Sitni elektro materijal

Datum objave: 24.09.2019. 10:33 / Izvor: Akta.ba, 24.09.2019.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (..Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo (broj: SD- 521 1/16-38/2. od 29.03.2016. godine) i člana4. stav 7. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora. Sekretara Društva i direktora podružnica Društva - Prečišćeni tekst broj 06-6522/18 od 05.03.2018. godine i broj U- 01-22653/19-258/31 od 07.08.2019.godine, v.d. Izvršnog direktora za proizvodnju donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otv orenom postupku javne nabavke 2000026755 (broj sa portala javnih nabavki: 1405-1-1-241-3-313/19) - Sitni elektro materijal

 

Član 1.

Najpovoljniji ponuđač za nabavku sitnog elektro materijala, izabran na osnovu provedenog otvorenog postupka broj 2000026755 pokrenutnog po Obavještenju o nabavci broj 1405-1-1-241-3-313/19 objavljenog na ..Portalu javnih nabavki" dana 13.08.2019. godine je:

„TEP LIGHT" cl.o.o. Tuzla

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove da u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam ) dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi ponuđačima koji su sudjelovali u predmetnom postupku nabavke, te Odluku objavi na internetskoj stranici JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (www.elektroprivreda.ba ).

Član 3.

Obavezuje se ponuđač iz člana 1. ove Odluke da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke, dostavi original ili ovjerene kopije dokumenta iz člana 45. stav 2) pod a), b). c) i d) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Obrazloženje:

U predmetnom Otvorenom postupku javne nabavke, objavljenom na Portalu javnih nabavki dana 13.08.2019. godine, ponudu je blagovremeno dostavio sljedeći ponuđač:

1. „TEP LIGHT" d.o.o. Tuzla                        sa cijenom od 14.450,59 KM bez PDV-a

Zapisnik sa otvaranja ponuda po Otvorenom postupku broj 2000026755 od 03.09.2019. godine je dostavljen učesnicima predmetnog postupka u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i podzakonskim aktima.

 Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom direktora broj 02-4-63-10738/2019 od 08.08.2019. godine, izvršila je otvaranje, pregled i evaluaciju pristige ponude i utvrdila da ponuđač zadovoljava eliminatorne kriterije zahtijevane tenderskom dokumentacijom. 

Na osnovu kriterija "najniža cijena", ponuda ponuđača "TEP LIGHT" d.o.o. Tuzla je povoljna sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 14.450,59 KM bez PDV-a, te je nakon izvršene ukupne ocjene ponuda, osvojila prvu (1) poziciju po predmetnom javnom nadmetanju.

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

Pravna pouka:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo. Podružnica Termoelektrana „Tuzla", Tuzla, u roku od deset (10) dana od dana prijema ove Odluke.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: