Tucanik eruptivnog porijekla za Poslovno područje Sarajevo i Mostar

Datum objave: 19.09.2019. 15:37 / Izvor: Akta.ba, 13.09.2019.

JAVNO PREDUZEĆE ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE i HERCEGOVINE
društvo sa ograničenom odgovornošću SARAJEVO
71 000 Sarajevo, Musala 2

Broj: 1-17372-1/2019
Datum: 10.09.2019. godine
Mjesto: Sarajevo

Na osnovu člana 70., a u vezi sa članom 64. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 60.2 Statuta JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo ("Službene novine FBiH" broj: 27/06, 5/08, 49/08, 57/09, 59/11, 92/12, 58/15 i 24/17), člana 19. Pravilnika o javnoj nabavci roba, usluga i radova u posebnim okolnostima broj: N0-24771-1-6./2017 od 23.11.2017. godine i broj: N0-25507-1-4./2017 od 07.12.2017. godine i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa preporukom Komisije broj: GD-47-1/19 od 10.09.2019. godine, Predsjednik Uprave - Generalni direktor donosi:


ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT-2

 

I

Ugovor za javnu nabavku roba za LOT 2: Tucanik eruptivnog porijekla za Poslovno područje Sarajevo i Mostar, za potrebe Javnog preduzeća ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, dodjeljuje se ponuđaču SM TRANSKOP d.o.o. Banovići, sa cijenom od 144.950,00 KM (bez PDV-a), odnosno 169.591,50 KM (sa PDV-om), po provedenom otvorenom postupku javne nabavke, tender broj: GD-47/19.

II

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ekonomski poslovi Društva - Sektor za nabavke i prodaju.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Predsjednik Uprave - Generalni direktor Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo je Posebnom Odlukom broj: 1-12104-1/2019 od 25.06.2019. godine odobrio pokretanje otvorenog postupka za javnu nabavku roba - tucanik eruptivnog i krečnjačkog porijekla, za održavanje gornjeg stroja pruge na područjima infrastrukture Mostar, Sarajevo, Zenica, Tuzla i Bihać, za potrebe JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, tender broj: GD-47/19. Predmetna nabavka podijeljena je u dva LOT-a:

LOT 1: Tucanik krečnjačkog porijekla za Poslovno područje Sarajevo, Zenica, Tuzla i Bihać,

LOT 2: Tucanik eruptivnog porijekla za Poslovno područje Sarajevo i Mostar, za potrebe JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, tender broj: GD-47/19.

Obavještenje o nabavci je objavljeno na portalu javnih nabavki dana 23.07.2019. godine pod brojem: 1050-1- 1-279-3-96, kao i u „Službenom glasniku BiH“ broj: 52/2019, broj obavještenja: 1050-1-1-279-3-96.

Rješenjem Predsjednika Uprave - Generalnog direktora, broj: 1-12107-1/2019 od 25.06.2019. godine, imenovana je Komisija za nabavke (u daljem tekstu: Komisija) koja je provela postupak nabavke, u sljedećem sastavu: Sehvedin Višća - predsjednik, Raif Opačin - član, Esad Efendić - član, Adisa Kurtović -član, Vildana Memić-član. Za sekretara komisije imenovana je Edina Karić.

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Komisija je dana 20.08.2019. godine u 12:00 sati, izvršila javno otvaranje ponuda. Do određenog roka za dostavljanje ponuda, dostavljene su 2 (dvije) ponude za LOT-2, i to:

1. GEOKOP d.o.o. Derventa:

Za LOT-2:

Cijena: 142.500,00 KM (bez PDV-a), odnosno 166.725,00 KM (sa PDV-om)

Uslovi i način plaćanja: 61 dan po isporuci robe Rok isporuke: 6 dana

2.  SM TRANSKOP d.o.o. Banovići:

Za LOT-2:

Cijena: 144.950,00 KM (bez PDV-a), odnosno 169.591,50 KM (sa PDV-om)

Uslovi i način plaćanja: žiralno, 60 dana od dana ispostavljanja fakture Rok isporuke: 6 dana od prijema narudžbenice kupca

Komisija je pristupila pregledu i ocjeni ponuda, te konstatovala sljedeće:

- Ponuda ponuđača GEOKOP d.o.o. Derventa je ocijenjena kao nepotpuna i neprihvatljiva iz sljedećih razloga: Ponuđač nije dostavio uvjerenja za stijenu kako je to traženo tačkom 13.9. pod b) koja glasi: „Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti uvjerenja (Izvještaje o ispitivanju stijenske mase i tucanika, prema zahtjevima koji su dati u tački 5.1 i 5.2 tehničke specifikacije). Ova uvjerenja moraju biti izdata od institucija certificiranih za provođenje kontrole kvaliteta, u kojima se prema zahtjevanim specifikacijama i standardardima, potvrđuje podobnost i kvalitet proizvoda koji je predmet nabavke. Dostavljena uvjerenja mogu biti u originalu ili ovjerena kopija od strane ovlaštene institucije (Sud, Notar, Općina)14, a što je isto defmisano tačkom 5.1. Tehničke specifikacije.

- Ponuda ponuđača SM TRANSKOP d.o.o. Banovići je ocijenjena kao potpuna i prihvatljiva, jer je ponuđač dostavio sve dokaze tražene tenderskom dokumentacijom.

Cijeneći navedeno, Komisija je utvrdila da su ispunjeni zakonski uslovi za nastavak postupka nabavke i zaključenje ugovora za LOT-2 predmetnog postupka.

U skladu sa članom 18. stav 3) Pravilnika o javnoj nabavci roba, usluga i radova u posebnim okolnostima broj: N0-24771-1-6./2017 od 23.11.2017. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnoj nabavci roba, usluga i radova u posebnim okolnostima broj: N0-25507-1-4./2017 od 07.12.2017. godine, Komisija za nabavke je dala preporuku Predsjedniku Uprave - Generalnom direktoru za donošenje Odluke kojom se Ugovor za javnu nabavku roba za LOT-2 - Tucanik eruptivnog porijekla za Poslovno područje Sarajevo i Mostar, dodjeljuje ponuđaču: SM TRANSKOP d.o.o. Banovići, sa cijenom od 144.950,00 KM (bez PDV-a), odnosno 169.591,50 KM (sa PDV-om), a u skladu sa članom 64. stav 1. pod a) Zakona o javnim nabavkama, odnosno kriterijem ekonomski najpovoljnije ponude.

Predsjednik Uprave - Generalni direktor je prihvatio preporuku Komisije i odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema iste, a u skladu sa članom 101. Zakona o javnim nabavkama.

Dostaviti:

  1. Željeznička infrastruktura,
  2. Sektor za građevinske poslove,
  3. Sektor za nabavke i prodaju,
  4. Sektor plana, analize i raspoređivanja prihoda,
  5. Ponuđačima/x2,
  6. a/a.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: