(HR) Nabavka računala i računalne opreme za potrebe PMF-a (ponovljeni postupak) - pisači i radna stanica za potrebe ProSPer projekta

Datum objave: 05.03.2021. 09:44 / Izvor: Official Journal of the European Union, 05.03.2021.

Hrvatska-Zagreb: Računarska oprema i potrepštine

2021/S 045-110639

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Prirodoslovno-matematički fakultet
Nacionalni registracijski broj: 28163265527
Poštanska adresa: Horvatovac 102a
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ured nabave PMF-a, Horvatovac 102a, HR-10000 Zagreb
E-pošta: nabava@dekanat.pmf.hr
Telefon: +385 14606041/+385 14606023
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: www.pmf.unizg.hr
Adresa profila kupca: www.pmf.unizg.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0008811

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Nabava računala i računalne opreme za potrebe PMF-a (ponovljeni postupak) prema grupama - grupa 1. Pisači; grupa 2. Radna stanica za potrebe ProSPer projekta

Referentni broj: 005M-PMF/21

II.1.2)Glavna CPV oznaka

30200000 Računarska oprema i potrepštine

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Računalna oprema se nabavlja za potrebe ustrojstvenih jedinica Fakulteta te je potrebna za redovan uredski rad, izvođenje nastave i dijelom za znanstvena istraživanja, kao i za potrebe raznih projekata financiranih iz nacionalnih, međunarodnih i europskih izvora.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 3 620 697.12 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 1. Pisači

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

30232100 Pisači i ploteri

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR05 Grad Zagreb

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

1. Kemijski odsjek PMF-a, Zagreb, Horvatovac 102a;2. Geografski odsjek PMF-a, Zagreb, Marulićev trg 19;3. Biološki odsjek PMF-a, Zagreb, Rooseveltov trg 6, Marulićev trg 9a, Marulićev trg 20, Hor...

II.2.4)Opis nabave:

Nabava za grupu 1. je za potrebe ustrojstvenih jedinica Fakulteta te je potrebna za redovan uredski rad, izvođenje nastave i dijelom za znanstvena istraživanja, kao i za potrebe raznih projekata financiranih iz nacionalnih, međunarodnih i europskih izvora.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: 1. Jamstveni rok / Ponder: 10 bodova (10 %)

Cijena - Ponder: 90 bodova (90 %)

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 177 400.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 6

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 2. Radna stanica za potrebe ProSPer projekta

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

30214000 Radne stanice

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR05 Grad Zagreb

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Matematički odsjek PMF-a, Zagreb, Bijenička cesta 30.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava za grupu 2. osigurava se iz projekta „Provedba i unapređenje stručne prakse na PMF-u - ProSPer PMF“ (UP.03.1.1.04.0049), financiranog u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020, te u sklopu Europskog socijalnog fonda. Svrha projekta jest da studenti razviju praktične vještine za rad kroz uvođenje i unapređenje stručne prakse na fakultetu. Mnoge grane suvremenog računarstva (znanstveno računanje visokih performansi (HPC), big data processing, strojno učenje) zahtijevaju razvoj efikasnih algoritama koji mogu koristiti mogućnosti današnjih višejezgrenih procesora, te pogotovo specijaliziranih akceleratorskih kartica. Studenti PMF-MO će na kolegijima poput „Uvod u paralelno računanje", „Uvod u složeno pretraživanje podataka", „Primjena paralelnih računala", „Strojno učenje" koristiti radnu stanicu opremljenu grafičkim karticama kako bi se upoznali s aktualnim trendovima u navedenim područjima računarstva, a koji nadilaze ono što je moguće napraviti s klasičnim desktop računalima. Radna stanica će im poslužiti za izradu projektnih zadataka i diplomskih radova, te im omogućiti uvod u znanstveno istraživanje.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: 1. Jamstveni rok / Ponder: 10 bodova (10 %)

Cijena - Ponder: 90 bodova (90 %)

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 39 437.12 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 30

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt: 

Nabava se osigurava iz projekta „Provedba i unapređenje stručne prakse na PMF-u - ProSPer PMF“ (UP.03.1.1.04.0049), financiranog u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–20...

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta: 

Za sve grupe: Gospodarski subjekt mora dokazati: upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegovog poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke dostavlja se ispunjeni ESPD obrazac - Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1.) za ponuditelja/člana zajednice gospodarskih subjekata.

Naručitelj može prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da dostavi ažurirane popratne dokumente - odgovarajući izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Ugovor o javnoj nabavi između Naručitelja i odabranog ponuditelja mora biti sukladan uvjetima određenima u Dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom. Smatra se da podnošenjem ponude gospodarski subjekt prihvaća sve uvjete navedene u prijedlogu ugovora. Prijedlog ugovora o javnoj nabavi se nalazi u Prilogu III. (a) za grupu 1., te b) za grupu 2.) Dokumentacije o nabavi, te je njezin sastavni i obvezni dio.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 25/03/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 25/03/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Mjesto: 

PMF. prostorije Naručitelja, Horvatovac 102/A, Zagreb.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja: 

1.Sandra Požar, dipl. soc.;

2.Davor Pintar, bacc.inf.;

3.Marina Bobanac-Marjanović;

4.Anđelka Budimir, dipl.iur.,

5.Sandro Pačarić, mag.iur.,

U prostorijama Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a, HR-10000 Zagreb.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

Naručitelj je prethodno proveo otvoreni postupak velike vrijednosti po grupama, veza ev. br. 001V-PMF/20, u kojem su poništene grupe 4. i 8, za koju se sada ponavlja postupak javne nabave. Kako su zadovoljeni uvjeti propisani člankom 23. stavkom 3. točka 1. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj u ovom postupku javne nabave na grupe 1. i 2. primijenjuje pravila koja se odnose na javnu nabavu male vrijednosti.

Ukupna procijenjena godišnja vrijednost nabave SVIH računala i računalne opreme za potrebe PMF-a ukupno iznosi: 3 620 697,12 HRK (bez PDV-a).

a)Procijenjena vrijednost predmetne nabave za obje grupe nadmetanja ukupno iznosi 216 837,12 HRK (bez PDV-a), odnosno prema grupama, kako slijedi:

— Procijenjena vrijednost za grupu 1. iznosi 177 400,00 HRK (bez PDV-a);

— Procijenjena vrijednost za grupu 2. iznosi: 39 437,12 HRK (bez PDV-a).

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite: 

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku, te se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-a RH (putem sustava e-Žalba).

Metoda i način dostavljanja žalbe kao i komunikacije sa DKOM dani su na stranicama EOJN-a putem sljedećeg linka:

https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000039492-elektronička-žalba-od-1-siječnja-2018-

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu na dokaziv način.

Žalba se izjavljuje u skladu s člankom 405. i u roku sukladno članku 406. ZJN-a 2016.

Žalba se izjavljuje u roku deset (10) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN-a 2016.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

02/03/2021

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: