Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i izgradnji 42 stambene jedinice u općinama Bosansko Grahovo i Drvar

Datum objave: 17.06.2019. 16:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.06.2019.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

668-1-3-28-3-44/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA
IDB/JIB 4200750400004
Kontakt osoba Kontakt osobe: Aldijana Ahmedhodžić Adresa: Vilsonovo šetalište br.10,
Sarajevo Telefon: 033/613-183 Faks: 033/613-395 e-mail:
aldijana.ahmedhodzic@fmroi.gov.ba
Adresa Hamdije Čemerlića br. 2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 214-865
Faks (033) 265-811
Elektronska pošta fmroi_statistika@bih.net.ba
Internet adresa www.fmroi.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i izgradnji 42 stambene jedinice u općinama Lot 1:Bosansko Grahovo i Lot
2: Drvar

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora


Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji/izgradnji stambenih jedinica u općinama:
Lot 1: Bosansko Grahovo (17 stambenih jedinica) i
Lot 2: Drvar (25 stambenih jedinica)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

9.7.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.7.2019. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 10.7.2019. 10:30:00
Adresa i mjesto Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Sarajevo, ul. Hamdije
Ćemerlića br.2, soba br.724


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Aldijana Ahmedhodžić
Adresa Hamdije Čemerlića br. 2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 214-865
Faks (033) 265-811
Elektronska pošta fmroi_statistika@bih.net.ba
Internet adresa www.fmroi.gov.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Aldijana Ahmedhodžić
Adresa Hamdije Čemerlića br. 2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 214-865
Faks (033) 265-811
Elektronska pošta fmroi_statistika@bih.net.ba
Internet adresa www.fmroi.gov.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i izgradnji stambenih jedinica u općini : Lot 1: Bosansko Grahovo ( 17
stambenih jedinica)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i izgradnji stambenih jedinica u općini : Lot 1: Bosansko Grahovo ( 17
stambenih jedinica)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45211300-2 Građevinski radovi na kućama


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema predmjeru radova datom u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

531986,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Lot 1: 120 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lot 1: Bosansko GrahovoANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i izgradnji stambenih jedinica u općini : Lot 2: Drvar ( 25 stambenih jedinica)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i izgradnji stambenih jedinica u općini : Lot 2: Drvar ( 25 stambenih jedinica)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45211300-2 Građevinski radovi na kućama


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema predmjeru radova datom u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

782332,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Lot 2: 120 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lot 2: Drvar

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
668-1-3-28-3-44/19
PODIJELI: