zajavnu nabavku robe: Ljepilo za hladnu vulkanizaciju sa učvršćivačcm SC 2000 broj obavještenja: 350-7-1-46-3-40/21 objavljenom na Portalu javnih nabavki dana. 11.02.2021. godine i ispravke za obavještenje broj: 350-7-1-46-8-62/21, evidencijski broj nabavke 03-698 21. Tendersku dokumentaciju u skladu sa članom 55. stav (1) tačka d) ZJN BiH preuzelo je 16 ponudača a što se vidi iz izvještaja o preuzimanju tenderske dokumcntacije od strane ponudača sa Portala javnih nabavki www.ejn.gov.ba kreiranog 18.02.2021. godinc.

 

Rok za dostavu ponuda bio je 18.02.2021. godine do 12:00 sati, a javno otvaranje ponudaje zakazano za je 18.02.2021. godine u 12:30 sati u prostorijama Rudnika.

 

Na osnovu poziva i Obavještenja o nabavci svoju ponudu u datom roku su dostavili sljedeći ponudači:

 

1)         Ponuda sa prijemnim brojem 19-1357/21 od 15.02.2021. godine. Ponudač: "Егах-Invest" d.o.o. Banovići.

 

2)         Ponuda sa prijemnim brojem 19-1360/21 od 15.02.2021. godine, Ponudač: "Tep-light" d.o.o. Tuzla.

 

3)         Ponuda sa prijemnim brojem 19-1433/21 od 16.02.2021. godine. Ponudač: "Uže Commerce" d.o.o. Tuzla.

 

Javno otvaranje ponudaje dana 18.02.2021. godine u 12:30 sati izvršila Koinisija za provodenje postupka javne nabavke imenovana Rješenjem direktora broj: 03-699/21 od 22.01.2021. godine.

 

Javno otvaranje ponuda izvršeno je u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama i sačinjen je Zapisnik o otvaranju ponuda. Javnom otvaranju ponuda nisu prisustvovali predstavnici ponuđača.

 

Zapisnik sa javnog otvaranja ponuda i zapisnik o zaprimanju ponuda je dostavljen svim ponudačima.

 

Obzirom da je u obavještenju o nabavci navedeno da se namjerava koristiti e-aukcija na zatvorenoj sjednici Komisije za nabavke održanoj dana 18.02.2021. godine u 13:00 sati. Komisija je izvršila početnu ocjenu ponuda odnosno provjeru kvalifikacije kandidata/ponudača. te konstatovala da su se ponuđači: "Егах-Invest" d.o.o. Banovići, "Tep-light" d.o.o. Tuzla i "Uže Commerce" d.o.o. Tuzla kvalifikovali za dalji tok javne nabavke.

 

Komisijaje u početnoj ocjeni ponuda utvrdila da se ponudač: "Uže Commerce" d.o.o. 'fuzla kvalifikovao i da je dostavio prihvatljivu ponudu, dok ponude ponudača "Егах-Invest" d.o.o. Banovići i "Tep-Iighi" d.o.o. Tuzla tehnički nezadovoljavaju te se kao takvc odbacuju kao neprihvatljive. Ponude ponudača "Егах-Invest" d.o.o. Banovići i "Tep-light" d.o.o. Tuzla tehnički nezadovoljavaju te se kao takve odbacuju kao neprihvatljive iz razloga jer uvidom u dostavljene tehničke dokumentacije za ponudena Ijepila ELANIT SC' 162: Nilos TL -T70 i Rema SC 2000 od strane dobavljača utvrdeno je da jedino ljepilo SC 2000 proizvodača REMA ispunjava uslov da se može koristiti u uslovima gdjc su potrebni antistatički uslovi. Ljepilo bi se trebalo koristiti na TTS i Klasirnici Višća te eventualno u Jami Durdevik. Tehnički projekat o provodenju mjera zaštite od opasne ugljene prašine na TTS "Đurdevik" i Klasirnici "Višća" broj :73-04-TP-KO/18.je izmedu ostalog utvrdio da je na pojedinim mjestima rada u TTS i Klasirnici potrebno primijeniti uredaje sklopove i njihove dijelove koji su antistatički testirani pa samim tim i platno transportera kao i Ijepilo koje se koristi za opravku i spajanje istog. Iz dostavljene tehničke dokumentacije je vidljivo da jedino taj uslov od ponudenih ispunjava ljepilo SC 2000 proizvodača REMA. te korištenje drugih vrsta ljepila koji nemaju ovu osobinu bi bilo direktno kršenje odredaba projektne dokumentacije i činjenje prekršaja koji bi za posljedicu mogao imati nesagledive štctc kako za uposlenike tako i za opremu instaliranu na pogonu.Takode u dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji stoji dajejedino ljepilo SC 2000 Retestirano na ovlaštenoj instituciji (Rudarski institut Tuzla) za testiranje spojeva uradenih ovom vrstom Ijepila.

 

Ponudač: "Uže Commerce" d.o.o. Tuzla je dao izjavu: Na našu ponudu ne primjenjuju se odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg.

 

Komisija je u skladu sa članom 3. stav (3) pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije utvrdila da se ne može zakazati e-aukcija jer je primljena 1 prihvatljiva ponuda.

 

Komisijaje izvršila analizu prihvatljivih ponuda prema kriteriju Najniža cijena i sačinila konačnu rang listu prihvatljivih ponuda, te konstatuje slcdeće:

 

Ponuda kojaje ocijenjena kao najuspješnija je ponuda ponudača koji je ponudio najnižu cijenu:

 

I. "Uže Commcrce" d.o.o. Tuzla ponuda broj P-005R/21 od 18.02.2021. godine sa sljedećim elementima ponude:

 

-           ponudena cijena: 1.500,00 КМ bez uračunatih 17% PDV-a, odnosno 1.755,00 KM sa uračunatih 17% PDV-a, na paritetu DDP Rudnik Durdevik.

 

-           rok plaćanja: 60 dana od dana fakturisanja, odnosno isporuke robe bez bankovne garancije za odložcno plaćanje,

 

-           rok isporuke: 10 dana od dana zaključivanja ugovora,

 

-           naziv proizvođača i zemlja porijekla: REMA TIP TOP. Južna Afrika.

 

-           opci ja ponude: 60 dana.

 

Pravo žalbe

 

Ponudač koji je učestvovao u postupku javne nabavke po ovom predmetu i koji smatra da je Ugovorni organ u toku konkretnog postupka izbora najpovoljnije ponude, odnosno dodjele Ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH, ima pravo izjaviti žalbu na postupak. na način i u rokovima utvrđenim u članu 99. i 101. stav (5) i (6) Zakona o javnim nabavkama Bil I. Žalba se izjavljuje Ugovornom organu kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku. u pismenoj formi i u roku 5 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

https://www.rudnikdjurdjevik.ba/files-javne-nabavke/Odluka%20o%20izboru%20-Ljepilo%20za%20hladnu%20vulkanizaciju.pdf

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: