Radovi na vrelovodu, toplovodu i toplotnoj podstanici

Datum objave: 18.09.2019. 13:39 / Izvor: Akta.ba, 02.09.2019.

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD DOBOJ

GRADONAČELNIK

 

Broj: 02- 404-1- 554/19.

Datum: 02.09.2019.

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH", broj 39/14), na preporuku Komisije za javne nabavke broj: 66/19. od 29.08.2019. godine, u postupku javne nabavke Izvođenje radova na uređenju do građevinske parcele označene kao k.č.br.6704(novi premjer ) što odgovara k.č. br.278/5 (stari premjer) sve KO Doboj za izgradnju SPO „Centar 4", ulica Cara Dušana u Doboju, Lot 1 : radovi na vodovodu i kanalizaciji, Lot 2:radovi na vrelovodu,toplovodu i toplotnoj podstanici i Lot 3: elektro radovi i TS 10/04 KV , gradonačelnik je donio

 

ODLUKU o

izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 66/19 od 29 .08.2019. godine i ugovor za javnu nabavku - Izvođenje radova na uređenju do građevinske parcele označene kao k.č.br.6704(novi premjer ) što odgovara k.č. br.278/5(stari premjer) sve KO Doboj za izgradnju SPO „Centar 4", ulica Cara Dušana u Doboj,

 

Lot 1: radovi na vodovodu i kanalizaciji, dodjeljuje se ponuđaču „Geokop" d.o.o. Derventa,ponuda broj 30- n/19. od 16.8.2019 za ponuđenu cijenu u iznosu od 25.387,59 KM bez PDV-a,

Lot 2: radovi na vrelovodu,toplovodu i toplotnoj podstanici,dodjeljuje se ponuđaču „Energotehnika" d.o.o. Doboj, ponuda broj 219-04-08/19. od 16.8.2019. za ponuđenu cijenu u iznosu od 114.894,04 KM bez PDV-a,

Lot 3: elektro radovi i TS 10/04 KV dodjeljuje se ponuđaču „Stator - Gs" d.o.o. Bukovica Velika, ponuda broj 1608 - 1/19.od 16.08. 2019. za ponuđenu cijenu u iznosu od 301.403,38 KM , bez PDV-a.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranim ponuđačima po proteku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Izabrani ponuđač je dužan dostaviti dokumentaciju traženu tenderskom dokumentacijom u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.doboj.gov.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02/404-1476/19. od 26.7.2019.godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je za Lot 1: 25.387,00 KM, za Lot 2: 116.869,00 KM, Lot 3: 301.604,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 103-1-3-68-3-121/19 poslano je na objavljivanje dana 31.07.2019. godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 31.07.2019. godine,sažetak obavještenja objavljen u Službenom glasniku BiH.

Tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki preuzeli su sljedeći ponuđači: „BBS Europe","Ekapija", „Stator - GS"Bukovica Velika,"Boro term" d.o.o. Doboj, , "Proda mont"d.o.o. Doboj,"Mrkonjić putevi"d.o.o. Mrkonjić Grad, AD, Doboj,"Termotanasić" d.o.o.,Udruženje za borbu protiv korupcije „Transpatency International u BiH," „Amplitudo" d.o.o. „Energotehnika"d.o.o."Telefonija Vidaković"d.o.o. i „Geokop"d.o.o.

Ispravku tenderske dokumentacije sa portala javnih nabavki preuzeli su sljedeći ponuđači:"Saša trade"d.o.o. Doboj,"Termo Tanasić"d.o.o. Doboj, „Boro term" d.o.o. Doboj,"Proda mont"d.o.o. Doboj, „Ekapija","Mrkonjić putevi",Udruženje za borbu protiv korupcije „Transparency International" u BiH, BBS Europe, „Stator-GS"d.o.o, „Geokop"d.o.o. Derventa i „Saša trade". Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem broj: 02-022-1-1609/17 od 27.7.2017. godine.

U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javne nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće: ukupan broj pristiglih ponuda za lot 1 - dvije ponude i to ponuda „Geokop"d.o.o. Derventa i „Proda-mont"d.o.o.Doboj za Lot 2 dvije ponude,i to:"Termo Tanasić"d.o.o. Doboj i „Energotehnika"d.o.o. Doboj, za LOT 3: tri ponude i to: „Saša trade"d.o.o. Doboj, „Stator-GS"d.o.o. Bukovica Velika i „Proda —mont"d.o.o. Doboj te da su sve ponude prihvatljive osim ponude ponuđača „Termo Tanasić"d.o.o. Doboj i „Proda mont"d.o.o. Doboj-lot 3.elektro radovi i TS 10/04 KV.

Prilikom detaljnog pregleda ponuda utvrđeno je da ponuda ponuđača „Termo Tanasić"d.o.o. Doboj nije prihvatljiva iz razloga što je tačkom 3.5. tenderske dokumentacije traženo da ponuđač treba dostaviti u svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti spisak izvršenih ugovora u posljednje tri godine kao i potvrde o njihovoj realizaciji za dva ugovora za svaki lot čiji su karakter i kompleksnost isti ili slični predmetu nabavke i čiji je zbirni iznos srazmjeran procijenjenoj vrijednosti nabavke.

Ponuđač „Termo Tanasić"d.o.o. Doboj dostavio je dvije identične potvrde koje se odnose na isti ugovor a ne kako je traženo tenderskom dokumentacijom - dvije potvrde o realizaciji dva ugovora.Iz navedenog razloga a u skladu sa članom 68. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH ponuda ponuđača „Termo Tanasić"d.o.o. Doboj je odbačena.

Ponuda ponuđača „Proda mont"d.o.o. Doboj , Lot 3 :elektro radovi i TS 10/04 KV , nije prihvatljiva iz razloga što je prilikom računske kontrole ponude utvrđeno da postoji računska greška pa je 21.8.2019. upućen zahtjev ponuđaču „Proda mont"d.o.o. Doboj kojim se tražila saglasnost za ispravku računske greške. S obzirom da do navedenog roka ponuđač nije pisanim putem dostavio svoju saglasnost za ispravku računske greške , ponuda ponuđača „Proda mont"d.o.o. Doboj je odbačena u skladu sa članom 68.stav4. tačka g) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Za predmetnu nabavku tenderskom dokumentacijom je predviđena „E aukcija". Prema Izvještaju o toku i završetku „E aukcije" od 21.8. i 28. 8. 2019. za Lot 1 i lot 3 - ponuđači nisu učestvovali u „E aukciji", odnosno ostali su kod svojih prvobitno ponuđenih cijena.

Za Lot 2 „E aukcija" se nije mogla zakazati iz razloga što je bila samo jedna kvalifikovana ponuda.

U postupku ocjene provedenog postupka, gradonačelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač izabran primjenom kriterijuma najniže cijene,čime je utvrđena rang lista kako slijedi:

 

LOT 1: radovi na vodovodu i kanalizaciji

1.„Geokop"d.o.o. Derventa ukupna cijena ponude sa PDV-om 29.703,48 KM.

2.„Proda  mont""d.o.o. Doboj ukupna cijena ponude sa PDV-om 36.257,31 KM.

 

LOT 2: radovi na vrelovodu,toplovodu i toplotnoj podstanici

1."Energotehnika" d.o.o. Doboj , ukupna cijena ponude sa PDV-om 134.426,03 KM LOT 3: Elektro radovi i TS 10/04 KV

1.„Stator- GS" d.o.o. Bukovica Velika, ukupna cijena ponude sa PDV-om 352.641,95 KM

2.„Saša trade"d.o.o. Doboj,ukupna cijena ponude sa PDV-om 352.737,92 KM.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Ugovornom organu u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.Žalba se dostavlja u tri primjerka u pisanoj formi.

 

Gradonačelnik Boris Jerinić,s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: