Polietilenski fitinzi za gas

Datum objave: 15.03.2021. 08:25 / Izvor: Akta.ba, 12.03.2021.

KJKP SARAJEVOGAS d.o.o. 

 

Broj: 0402-03-623/21

Sarajevo, 12.03.2021

 

Na osnovu člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH br. 39/14) i člana 46. Statuta KJKP Sarajevogas d.o.o., Sarajevo, a na prijedlog Komisije za nabavke (u daljem tekstu Komisija), v.d. Direktora Preduzeća donosi:

 

ODLUKU

o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Na javno nadmetanje po otvorenom postupku nabavke roba broj: TD-05-06/21, od 03.02.2021. godine, za javnu nabavku polietilenskih fltinga za gas, koje je javno oglašeno na portalu javnih nabavki pod brojem: 17-1-1-22-3- 57/21 od 03.02.2021. godine, na nadmetanje su se prijavili ponuđači:

1.         Bihexo d.o.o., Put Famosa 47, 71000 Sarajevo, BiH i

2.         Vodoskok d.o.o., Novi Kolodvor b.b., 80240 Tomislavgrad, BiH.

 

II

Nakon razmatranja ponude koja ispunjava sve uslove javnog nadmetanja u otvorenom postupku nabavke, ocijenjeno je daje najpovoljnija ponuda ponuđača Bihexo d.o.o., Put Famosa 47, 71000 Sarajevo, BiH.

 

III

Ponuda ponuđača iz tačke II ove odluke je u Zapisniku sa pregleda i ocjenjivanja ponuda, kao sastavnom dijelu ove odluke, od strane Komisije ocijenjena kao najpovoljnija, jer je prema javno oglašenom kriteriju najniže cijene osvojio najveći broj bodova, pa će mu biti ponuđeno potisivanje Ugovora o javnoj nabavci polietilenskih fitinga za gas u vrijednosti od 149.985,60 KM bez PDV-a, odnosno 175.483,16 KM sa PDV-om.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

V

Shodno odredbama člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, ova Odluka će biti objavljena na \veb stranici Preduzeća - www.sarajevogas.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Shodno odredbama čl. 101. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH br. 39/14) žalba se može izjaviti najkasnije deset (10) dana po prijemu ove odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu iz javne nabavke u odnosu na postupak pregleda i ocjene sposobnosti, te postupak pregleda, ocjene i izbora najpovoljnijeg ponuđača.

Žalba se u pisanoj formi u dovoljnom broju primjeraka podnosi KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: