(aukcija) Nabavka usluga štampe hologramskih naljepnica

Datum objave: 11.02.2021. 12:39 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1349-7-2-16-3-10/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ZAVOD ZA UDZBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA A.D.
IDB/JIB 4400540060005
Kontakt osoba/Služba za kontakt JELICA POROBIĆ
Adresa Nikole Tesle 58
Poštanski broj 71123 Istočno Sarajevo (sp bl)
Opština/Grad Istočno Novo Sarajevo (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 340-084
Faks (057) 340-056
Elektronska pošta mzuins@teol.net
Internet adresa www.zunsrs.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge izdavaštva i štampanja na bazi tarife ili ugovora

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

24700,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Štampa hologramskih naljepnica

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Štampa hologramskih naljepnica

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22450000-9 Štampani materijal zaštićen od falsifikovanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

600000

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DDP (klauzulapariteta iz „Incoterms 2010“)
skladišta Zavoda prema dispoziciji naručioca.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

-

III 4. Ograničenja za učešće

Član 45 ZJN sa svim dokazima od a)-d)

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđači trebaju u ponudi dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućim profesionalnim ili drugim
registrima zemlje u kojoj su registrovani ili da osiguraju posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa
kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi s predmetom
nabavke.
Dokazi o registraciji moraju biti precizno definisani, sa jasno definisanim dokumentom koji
nedvosmisleno dokazuje da ponuđač u vrijeme predaje ponude je registrovan za predmetnu djelatnost.
- za ponuđače iz BiH: ponuđač u svrhu dokaza o ispunjavanju uslova iz člana 46. ZJN dužan je
dostaviti Aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjavu/potvrdu nadležnog organa iz koje se vidi
da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke .
- za ponuđače čije je sjedište izvan BiH: odgovarajući dokument koji odgovara zahtjevu iz člana
46. Zakona, a koji je izdat od nadležnog organa, sve prema važećim propisima zemlje u kojoj je
ponuđač registrovan.
Dokaz se dostavlja kao original ili ovjerena kopija originala.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

- Popunjena i ovjerena izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama
„Službeni glasnik BiH “broj 39/14 ) ( Prilog broj 3. TD ).
Ponuđači trebaju u ponudi dostaviti dokaz da je transakcijski račun ponuđača aktivan.
Dokazom se smatra dokument koji izdaje banka ponuđača, a kojim se dokazuje ispunjenje navedenog
uslova da je transakcijski bankarski račun ponuđača aktivan u posljednja tri mjeseca, računajući od
dana predaje ponude. Navedeni dokaz dostavlja se kao neovjerena kopija zajedno sa izjavom koju
ovjerava ponuđač (Prilog broj 3.), čija je forma propisana od strane Agencije za javne nabavke i dio je
ove tenderske dokumentacije.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

- Popunjena i ovjerena izjava o ispunjenosti uslova iz člana 48. 50. (Tehnička i profesionalna
sposobnost u postupku nabavke usluga) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj
39/14) ( Prilog broj 4. TD).
7
- Ponuđači kao satavni dio ponude maraju dostaviti uzorak hologramskih naljepnica prema
zahtjevima iz tenderske dokumentacije (5 naljepnica na podlozi).
- Ponuđači trebaju u ponudi dostaviti dokaz da je uredno izvršen najmanje jedan ugovor, čiji je
predmet isti ili sličan kao što je predmet nabavke u ovoj tenderskoj dokumentaciji i čija je minimalna
ukupna ugovorena vrijednost 24.700,00 KM ili više pojedinačnih ugovora gdje je zbir vrijednosti
ugovora isti ili veći od procjenjene vrijednosti nabavke, za period od posljednje tri godine računajući od
dana objave obavještenja o nabavci.
Dokazom se smatra spisak izvršenih ugovora koji sačinjava sam ponuđač, na svom memorandumu i
najmanje jedna potvrda o realizaciji ugovora, koje daje druga ugovorna strana. U slučaju da se takva
potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane, vrijedi izjava ponuđača o uredno
izvršenim ugovorima, uz predočavanje dokaza o učinjenim pokušajima da se takva potvrda osigura.
Potvrda o uredno izvršenim ugovorima mora sadržavati sljedeće podatke:
a) naziv i sjedište ugovornih strana;
b) predmet ugovora;
c) vrijednost ugovora;
d) vrijeme i mjesto izvršenja ugovora;
e) navode o uredno izvršenim ugovorima

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

25.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.2.2021. 11:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Nikole Tesle 58, Istočno Novo Sarajevo
Datum i vrijeme 26.2.2021. 12:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

-

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1349-7-2-16-3-10/21
PODIJELI: