Preliminarni prijedlog izabranih korisnika poticajnih sredstava po programima za subvencioniranje-refundiranje troškova subjekata male privrede sa sjedištem u Kantonu Sarajevo

Datum objave: 23.10.2021. 11:34 / Izvor: Akta.ba, 22.10.2021.

Preliminarni prijedlog izabranih korisnika poticajnih sredstava po programima za subvencioniranje-refundiranje troškova subjekata male privrede sa sjedištem u Kantonu Sarajevo

 

 

22.10.2021 - 17:07

 

1_preliminarni_prijedlog_izabranih_korisnika_poticajnih_sredstava_s_iznosom_za_program_1_subvencioniranje_refundiranje_kamata_po_kreditu_kod_komercijalnih_banaka.pdf

2_preliminarni_prijedlog_izabranih_korisnika_poticajnih_sredstava_s_iznosom_za_program_2_refundiranje_troskova_tehnoloske_modernizacije_uvodenja_obnavljanja_standarda_kvaliteta_i_digitalizacije_poslovanja.pdf

3_preliminarni_prijedlog_izabranih_korisnika_poticajnih_sredstava_s_iznosom_za_program_3_poticaj_za_nova_ulaganja_u_tehnolosku_modernizaciju_i_primjenu_standarda_kvalitete.pdf

4_preliminarni_prijedlog_izabranih_korisnika_poticajnih_sredstava_s_iznosom_za_program_4_poticaj_start_up_subjektima_male_privrede.pdf

5_preliminarni_prijedlog_izabranih_korisnika_poticajnih_sredstava_s_iznosom_za_program_5_poticaj_razvoja_zenskog_poduzetnistva.pdf

 

 

KANTON SARAJEVO

Ministarstvo privrede

Komisija za odabir korisnika poticajnih sredstava

po Javnom pozivu, broj: 07-05-11-27776/21 od 09.07.2021. godine

 

Sarajevo, 22.10.2021. godine

 

Na osnovu člana 13. stav (5) Pravilnika o postupcima u provođenju Programa razvoja male pnvrede ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/21), Komisija za odabir korisnika poticajnih sredstava po Javnom pozivu, broj: 07-05-11-27776/21 od 09.07.2021. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 28/21) imenovana Rješenjem ministra Ministarstva privrede Kantona Sarajevo broj: 07-05-11-27776-3/21 od 20.09.2021. godine (u daljnjem tekstu: Komisija) sačiniava sljedeći

 

Preliminarni prijedlog izabranih korisnika poticajnih sredstava sa iznosom ovih sredstava za

Program 1: Subvencioniranje-refundiranje kamata po kreditu kod komercijalnih banaka po Javnom pozivu broj: 07-05-11-27776/21 od 09.07.2021. godine

 

I

Preliminarni prijedlog izabranih korisnika poticajnih sredstava sa iznosom ovih sredstava za Programl: Subvencioniranje-refundiranje kamata po kreditu kod komercijalnih banaka po "Javnom pozivu za odabir korisnika poticajnih sredstava po programima za subvencioniranje-refundiranje troškova subjekata male privrede sa sjedištem u Kantonu Sarajevo", broj: 07-05-11-27776/21 od 09.07.2021. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 28/21) je:

 

R/br

Naziv subjekta

Obrazloženje

 

Djelatnost subjekta

Iznos (KM)

1.

CPU Printing соmрапу d.o.o. Sarajevo

Ostalo štampanje

12.222,62

2.

„CONSA" d.o.o. Sarajevo

Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa

7.439,95

3.

ZOOM TRAVEL d.o.o. Sarajevo

Djelatnosti putničkih agencija

7.439,46

4.

„DATASOFT" d.o.o. Sarajevo

Računarsko programiranje

14.845,58

1 5.

„INVESTOR" d.o.o. Sarajevo

Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda

15.000,00

6.

REBICO d.o.o. Sarajevo

Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje

4.527,38

7.

Ugostiteljska radnja, disko bar i picerija „DIJANA" Ilijaš

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

11.067,91

 

II

Podnosioci pnjave - aplikanti za Program1: Subvencioniranje-refundiranje kamata po kreditu kod komercijalnih banaka po "Javnom pozivu za odabir korisnika poticajnih sredstava po programima za subvencioniranje-refundiranje troškova subjekata male privrede sa sjedištem u Kantonu Sarajevo broj: 07-05-11-27776/21 od 09.07.2021. godine koji nisu ostvarili pravo na poticajna sredstva su:

 

R/br

Naziv subjekta

Obrazloženje

 

Djelatnost subjekta

Iznos (KM)

1.

OBZ NAPRIJED P.O. SARAJEVO

Nije dostavljeno Obavještenje Aplikant nije dostavio Opću statistike

Aplikant nije dostavio Opću dokumentaciju.

2.

TR „SOFA BULEVAR"

SARAJEVO

vl. Sofović Edin

Trgovina na malo

Aplikant nije dostavio Opću dokumentaciju.

3.

SEIC Hospitality d.o.o. Sarajevo

Hoteli i sličan smještaj

Aplikant za 2020. godinu ima iskazani gubitak veći od 30.000,00 KM.

4

OD „REA" Sarajevo - vlasnik Jašarević Amira

Uzgoj muznih krava

Djelatnost nije obuhvaćena Javnim pozivom.

5.

„MUJANOVIĆI" d.o.o. Vogošća

Prerada i konzerviranje mesa

Aplikant za 2020. godinu ima iskazanu dobit veću od 100.000 KM.

6.

KRUG d.o.o. Sarajevo

Posredovanje u trgovini drvenom građom i građevinskim materijalom

                                   

Djelatnost nije obuhvaćena Javnim pozivom.

7.

„KAMEN DIZAJN" d.o.o. Sarajevo - Ilidža

Rezanje, oblikovanje i obrada kamena

Aplikant nije dostavio ovjeren Ugovor o kreditu sa komercijalnom bankom.

8.

„KOLINVEST" d.o.o. Sarajevo

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

Aplikant uz Uvjerenje PU FBiH nije dostavio Listu osiguranih lica.

9.

„ERGAS" d.o.o. Sarajevo

Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju

Aplikant uz Uvjerenje PU FBiH nije dostavio Listu osiguranih lica.

10.

„EDING TELECOM" d.o.o. Sarajevo

Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje

Djelatnost nije obuhvaćena Javnim pozivom, a iskazana dobit za 2020. godinu veća od 100.000 KM.

11.

„DJEEM TRANS" d.o.o. Sarajevo

Održavanje i popravak motornih vozila

Aplikant nije dostavio Opću dokumentaciju.

12.

appssolut d.o.o. Sarajevo

Proizvodnja hljeba, svježih peciva i kolača

Aplikant za 2020. godinu ima iskazani gubitak veći od 30.000,00 KM.

13.

„Т E S" d.o.o. Sarajevo

Proizvodnja brusnih proizvoda

Aplikant nije dostavio ovjeren Ugovor o otvorenom transakcijskom računu

14.

„Dr. Pasha" d.o.o.

Proizvodnja parfema i toaletno Sarajevo kozmetičkih proizvoda

Aplikant uz Uvjerenje PU FBiH nije dostavio Listu osiguranih lica i Izjavu o neosuđivanosti.

15.

,,CATWALK" d.o.o. Sarajevo

Proizvodnja ostale odjeće i Sarajevo pribora za odjeću

Aplikant nije dostavio Potvrde odnosne banke o iznosu kamate i redovnoj otplati credita.

16.

Herbal Spa d.o.o. Sarajevo

Djelatnosti za njegu i Sarajevo održavanje tijela

Djelatnosti nije obuhvaćena Javnim oozivom.

17.

TAREQ Hospitality d.o.o. Sarajevo

Hoteli i sličan smieštai

 

Aplikant za 2020. godinu ima iskazani gubitak veći od 30.000,00 KM.

18.

MMOSTARLIĆ d.o.o. 1 Sarajevo

Tgovina na malo mesom i I mesnim proizvodima

Djelatnost nije obuhvaćena Javnim pozivom.

 

III

Ovaj preliminarni prijedlog objavit će se na oglasnoj ploči Kantona Sarajevo i web stranici Ministarstva privrede KS dana 22.10.2021. godine.

 

IV

Podnosioci prijave - aplikanti po Javnom pozivu broj: 07-05-11-27776/21 od 09.07.2021. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 28/21) mogu dostaviti pisani prigovor Ministarstvu pnvrede KS, u roku od osam dana od dana objave ovog preliminarnog prijedloga.

 

 

 

KANTON SARAJEVO

Ministarstvo privrede

Komisija za odabir korisnika poticajnih sredstava

po Javnom pozivu, broj: 07-05-11-27776/21 od 09.07.2021. godine

 

Sarajevo, 22.10.2021. godine

 

Na osnovu člana 13. stav (5) Pravilnika o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/21), Komisija za odabir korisnikapoticajnih sredstava po Javnom pozivu, broj: 07-05-11-27776/21 od 09.07.2021. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 28/21) imenovana Rješenjem ministra Ministarstva privrede Kantona Sarajevo broj: 07-05-11-27776-3/21 od 20.09.2021. godine (u daljnjem tekstu: Komisija) sačinjava sljedeći

 

Preliminarni prijedlog izabranih korisnika poticajnih sredstava sa iznosom ovih sredstava za

Program 3: Poticaj za nova ulaganja u tehnološku modernizaciju i primjenu standarda kvalitete po Javnom pozivu, broj: 07-05-11-27776/21 od 09.07.2021. godine

 

I

 

Preliminarni prijedlog izabranih korisnika poticajnih sredstava sa iznosom ovih sredstava za Program 3: Poticaj za nova ulaganja u tehnološku modernizaciju i primjenu standarda kvalitete po "Javnom pozivu za odabir korisnika poticajnih sredstava po programima za refundiranje troškova subjekata male privrede sa sjedištem u Kantonu Sarajevo", broj: 07-05-11-27776/21 od 09.07.2021. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 28/21) je:

 

R/br

Naziv subjekta

Obrazloženje

Djelatnost subjekta

Iznos (KM)

1.

BIO FOOD BH d.o.o. Sarajevo

Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani

9.418,50

2.

Privatna stomatološka ordinacija - vl. Sanja Koljenšić

Djelatnosti stomatološke prakse

3.050,78

3.

BUILD d.o.o. Sarajevo

Gradnja stambenih i nestambenh zgrada

7.806,51

4.

Zajednička obrtnička radnja "LAVIR" - vlasnika Jusić Adnan i Avdić Damir

Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala

956,50

5.

ELTEL d.o.o.

Elektroinstalacijski radovi

15.000,00

6.

"PROCEDO" d.o.o Sarajevo

Proizvodnja alata

15.000,00

7.

„KAMEN DIZAJN" d.o.o. Sarajevo - Ilidža

Rezanje, oblikovanje i obrada kamena

3.506,01

8.

 

Privatni zubotehnički laboratorij "Zlatan Mujkanović" - vl. Zlatan Mujkanović

Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora

9.405,00

9.

Obrtnička djelatnost "MUKY" - vl. Mulahasanović Mukadesa

Proizvodnja ostale vanjske odjeće

3.453,84

10.

SOR "DEKS" vl. Arapović Sabiha

Proizvodnja ostale vanjske odjeće

1.500,00

11.

Sarajevska prehrambena industrija "SPRIND" d.d. Sarajevo - Rajlovac

Proizvodnja hljeba, svježih peciva i kolača

15.000,00

12.

Srodna poljoprivredna djelatnost "P.M.MILK" Vogošća - vl Pjano Mirsada

Proizvodnja mlijeka, mliječnih proizvoda i sira

14.964,30

13.

Taxting d.o.o. Sarajevo

Računovodstvene, knj igovodstvene i revizijske djelatnosti

2.173,50

14.

Privatna zdravstvena ustanova OČNA POLIKLINIKA "DR. SEFIĆ" Sarajevo

Djelatnosti specijalističke medicinske prakse

15.000,00

15.

"PROFILPLAST" d.o.o. Sarajevo

Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo

15.000,00

16.

Samostalna Obrtnička radnja "BASHKA" Sarajevo - vl. Hamzić Merjem

Proizvodnja kakaa, čokolade i slastičarskih proizvoda

3.293,55

17.

Obrtnička radnja - FRIZERSKI SALON "ADELA" - vl. Mustajbegović Adela

Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

1.886,40

18.

Obrtnička djelatnost "Knjigovodstveni biro "UNO" Sarajevo

Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti

1.506,83

19.

DIBA d.o.o. Sarajevo

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

3.550,00

20.

"SaSa" d.o.o. Sarajevo

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

15.000,00

 

II

Podnosioci prijave - aplikanti za Preliminarni prijedlog izabranih korisnika poticajnih sredstava sa iznosom ovih sredstava za Program 3: Poticaj za nova ulaganja u tehnološku modernizaciju i primjenu standarda kvalitete po "Javnom pozivu za odabir korisnika poticajnih sredstava po programima za refundiranje troškova subjekata male privrede sa sjedištem u Kantonu Sarajevo", broj: 07-05-11-27776/21 od 09.07.2021. godine koji nisu ostvarili pravo napoticajna sredstva su:

 

R/br

Naziv subjekta

Obrazloženje

Djelatnost subjekta

Razlog

1.

Obrtnička radnja "ADI-BENZ" Vogošća

Održavanje i popravak motornih vozila

Prioritet je prijava za Program 2.

 

2.

Obrtnička radnja "ROŠIN HAN 2" vl. Zorlak Enisa

Proizvodnja ostalog namještaja

Prioritet je prijava za Program 2.

3.

ELDING d.o.o. Sarajevo

Specijalizirane dizajnerske djelatnosti

Aplikant uz Uvjerenje PU FBiH nije dostavio Listu osiguranih lica, nema ovjerene Obavještenje Službe za statistiku, bilanse stanja i uspjeha i nema Izjavu da se ne vodi krivični postupak, kao i da nije osuđivan.

4.

OR FRIZERSKI SALON TWINS Sarajevo

Frizerski salon

Aplikant je dostavio samo prijavni obrazac za ovaj Program.

5.

OFR "FOTO JUSUF" Sarajevo vl. Prelić Amela

nn

Aplikant je dostavio samo prijavni obrazac za ovaj Program.

6.

Fotokopirnica "CTRL+P" Ilijaš vl. Ganić Jasenko

Fotokopiranje, priprema dokumenata

Djelatnost nije obuhvaćena Javnim pozivom.

7.

"LIŠĆEVICA- PROMET" d.o.o. ILIJAŠ

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih djelova

Aplikant uz Uvjerenje PU FBiH nije dostavio Listu osiguranih lica

8.

"VIP DESIGN" d.o.o. Sarajevo

Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti

Aplikant uz Uvjerenje PU FBiH nije dostavio Listu osiguranih lica I ovjerene bilanse stanja i uspjeha.

9.

RADIO M d.o.o. Sarajevo - Vogošća

Oglašavanje putem medija

Djelatnost nije obuhvaćena Javnim pozivom.

10.

Рhаrmасу & Bio d.o.o Sarajevo

Prerada čaja i kafe

Prioritet je prijava za Program 5.

11.

"SARFA" d.o.o Sarajevo

Piljenje i blanjanje drva, proizvodnja rezane građe

Prioritet je prijava za Program 2.

12.

"ALESTRA" d.o.o. Sarajevo

Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih proizvoda

Aplikant uz Uvjerenje PU FBiH nije dostavio Listu osiguranih lica I Izjavu ovlaštenog lica ovjerenu od nadležnog organa da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

13.

"HIDEX" d.o.o. Sarajevo

Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće

Aplikant uz Uvjerenje PU FBiH nije dostavio Listu osiguranih lica I Izjavu ovlaštenog lica ovjerenu od nadležnog organa da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

14.

Privatna specijalistička ordinacija za ortodonciju i opću stomatologiju "Dr Amra Lutvikadić"

Djelatnosti stomatološke prakse

Nije dostavljeno Uvjerenje o registraciji/upisu pravnog lica u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza izdato od Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH.

15.

"BEST SOLUTIONS COMPANY" d.o.o. Sarajevo

Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima

Djelatnost nije obuhvaćena Javnim pozivom.

16.

Zajednička obrtnička filigransko - kujundžijska radnja, vlasništvo Kahrović Bakira i Kahrović Emir

Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda

Prioritet je prijava za Program 2.

17.

Zubotehnički laboratorij "Dental Creativa" -vl. Mezit Nermin

Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora

Prioritet je prijava za Program 2.

18.

Privatna stomatološka ordinacija "Dr. Aida H. Kaljanac"

Djelatnosti stomatološke prakse

Nije dostavljeno Uvjerenje o registraciji/upisu pravnog lica u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza izdato od Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH.

19.

MESNICA

"SMAJLOVIĆ" Ilijaš - vl. Smajlović Edhem

Proizvodnja proizvoda od mesa i peradi

Prema Uvjerenju PU - Ispostava Ilijaš od 03.08.2021. godine ima dospjelih a neizmirenih obaveza.

20.

"TAKO" d.o.o. Sarajevo - Hadžići

Proizvodnja dvopeka i keksa, trajnih peciva i kolača

Aplikant za 2020. godinu ima iskazani gubitak veći od 30.000,00 KM.

21.

Z.O.F.R.

"HOLLYWOOD" Sarajevo

Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

Aplikant je dostavio samo prijavni obrazac za ovaj Program.

22.

"HIK-NET"d.o.o Sarajevo - Vogošća

Gradnja cevovoda za tekućine i plinove

Prioritet je prijava za Program 2.

23.

BUREGDŽINICA MM d.o.o. Sarajevo

nn

Aplikant je dostavio samo prijavni obrazac za ovaj Program.

24

UR RESTORAN "HAPPY" Sarajevo - vlasnik Borovac Ramezić Amila

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

Aplikant nije dostavio Izjavu ovlaštenog lica za zastupanje ovjerenu od nadležnog organa da se protiv njega ne vodi krivični postupak, kao i da nije osuđivan za kaznena djela i prekršaj.

25.

Obrtnička radnja "PRINTOLOGIJA" Sarajevo vl. Kalkan Emir

Ostalo štampanje

Aplikant uz Uvjerenje PU FBiH nije dostavio Listu osiguranih lica

26.

ĐULAGIN d.o.o. Sarajevo

Priprema i usluživanje pića

Aplikant je dostavio samo prijavni obrazac za ovaj Program.

27.

Obrtnička djelatnost "Prirodni proizvodi SALVIA" Sarajevo - vl. Lagumdžija Mahir

Ostala prerađivačka industrija

Aplikant uz Uvjerenje PU FBiH nije dostavio Listu osiguranih lica

 

III

Ovaj preliminarni prijedlog objavit će se na oglasnoj ploči Kantona Sarajevo i web stranici Ministarstva privrede KS dana 22.10.2021. godine.

 

IV

Podnosioci prijave - aplikanti po Javnom pozivu broj: 07-05-11-27776/21 od 09.07.2021. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 28/21) mogu dostaviti pisani prigovor Ministarstvu privrede KS, u roku od osam dana od dana objave ovog preliminarnog prijedloga.

 

 

 

 

KANTON SARAJEVO

Ministarstvo privrede

Komisija za odabir korisnika poticajnih sredstava

po Javnom pozivu, broj: 07-05-11-27776/21 od 09.07.2021. godine

 

Sarajevo, 22.10.2021. godine

 

Na osnovu člana 13. stav (5) Pravilnika o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/21), Komisija za odabir korisnika poticajnih sredstava po Javnom pozivu, broj: 07-05-11-27776/21 od 09.07.2021. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 28/21) imenovana Rješenjem ministra Ministarstva privrede Kantona Sarajevo broj: 07-05-11-27776-3/21 od 20.09.2021. godine (u daljnjem tekstu: Komisija) sačinjava sljedeći

 

Preliminarni prijedlog izabranih korisnika poticajnih sredstava sa iznosom ovih sredstava za

Program 5: Poticaj razvoja ženskog preduzetništva po Javnom pozivu, broj: 07-05-11-27776/21 od 09.07.2021. godine

 

I

 

Preliminarni prijedlog izabranih korisnika poticajnih sredstava sa iznosom ovih sredstava za Program 5: Poticaj razvoja ženskog preduzetništva po "Javnom pozivu za odabir korisnika poticajnih sredstava po programima za refundiranje troškova subjekata male privrede sa sjedištem u Kantonu Sarajevo", broj: 07-05-11-27776/21 od 09.07.2021. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 28/21) je:

 

 

 

Obrazloženje

R/br

Naziv subjekta

Djelatnost subjekta

Iznos (KM)

1.

"KNJIGOVODSTVO HA-EM" d.o.o. Srajevo

Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti

15.000,00

2.

"USPON" d.o.o. Srajevo

Djelatnosti socijalne zaštite bez smještaja za starije osobe

5.480,00

3.

"ZAZA" d.o.o. Srajevo

Proizvodnja hljeba, svježih peciva i kolača

8.584,25

4.

EXPERTIZA d.o.o. Srajevo

Pravne djelatnosti

3.159,00

5.

Obrtnička radnja "INDEX" vl. Zuko Danina

Dovršavanje tekstila

3.978,00

6.

Obrtnička radnja HEMIJSKA ČISTIONA "INDEX 2"

Pranje i hemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda

4.774,45

7.

"ŠABIĆ BH" d.o.o. Srajevo

Proizvodnja ostale vanjske odjeće

11.175,00

8.

AGENCIJA SOFTCON d.o.o. Sarajevo

Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti

4.584,88

9.

"ALBATROS TRAVEL" d.o.o. Sarajevo

Djelatnosti putničkih agencija

4.130,27

10.

"ZLATNO SRCE" d.o.o. Sarajevo

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

14.846,25

11.

Рhагmасу & Bio d.o.o Sarajevo

Prerada čaja i kafe

15.000,00

12.

 

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA "EKO-BEHAR" P.O. Sarajevo

Proizvodnja mlijeka, mliječnih proizvoda i sira

3.752,23

13.

"AC REMS" d.o.o. Sarajevo

Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti

5.562,67

14.

GUNSU BH d.o.o. Sarajevo

Pranje i hemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda

6.570,00

15.

"UM" d.o.o. Sarajevo

Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti

5.837,75

16.

Obrtnička radnja "CONCEPT STUDIO LENA JE" vl. Sarić Jelena

Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

2.875,00

 

II

Podnosioci prijave - aplikanti za Preliminarni prijedlog izabranih korisnika poticajnih sredstava sa iznosom ovih sredstava za Program 5: Poticaj razvoja ženskog preduzetništva po "Javnom pozivu za odabir korisnika poticajnih sredstava po programima za refundiranje troškova subjekata male privrede sa sjedištem u Kantonu Sarajevo", broj: 07-05-11-27776/21 od 09.07.2021. godine koji nisu ostvarili pravo na poticajna sredstva su:

 

 

 

Obrazloženje

R/br

Naziv subjekta

Djelatnost subjekta

Razlog

1.

Advokat ELMEDINA BOJIČIĆ

Pravne djelatnosti

Prihvatljivi troškovi Aplikanta za zakup i unutrašnje uređenje poslovnog prostora su manji od visine prihvatljivih troškova propisanih Javnim pozivom u iznosu od minimalno 5.000,00 KM.

2.

Trgovačka radnja na malo "Moj špajz" Sarajevo vl. Amina Zukić

Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima

Aplikant je dostavio samo prijavni obrazac za Program 5.

3.

INFO BUSINESS d.o.o.

Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti

Ukupni prihvatljivi troškovi sa dokazima su manji od visine troškova koji su propisani Javnim pozivom od minimalno 5.000,00 KM.

4.

Cvrčak i mrav" d.o.o. Sarajevo vl. Nataša Vasić

nn

Aplikant je dostavio samo prijavni obrazac za Program 5.

5.

Obrtnička radnja - Krojački salon "SAS" vl. Gluvić Snežana

Proizvodnja ostale vanjske odjeće

Aplikant uz Uvjerenje PU FBiH nije dostavio obavezan prilog - Listu osiguranih lica.

6.

Privatni zubotehnički laboratorij "DENTAL LAB SADIKOVIĆ" vl. Sadiković Nermina

Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora

Aplikant uz Uvjerenje PU FBiH nije dostavio obavezan prilog - Listu osiguranih lica.

7-

"FIRMA" d.o.o. Sarajevo

Arhitektonske djelatnosti

Djelatnost nije obuhvaćena Javnim pozivom.

8.

Obrtnička radnja "Beauty Ву Mia" Sarajevo vl. Klico Mia

Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

Aplikant uz Uvjerenje PU FBiH nije dostavio obavezan prilog - Listu osiguranih lica.

9.

Domaća radinost "ECOMEDICO" Sarajevo vl. Čučuković Mirela

Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda

Aplikant nije dostavio: Izjavu da se rezultati javnog poziva objave na web stranici, Ugovor o zakupu poslovnog prostora, Ugovor o provođenju certifikacijskog audita i račun CM- Cosmetic Market d.o.o. Vitez.

10.

"PRIMA COMMERCE" d.o.o. Sarajevo

Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti

Aplikant uz Uvjerenje PU FBiH nije dostavio obavezan prilog - Listu osiguranih lica.

11.

Obrtnička radnja "M- ART" Sarajevo vl. Ganjgo

Mirela

Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

Aplikant uz Uvjerenje PU FBiH nije dostavio obavezan prilog - Listu osiguranih lica.

12.

"EFANNO" d.o.o. Sarajevo

 

Racunovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti

 

Aplikant uz Uvjerenje PU FBiH nije dostavio obavezan prilog - Listu osiguranih lica.

13.

TR"HERBALSHOOP PHARMACIA"

Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima

Djelatnost nije obuhvaćena Javnim pozivom.

14.

PRICHA d.o.o. Sarajevo

Odnosi sa javnošću i djelatnosti saopćavanja

Djelatnost nije obuhvaćena Javnim pozivom.

15.

Samostalna obrtnička radnja "BELMADINO" vl. Tvico-Stambol Belma

Proizvodnja ostale vanjske odjeće

Prihvatljivi troškovi Aplikanta za zakup poslovnog prostora su manji od visine prihvatljivih troškova propisanih Javnim pozivom u iznosu od minimalno 5.000,00 KM.

16.

Privatna stomatološka ordinacija "DENTAL FAMILY" vl. dr. Sanela Herenda-Čemo

Djelatnosti stomatološke prakse

Aplikant nije dostavio Uvjerenje o registraciji/upisu pravnog lica u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza i Uvjerenje o izmirenim indirektnim porezima.

17.

Privatni zubotehnički laboratorij "MasterLab" vl. Enesa Hodžić

Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora

Aplikant uz Uvjerenje PU FBiH nije dostavio obavezan prilog - Listu osiguranih lica.

18.

ĐULAGIN d.o.o. Sarajevo

Priprema i usluživanje pića

Aplikant je dostavio samo prijavni obrazac za Program 5.

19.

Samostalna ugostiteljska radnja - pizzeria "PINOCCHIO" vl. Vazda Belinda

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

Aplikant uz Uvjerenje PU FBiH nije dostavio obavezan prilog - Listu osiguranih lica, neovjereno Obavještenje statistike.

20.

!

,,D-Inženjering" d.o.o. Sarajevo

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

Aplikant za 2020. godinu ima iskazanu dobit veću od 100.000 KM.

21.

Ugostiteljska radnja pizzeria i bistro "CRISPY" Sarajevo

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

Aplikant je dostavio samo prijavni obrazac za Program 5.

 

III

Ovaj preliminarni prijedlog objavit će se na oglasnoj ploči Kantona Sarajevo i web stranici Ministarstva privrede KS dana 22.10.2021. godine.

 

IV

Podnosioci prijave - aplikanti po Javnom pozivu broj: 07-05-11-27776/21 od 09.07.2021. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 28/21) mogu dostaviti pisani prigovor Ministarstvu privrede KS, u roku od osam dana od dana objave ovog preliminarnog prijedloga.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENTE:
program_2.pdf
program_1.pdf
program_3.pdf
program_4.pdf
program_5.pdf
Odluka o izboru korisnika poticajnih sredstava po Programu Subvencioniranje-refundiranje troškova subjekata male privrede
PODIJELI:
 • ADI BENZ OD VL MUŠANOVIĆ ADIAMER VOGOŠĆA - IGMANSKA 4 VOGOSCA 71320 VOGOŠĆA

 • ADVOKAT BOJIČIĆ ELMEDINA - BRANILACA SARAJEVA BROJ 47/II 71000 SARAJEVO

 • AFB d.o.o. Sarajevo - RAJLOVAČKA BB 71000 Sarajevo

 • AGENCIJA SOFTCON d.o.o. Sarajevo - ul. Tešanjska br. 24A 71000 Sarajevo

 • ALESTRA d.o.o. Sarajevo - ul. Milinkladska br. 9 71000 Novo Sarajevo

 • appssolut d.o.o. Sarajevo - ul. Kralja Tvrtka br. 10 71000 Sarajevo

 • AS-PET d.o.o. Hadžići - ul. Garovci bb 71000 Sarajevo

 • Belmadino d.o.o. Sarajevo - ul. Telali broj 7 71000 Sarajevo

 • Best Solution Company d.o.o. Sarajevo - ul. Vrbanja broj 1 (Sarajevo City Center) 71000 Sarajevo

 • BROJLER d.o.o. Sarajevo - ul. Rajlovačka bb 71000 Sarajevo - Novi Grad

 • BUREGDŽINICA MM d.o.o. Sarajevo - ul. Stupska broj 11 71210 Ilidža

 • CANBOS d.o.o. Sarajevo - Put Famosa 38 71210 Ilidža

 • CATWALK d.o.o. - ul. Obala Kulina bana br. 22 71000 Stari Grad

 • CiM d.o.o. Sarajevo - Ulica Radnička BB 71000 Sarajevo

 • Control d.o.o. - ul. Obala Kulina bana broj 1 71000 Sarajevo

 • DENTAL LAB SADIKOVIĆ VL. SADIKOVIĆ NERMINA - DŽEMALA BIJEDIĆA 160 79220 NOVI GRAD

 • D-Inženjering d.o.o. Sarajevo - ul. Rajlovac bb 71000 Sarajevo

 • DJEEM-TRANS d.o.o. Sarajevo - ul. Drinska br. 144 71000 Sarajevo

 • DOMAĆA RADINOST ECOMEDICO Sarajevo - IGMANSKA 53 71320 VOGOŠĆA

 • Dr. Pasha d.o.o. Sarajevo - ul. Bačići br. 25 71160 Sarajevo

 • Đulagin d.o.o. Sarajevo - ul. Branilaca Šipa br. 11 71000 Sarajevo

 • EDHEM SMAJLOVIĆ vl. SMAJLOVIĆ mesnica - Bosanski put 136 71380 Ilijaš

 • EFANNO d.o.o. Sarajevo - Terezije bb 71000 Sarajevo

 • ELDING d.o.o. Sarajevo - ul. Trg heroja broj 6 71000 Sarajevo

 • ERGAS d.o.o. Sarajevo - ul. Husrefa Redžića broj 10 71000 Sarajevo

 • ETS d.o.o.Sarajevo - Ulica Ivanjska broj 8 71000 Sarajevo

 • FBL d.o.o. Sarajevo - ul. Lapišnica broj 6 71160 Sarajevo

 • Firma d.o.o. Sarajevo - ul. Hakije Kulenovića br. 26 71000 Sarajevo

 • FOTOKOPIRNICA CTRL P VL.GANIĆ JASENKO - BOGUMILSKA BB ILIJAŠ 71380 Ilijaš

 • GUNSU BH d.o.o. Sarajevo - ul. Alipašina bb 71000 Centar

 • Herbal Spa d.o.o. Sarajevo - ul. Džemala Bijedića 129D 71000 Sarajevo

 • HIDEX d.o.o. Sarajevo - ul. Ramiza Salčina br. 32 71000 Sarajevo

 • HIK-NET d.o.o. Sarajevo - Ul. Stara željeznička stanica broj 2 71000 Sarajevo

 • INFO BUSINESS d.o.o. Sarajevo - ul. Rustempašina broj 23 71210 Ilidža

 • KAMEN DIZAJN d.o.o. - Rakovička cesta broj 186 71210 Ilidža

 • Kolinvest d.o.o. Sarajevo - ulica Hamdije Čemerlića br.37 71000 Sarajevo

 • KRUG d.o.o. Sarajevo - ul. Trg Heroja broj 32 71000 Sarajevo

 • LABOS PRIVATNI MEDICINSKO-BIOHEMIJSKI LABORATORIJ - TEŠANJSKA 1 71000 SARAJEVO

 • LIŠĆEVICA-PROMETd.o.o.Ilijaš - ul. Moševićka bb 71380 Ilijaš

 • MEVLIDA JAŠAREVIĆ vl. PUCAN - Faletići 57 71000 Stari Grad Sarajevo

 • MMOSTARLIĆ d.o.o. Sarajevo - ul. Binježevo bb 71240 Hadžići

 • MUJANOVIĆI d.o.o. Vogošća - Novi Rezervoar 24 71320 Vogošća

 • NEGRO CROWN d.o.o. Sarajevo - ul. Olimpijska br. 32 71000 Sarajevo

 • O.R. Rošin Han 2 vl. Zorlak Enisa Ilidza - Umihane Cuvidine br. 3 71210 Ilidža

 • OBRTNICKA DJELATNOST PRIRODNI PROIZVODI SALVIA VL LAGUMDŽIJA MAHIR - BRCANSKA 16 71000 SARAJEVO

 • OBRTNIČKA RADNJA PRINTOLOGIJA vl. Kalkan Emir Sarajevo - USTANIČKA 1 71210 Ilidža

 • OBZ Naprijed p.o. Sarajevo - ul. Miroslava Krleže br. 8 71000 Sarajevo

 • OD AS vl. Zulović Emir Hadžići - Hadželi 80 71240 Hadžići

 • OD REA VL. JAŠAREVIĆ AMIRA - FALETIĆI 51 71140 SARAJEVO

 • OR BEAUTY BY MIA VLASNIK KLICO MIA - ZMAJA OD BOSNE 34 71000 SARAJEVO

 • ORM-ART vl. GANJGO MIRELA Sarajeo - Edhema Mulabdića br. 2 71000 Sarajevo

 • PHARMACY & BIO d.o.o. Sarajevo - ul. Šerifa Loje 22 71000 Sarajevo

 • POWER - SPORT d.o.o. - ul. Humići b.b. 71000 Humići

 • PRICHA d.o.o. Sarajevo - ul. Vilsonovo šetalište br. 10 71000 Sarajevo

 • Prima Commerce d.o.o. Sarajevo - Čobanija 19 71000 Centar Sarajevo

 • Privatna Stomatološka Ordinacija Vl.Koljenšić Dr.Sanja - Kolodvorska 11A 71000 Sarajevo

 • PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORIDINACIJA DR AMRA LUTVIKADIĆ - ZAGREBAČKA 37 71104 SARAJEVO-BO

 • Privatni zdravstveni laboratorij MasterLab vl. Enesa Hodžić Sarajevo - BRANISLAVA NUŠIĆA 160 71000 Sarajevo

 • PRIVATNI ZUBOTEHNIČKI LABARATORIJ E-DENT VL. BEŠLIJA EDIN - 24 JUNA BB 71320 VOGOŠĆA

 • PSO DENTAL FAMILY DR HERENDA-ČEMO SANELA - HAMDIJE KREŠEVLJAKOVIĆA 92 71140 SARAJEVO-STARI GRAD

 • PSO DR AIDA H KALJANAC Ilidža - STUPSKA BB 71210 ILIDŽA

 • RADIO M d.o.o. Sarajevo - ul. Igmanska b.b. 71320 Vogošća

 • REMIX d.o.o. SARAJEVO Ilidža - ul. Azići br. 32 71210 Ilidža

 • s.u.r. PINOCCHIO vl. Belinda Vazda Sarajevo - Trg djece Sarajeva br.1 (PC BBI) 71000 Sarajevo

 • SAMOSTALNA OBRTNIČKA DJELATNOST BASHKA-VL HM - ĆEMERLINA 7 71000 SARAJEVO

 • SARFA d.o.o. Sarajevo - ul. Srednje bb 71380 Ilijaš

 • SAS o.r. krojački salon Ilidža - Ferhat Paše Sokolovića 25 71210 Ilidža - Sarajevo

 • SEIC Hospitality d.o.o. Sarajevo - ul. Skenderija br. 43 - PP1 71000 Centar

 • SEJDIC AJSA OBRTNICKA RADNJA-FRIZERSKI SALON TWINS SARAJEVO - TEREZIJE BB 71000 SARAJEVO

 • SPRIND d.d. Rajlovac-Sarajevo - ul. Rajlovačka cesta bb 71000 Sarajevo

 • SZR FOTO JUSUF - TEREZIJE BB 71000 Sarajevo

 • T E S d.o.o. Sarajevo - ul. Ruđera Boškovića br.157 71000 Sarajevo

 • TAKO d.o.o. Sarajevo - ul. Zlatnih ljiljana br. 46 71000 Sarajevo

 • TAREQ Hospitality d.o.o. Sarajevo - ul. Džemala Bijedića br. 169 71000 Sarajevo

 • TEPSA d.o.o. Ilidža - ul. Put Famosa broj 38 71210 Ilidža

 • TR HERBALSHOP PHARMACIA VLASNIK ALIĆ ELVIRA - NEDIMA FILIPOVIĆA 4C 71000 SARAJEVO

 • TR SOFA BULEVAR VL.SOFOVIĆ EDIN - DŽEMALA BIJEDIĆA BB 71000 SARAJEVO

 • TTO d.o.o. Sarajevo - ul. Srđana Aleksića broj 8 71000 Sarajevo

 • UPTREND MARKETING SOLUCIJE - UPTREND MARKETING SOLUTIONS d.o.o. Sarajevo - ul. Dr. Silve Rizvanbegović br. 32 71000 Sarajevo

 • UR NOCNI BAR ARGELINI VLASNIK MULIC ARMIN - ZMAJA OD BOSNE 97 71000 SARAJEVO

 • UR PIZZERIA I BISTRO CRISPY - PORODICE RIBAR 1 71000 SARAJEVO

 • UR RESTORAN HAPPY VL BOROVAC RAMEZIC AMILA - TRG HEROJA 10 71000 SARAJEVO

 • VIP DESIGN d.o.o. Sarajevo - Gradačačka 1 71000 Sarajevo

 • Zajednička Obrtnička Frizerska Radnja Hollywood Sarajevo - Juraja Najtharta 3 71000 Sarajevo

 • ZOFKR VL KAHROVIC BAKIR I KAHROVIC DUBRAVKA - SARACI 41 71000 Sarajevo-Stari Grad

 • ZUBOTEHNIČKI LABORATORIJ DENTAL CREATIVA Sarajevo - ANDREJA ANDREJEVICA 130 SARAJEVO 71000 SARAJEVO