(HR) Nabavka reagensa za analizu kliničkog egzoma na MiSeq aparatu

Datum objave: 02.03.2021. 09:48 / Izvor: Official Journal of the European Union, 02.03.2021.

Hrvatska-Zagreb: Laboratorijski reagensi

2021/S 042-104512

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Klinika za dječje bolesti Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 70641763756
Poštanska adresa: Vjekoslava Klaića 16
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Nikolina Pintar, mag.oec.
E-pošta: nikolina.pintar@kdb.hr
Telefon: +385 14600272
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: www.kdb.hr
Adresa profila kupca: www.kdb.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0007997

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Reagensi za analizu kliničkog egzoma na MiSeq aparatu

Referentni broj: E-VV-8/21

II.1.2)Glavna CPV oznaka

33696500 Laboratorijski reagensi

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Reagensi za analizu kliničkog egzoma na MiSeq aparatu.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 680 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

33696500 Laboratorijski reagensi

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR050 Grad Zagreb

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Klinika Za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16.

II.2.4)Opis nabave:

Reagensi za analizu kliničkog egzoma na MiSeq aparatu.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: rok isporuke / Ponder: 10 % 10 bodova

Cijena - Ponder: 90 % 90 bodova

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 680 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta: 

4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti (sukladno čl. 256. St.1. t.1. ZJN 2016):

Javni naručitelj je u ovoj Dokumentaciji o nabavi odredio uvjete za obavljanje profesionalne djelatnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekti imaju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti potrebnu za izvršenje ugovora o javnoj nabavi. Svi uvjeti za obavljanje profesionalne djelatnosti su vezani uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave. U nastavku se navode uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti:

4.1.1. Ponuditelj mora dokazati: upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi članici njegovog poslovnog nastana, a ako se on ne izdaje u džavi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt mora dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Gospodarski subjekt ovim dokazom, kao ažuriranim popratnim dokumentom, dokazuje da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

Vezano za pojam ažurni popratni dokument, to je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći te odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave Naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1.1. za sve gospodarske subjekte, u ponudi dostavlja:

Ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1).

Naručitelj će prije donošenja odluke od gospodarskog subjekta koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana dostavi dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz sposobnosti gospodarskog subjekta iz točke 4.1.:

— Za točku 4.1.1. Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 30/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 30/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Mjesto: 

Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

25/02/2021

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: