(aukcija) Nabavka usluga sanacije klizišta u naselju Bare I faza

Datum objave: 14.07.2017. 15:39 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

967-1-2-799-3-85/17


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO, ZAVISNO DRUŠTVO RUDNIK MRKOG
UGLJA "KAKANJ" D.O.O.
IDB/JIB 4218055050007
Kontakt osoba Edin Kasper
Adresa Alije Izetbegovića 17
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 552-530
Faks (032) 552-530
Elektronska pošta rmu.kasper@gmail.com
Internet adresa www.rmukakanj.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza
pošte

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sanacija klizišta u naselju Bare I faza

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sanacija klizišta u naselju Bare I faza

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60181000-0 Najam kamiona s vozačem
Dodatni predmet(i) 60182000-7 Najam industrijskih vozila s vozačem


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Količina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

790000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Kakanj, Odlagalište jalovine „Bare“ ZD RMU „KAKANJ“ d.o.o. -Kakanj

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period od 4 (četiri) mjeseca od dana obostranog potpisa ugovora. Rok izvršenja usluga koje su
predmet ove nabavke iznosi 3 mjeseca od dana uvođenja u posao Izvršioca usluga, a sve prema Dopunskom rudarskom
projektu „Sanacija i rekultivacija odlagališta „Bare“ u konturama zahvaćenog odloženim jalovinskim materijalom ZD RMU
„Kakanj“ d.o.o. Kakanj – prva faza (sanacija klizišta).

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

4.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 4.8.2017. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 4.8.2017. 11:00:00
Adresa i mjesto Ul. Rudarska bb, 72240 Kakanj


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Edin Kasper
Adresa Rudarska bb
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 552-530
Faks (032) 552-530
Elektronska pošta rmu.kasper@gmail.com
Internet adresa www.rmukakanj.ba

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
967-1-2-799-3-85/17
PODIJELI: