Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.11.2018. 09:55

Turistički vozić panoramskog izgleda

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.11.2018.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

6898-1-1-19-5-5/18Broj obavještenja o nabavci 6898-1-1-19-3-4/18

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA "CENTAR ZA ZAŠTITU, RAZVOJ I PROMOCIJU TURIZMA"
BANOVIĆI
IDB/JIB 4210161100004
Kontakt osoba Adnan Golać
Adresa Alije Dostovića broj: 3
Poštanski broj 75290 Banovići (bhp sa)
Općina/Grad Banovići
Telefon (035) 874-136
Faks (035) 874-136
Elektronska pošta turizam.ban@bih.net.ba
Internet adresa turizambanovici.com.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Banovići

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA TURISTIČKOG VOZIĆA PANORAMSKOG IZGLEDA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVKA TURISTIČKOG VOZIĆA PANORAMSKOG IZGLEDA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34114000-9 Vozila za posebne namjene


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU "Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma" Banovići
Alije Dostovića 3
75290 Banovići

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SZTR.REMONT 102062309 Jagodina Serbia


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

97000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

20.11.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

97000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

97000,00


IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: