Topli i hladni napitci

Datum objave: 09.08.2017. 09:25 / Izvor: Akta.ba, 03.08.2017.

Broj: 02/6-05-17127-8/17

Datum: 03.08.2017. godine

 

Na osnovu člana 70. st. (1) Zakona o javnim nabavkama (,,S1. Glasnik BiH" broj: 39/14) i člana 18. stav (3) Pravilnika o internim procedurama u postupku centralizovanih javnih nabavki roba i usluga u Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa broj: 02/06-05- 8271/15 od 31.03.2015. godine, a u vezi sa Odlukom o pokretanju postupka nabavke toplih i hladnih napitaka br.: 02/6-05-17127/17 od 04.07.2017. godine, Tenderske dokumentacije za nabavku roba: nabavka toplih i hladnih napitaka br.: 02/06-05-17127-1/17 i Obavještenja o nabavci br.: 1116-1-1-17-3-11/17, na preporuku Komisije za javnu nabavku br.: 02/6-05- 17127-6/17 od 25.07.2017. godine, u postupku javne nabavke nabavka toplih i hladnih napitaka, pomoćnik sekretara Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa, po ovlaštenju Vlade TK-a, donosi:

 

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije broj: 02/6-05-17127-6/17 od 25.07.2017. godine u skladu sa kojom će okvirni sporazum za nabavku toplih i hladnih napitaka, zaključiti sa ponudačem „REDEX" DOO BANOVIĆI, ponuda broj: 1 od 24.07.2017. godine po ponuđenoj cijeni u iznosu od 115.670,53 KM bez PDV-a.

 

Član 2.

Okvirni sporazum za nabavku toplih i hladnih napitaka dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 15 dana, računajući od dana od kada svi ponudači budu obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Okvirni sporazum se zaključuje na period od 24 (dvadesetčetiri) mjeseca.

 

Član 3.

Ova odluka objaviće se na web-stranici vAvw.vladatk.kim.ba istovremeno s upućivanjem ponudačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6). Zakona o javnim nabavkama BiH („Službene novine BiH", broj: 39/14).

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponudačima koji su uČestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službene novine BiH", broj: 39/14).

 

Obrazloženje

Poslupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka nabavke toplih i hladnih napitaka broj: 02/6-05-17127/17 od 04.07.2017. godine.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosilaje 169.981,00 KM.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Obavještenje o nabavci broj: 1116-1-1-17-3-11/17 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 05.07.2017. godine, a sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u „Sl. glasniku BiH", br. 49/17 od 07.07.2017. godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana Rješenjem broj: 02/06-34-13020/17 od 11.04.2017. godine, dana 01.08.2017. godine dostavila je rukovodiocu Ureda za zajedničke poslove Zapisnik o ocjeni ponuda broj: 02/6-05-17127-5/17 od 25.07.2017. godine, Preporuku broj: 02/6-05-17127-6/17 od 25.07.2017. godine i Izvještaj o radu komisije broj: 02/6-05-17127- 7/16 od 26.04.2017. godine, u postupku javne nabavke toplih i hladnih napitaka. Iz Izvještaja o radu je utvrdeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno da su blagovremeno pristigle ukupno četiri ponude ponudača i to:

1.         Lala i Laćo doo Bijeljina,

2.         Company-dis doo Tuzla,

3.         Bosna-kom doo Gračanica i

4.         Redex doo Banovići

 

Nakon olvaranja ponuda Komisija je pristupila vrednovanju istih. Nakon provjere ponuda ponuđača, ustanovljeno je sljedeće:

 

Kod ponudača „Bosna-kom" d.o.o. Gračanica, utvrdeno je da je ponudač dostavio obrazac za cijenu ponude- Anex 111 od 14.07.2017. godine, objavljen od strane Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa. Pomenuti obrazac pretrpio je izmjene i to: 18.07.2017 i 20.07.2017.godine, te se obrazac za cijenu ponude kojeg je ponudač dostavio razlikovao u odnosu na konačni obrazac za cijenu ponude od 20.07.2017. godine.

Obrazac kojeg je ponuđač u svojoj ponudi dostavio u odnosu na konačni razlikovao se po stavkama 5, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40 i 44, što znači da nisu uvrštene sve izmjene koje su objavljene na portalu dana 20.07.2017. godine. Dakle. ponuđač u dostavljenoj ponudi nije dostavio važeći obrazac za cijenu ponude- Anex III objavljen 20.07.2017. godine, u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu, kako je traženo tačkom 18.1 tenderske dokumentacije za nabavku toplih i hladnih napitaka. Na osnovu zahtjeva sadržanih u tenderskoj dokumentaciji i dostavljene ponude ponudača ista sc u skladu sa članom 68. stav (4) tačka i) Zakona o javnini nabavkama BiH odbacila kao nepotpuna jer nije ispunjavala zahtjeve iz tenderske dokumentacije. Iz navedenog razloga Komisija je konstatovala da je ponudu ponuđača valjalo odbaciti.

 

Uvidom u ponudu ponuđača ,,Redex" d.o.o. Banovići ustanovljeno je, da je ponuđač u dostavljenoj ponudi dostavio Izjavu iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama BiH - Anex 5. potpisanu 24.07.2017. godine od strane Amira Lapandića. Na osnovu dostavljene Izjave utvrdeno je daje Izjava (ovjera broj: 22369/2017 od 24.07.2017. godine) ovjerena od strane Službe za opću upravu, geodetske, imovinsko pravne poslove i katastar općine Banovići, da je u Izjavi navedeno da je Izjavu dao Amir Lapandić, izvršni direktor „Redex" d.o.o. Banovići, te da se u ovjeri Izjave potvrduje da je "Amir Lačić svojeručno potpisao ovu ispravu, a daje identitet imenovanog utvrden na osnovu: LK broj: 10CKC4618 izdate od MUP-a TK Banovići".

 

Obzirom da je Komisija utvrdila različito ime i prezime na Izjavi i ovjeri iste, od ponudača ,,Redex" d.o.o. Banovići je traženo da u roku od tri dana od dana prijema obavijesti dostavi pismeno pojašnjenje Službe za opću upravu, geodelske, imovinsko pravne poslove i katastar općinc Banovići o identitetu osobe koja je dala gore navedenu Izjavu. Dopis za pojašnjenje dokumentacije broj: 02/6-05-17127-5/17 upućen je ponudaču ,,Redex" d.o.o. istog dana.

 

Nakon šlo je ponudač doslavio svoje pojašnjenje dana 26.07.2017. godine, Komisija je nastaviia sa radom dana 28.07.2017. godine u 11:00 sati.

 

U dostavljenom Odgovoru na upit o pojašnjenju broj: 26-a-07/17 od 26.07.2017. godine, od strane ponuđača ,.Redex" d.o.o. Banovići dostavljen je u prilogu akt pojašnjenja broj 04-49- 1080/17 od 26.07.2017. godine, od strane Službe za opću upravu, geodetske, imovinsko pravne poslove i katastar općine Banovići.

 

U pojašnjenju se navelo da jc služba za upravu općine Banovići, izvršila provjeru potpisa kroz elektronsku bazu i da je utvrdeno da je prijavu dao i istu potpisao Lapandić Amir, čiji je identitet ulvrđen na osnovu lične karte broj: 10CKC4618 izdate u MUP-u TK Banovići, i svojeručno potpisao u elektronsku bazu ovjere, ali je prilikom unosa podataka o ovjeri na štambilju ovlašteni službenik naveo pogrešno ime i prezime te umjesto Lapandić Amir, upisao Lačić Amir.

 

U dostavljenom pojašnjenju od strane Službe za upravu općine Banovići, a po osnovu zahtjeva ponuđača ,,Redex" d.o.o. Banovići, Komisija je prihvatila pojašnjenje ponudača za dostavljenu grešku na dokazu Izjave, te uvažila pojašnjenje za navedeni dokument. Ugovomi organ ovdje ističe da je Komisija tražila pojašnjenje za različito ime i prezime, dok je uvidom u Izjavu ponuđača ustanovljeno da se radi samo o pogrešnom prezimenu, a ne i imenu podnosioca izjave, ali se u svakom slučaju prihvata pojašnjenje dato od strane Službe za upravu općine Banovići.

 

Takode, ugovorni organ je uvidom u ponudu ponuđača ,,Redex" d.o.o. Banovići ustanovio da je ponudač u sadržaju ponude naznačio da ponuda sadrži dokumenta označcna od I do 36, gdje se broj 36 odnosi na broj stranica ponude, a ne na broj dokumenata. Medutim, broj dokumenata iz sadržaja odgovara dokumentima u ponudi, tako da se ovo ne smatra odstupanjem koje se bitno udaljava od utvrđenih karakteristika iz tenderske dokumentacije. Isti slučaj je ustanovljen i kod ponudača ,,Company-dis" doo Tuzla gdje je u sadržaju naznačeno daponuda sadrži dokumenta označena od 1 do 40.

 

Uz dostavljenu ponudu ponuđač ,,Redex" d.o.o. Banovići dostavio je potvrdu Vanjskotrgovinske komore BiH broj: 05-05-03-27-2882/17 od 18.07.2017. godine za preferencijalni tretman domaćeg. Komisija je konstatovala da u potvrdi za preferencijalni tretman (u sastavu koje je dostavljena specifikacija proizvoda za preferenciju), nazivi većine artikala od ukupnog broja artikala na potvrdi, nisu odgovarali traženim artiklima sa opisima navedenim u obrascu za cijenu ponude- Anex III. Takode, vrijednost prihvatljivih artikala na navedenoj potvrdi nisu ispunjavali uslov da najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponudenih roba imaju porijeklo iz Bosne i Hercegovine.

 

Iz potvrde koja je izdata od Vanjskotrgovinske komore BiH, Komisija nije mogla utvrditi o kojim se artiklima radi, odnosno specifikacija proizvoda data u potvrdi nije dostavljena na način kako je to predviđeno u važećem obrascu za cijenu ponude-Anex III objavljen 20.07.2017. godine.

 

Komisija je zauzela stav da na osnovu navedene potvrde, ponuđač ,,Redex" d.o.o. Banovići nije mogao ostvariti pravo na preferencijalni tretman domaćeg, a da je ponuda navedenog ponudača ispunjavala uslove za kvalifikaciju za učešće za e-aukciju.

 

Za ponudača „Bosna-Kom" doo Gračanica, Komisija je konstatovala da isti u dostavljenoj ponudi nije dostavio važcći obrazac za cijenu ponude- Anex III objavljen 20.07.2017. godine, u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu, kako je traženo tačkom 18.1 Tenderskc dokumentacije za nabavku toplih i hladnih napitaka, te je ista odbačena kao nepotpuna u skladu sa članom 68. stav (4) tačka i) ZJN. Nakon dostavljenih odgovora i pojašnjenja, Komisija je ustanovila da ponudači „Lala i Laćo" doo Bijeljina, ,,Company-dis" doo Tuzla i ,,Redex" doo Banovići, ispunjavaju uslove predvidene tenderskom dokumentacijom, te je sačinjena rang lista ponuđača kako slijedi:

 

Redni broj

Naziv ponudača

Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a (KM)

Preferencijalni trctman domaćcg (umanjcnje za 10%)

1

Lala i Laćo doo Bijeljina

164.474,97

NE

2

Company-dis doo Tuzla

164.674,50

NE

3

Redex doo Banovići

167.098,19

NE

 

Komisija je, na osnovu svega navedenog, predložila Uredu za zajedničke poslove, kao Ugovornom organu koji provodi postupke zajedničkih nabavki, da zakažc e-aukciju, obzirom daje ista predviđena tenderskom dokumentacijom, za dan 31.07.2017. godine u 14:00 sati.

 

Dana 01.08.2017. godine, Komisija je nastavila sa radom u 09:00 sati, nakon što je Ured za zajedničke poslove kao ugovorni organ dostavio Komisiji Izvještaj o toku i završetku e- aukcije kreiran 31.07.2017. godine u 14:13:13 sati. U Izvještaju je kreirana konačnarang lista ponuđača koji su učestvovali u e-aukciji, prema kriteriju najniže ponuđene cijene, kako

 

Naziv / ime ponuđača

Konačna cijena u KM (bez PDV-a)

Redex doo Banovići

115.670,53

Company-dis doo Tuzla

115.835,00

Lala i Laćo doo Bijeljina

164.474,97

 

Komisija je nakon ocjene ponuda i izvšene e-aukcije dala Preporuku ugovorncm organu da okvirni sporazum zaključi sa ponuđačem ,,REDEX" DOO BANOVICI sa najnižom ponudenom cijenom u iznosu od 115.670,53 KM bez PDV-a.

 

Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu koji bi evenlualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

Shodno navedenom, primjenom člana 64. stav (1), tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. dispozitiva ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se podnosi u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom i to u najmanje tri primjerka ili elektronskim putem.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: