(HR) Nabavka i montaža transformatora 110 21 36,75 kV; 40 20 20 MVA u TS 110 20 35kV Krk

Datum objave: 01.07.2017. 11:00 / Izvor: Official Journal of the European Union, 01.07.2017.

Hrvatska-Zagreb: Transformatori

2017/S 124-252838

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Roba

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese

HEP – Operator distribucijskog sustava d. o. o.
46830600751
Ulica grada Vukovara 37
Zagreb
10000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Tatjana Katalinić
Telefon: +385 51204303
E-pošta: tatjana.katalinic@hep.hr
Telefaks: +385 51204487
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hep.hr/ods

Adresa profila kupca: www.hep.hr

I.2)Zajednička nabava

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017/S+0F5-0012909

Dodatne informacije dostupne su na drugoj adresi:

Elektroprimorje Rijeka, Odjel nabave
V. C. Emina 2
Rijeka
51000
Hrvatska
Telefon: +385 51204303
E-pošta: tatjana.katalinic@hep.hr
Telefaks: +385 51204487
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hep.hr/ods

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.6)Glavna djelatnost

Električna energija

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Dobava i montaža transformatora 110 21 36,75 kV; 40 20 20 MVA u TS 110 20 35kV Krk.

Referentni broj: 4012-V-6/17

II.1.2)Glavna CPV oznaka

31170000

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Dobava i montaža transformatora 110 21 36,75 kV; 40 20 20 MVA u TS 110 20 35kV Krk.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 4 263 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

31170000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke i montaže robe je TS 110/20/35 kV Krk, Gabonjin, Otok Krk.

II.2.4)Opis nabave:

Dobava i montaža transformatora 110 21 36,75 kV; 40 20 20 MVA u TS 110 20 35kV Krk.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 4 263 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 8

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

4.1.1. Upis u registar

Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

U slučaju da naručitelj traži provjeru informacija navedenih u ESPD-u sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz točke 4.1.1. dokazuje se:

— izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.1.6)Tražena jamstva :

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u visini od 10 % vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, odabrani ponuditelj će dostaviti garanciju banke potvrđenu u skladu sa odredbama Ovršnog zakona ili može dati novčani polog.

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Račun/situaciju će naručitelj platiti u roku od 60 dana od dana primitka računa/situacije.

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 16/08/2017

Lokalno vrijeme: 10:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 16/08/2017

Lokalno vrijeme: 10:00

Mjesto:

Rijeka, Viktora Cara Emina 2.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

Ponuditelj je u sklopu svoje ponude dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u visini od 127 800 HRK.

Kao jamstvo za ozbiljnosti ponude ponuditelj dostavlja garanciju banke ili može dati novčani polog.

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa:www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

28/06/2017

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: