(HR) Nabavka usluga preuzimanja i daljnjeg postupanja i obrade miješanog komunalnog otpada

Datum objave: 16.03.2021. 09:14 / Izvor: Official Journal of the European Union, 16.03.2021.

Hrvatska-Viškovo: Usluge zbrinjavanja kućnog otpada

2021/S 052-131220

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Ekoplus d.o.o. za gospodarenje otpadom Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 10434882946
Poštanska adresa: Pogled 2/4, Marčelji
Mjesto: Viškovo
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Poštanski broj: 51216
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Dolores Železnik
E-pošta: dolores.zeleznik@ekoplus.hr
Telefon: +385 51325195
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.ekoplus.hr
Adresa profila kupca: www.ekoplus.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0009866

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Usluge preuzimanja i daljnjeg postupanja i obrade miješanog komunalnog otpada

 

Referentni broj: VV-01/21

II.1.2)Glavna CPV oznaka

90513100 Usluge zbrinjavanja kućnog otpada

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

 

Usluge preuzimanja i daljnjeg postupanja i obrade miješanog komunalnog otpada.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 9 000 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

90513100 Usluge zbrinjavanja kućnog otpada

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

(CGO) Marišćina na adresi Marčelji, Pogled 2/4, HR-51216 Viškovo, Hrvatska.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Usluge preuzimanja i daljnjeg postupanja i obrade miješanog komunalnog otpada.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Rok početka izvršenja usluge / Ponder: 10

Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude / Ponder: 90

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 9 000 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 36

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

 

4.1.1. Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja sposobnosti iz poglavlja 4.1.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

— Ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj mora prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, radi provjere okolnosti navedenih u ESPD-u, osim ako već posjeduje te dokumente.

Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz tražene sposobnosti:

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

7.13 Ostali uvjeti za izvršenje ugovora.

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 16/04/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 16/04/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Mjesto:

 

Ekoplus d.o.o., Marčelji. Pogled 2/4, Viškovo.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Žalba se izjavljuje u roku od deset dana i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv: Pravna služba
Poštanska adresa: Viškovo
Mjesto: Marčelji
Poštanski broj: 51216
Država: Hrvatska
E-pošta: kreso.sculac@ekoplus.hr
Telefon: +385 51325200
Internetska adresa: www.ekoplus.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

11/03/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: