Izvođenje radova na izgradnji drinskog nasipa u okviru dionice 2, etapa 4 sa regulacijom rijeke Janje i mostom na rijeci Janji u sklopu projekta Zaštite od poplava rijeke Drine u BiH

Datum objave: 19.03.2018. 13:41 / Izvor: Glas Srpske, 19.03.2018.

Poziv za dostavljanje ponuda (IFB)

 

Identifikacioni broj ugovora: BA-DFPP-IDA 5444-NCB-BL-W-18-008

Broj zajma/kredita Svjetske banke: IDA 5444

Naziv zajma/kredita Svjetske banke: Projekat odbrane od poplava rijeke Drine u BiH (DFPP)

 

1. Bosna i Hercegovina / Republika Srpska, je primila kredit Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) - Svjetska banka, za realizaciju Projekta odbrane od poplava rijeke Drine u BiH (DFPP) i namjerava upotrijebiti dio sredstava za pokrivanje pogodnih isplata prema Ugovoru za Izgradnju drinskog nasipa u okviru dionice 2, etapa 4 sa regulacijom rijeke Janje i mostom na rijeci Janji u sklopu projekta Zaštite od poplava rijeke Drine u BiH br. BA-DFPP-IDA 5444-NCB-BL-W-18- 008.

2. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata (APCU) poziva na dostavu zapečaćenih ponuda za pomenute radove.

3. Projektna i tenderska dokumentacija biće na raspolaganju ponuđačima na uvid u prostorijama Je- dinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata svaki radni dan u periodu od 9 do 15 (kontakt osoba gospođa Jelena Đukić, tel.: 051 338 548). Pretponudbena konferencija će biti održana 3.4.2018. godine u 13 časova u prostorijama Javne ustanove Vode Srpske, Miloša Obilića 51, Bijeljina

 

4. Tendersku dokumentaciju možete preuzeti kod

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske

Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata (APCU)

Administrativni centar Vlade Republike Srpske

Trg Republike Srpske 1, lamela A, 8. sprat, kancelarija 18

78 000 Banjaluka

Kontakt osoba: Stevan Raonić

po bespovratnoj naknadi od 40,00 BAM za svaki komplet na račun: 555-10000088134-85

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE

JEDINICA ZA KOORDINACIJU POLJOPRIVREDNIH PROJEKATA

Sa naznakom: APCU Tender: DFPP-008

 

5. Kriterijumi za kvalifikovanje, između ostalih, uključuju i:

Prosječan godišnji promet od građevinskih radova: Minimalni prosječan godišnji promet od građevinskih radova u iznosu od 8.800.000,00 KM koji se obračunava kao ukupan iznos isplaćen za tekuće ugovore i/ili okončane ugovore u proteklih 3 (tri) godine (2015, 2016. i 2017. godina), podijeljeno sa 3 (tri) godine.

Finansijska sposobnost: i) Ponuđač mora da dostavi dokaze da ima pristup ili da ima na raspolaganju likvidna sredstva, neopterećenu imovinu, kreditnu liniju i druga finansijska sredstva (nezavisno od avansnog plaćanja predviđenog ugovorom) dovoljna da se podmire zahtjevi za gotovinom za koju se procjenjuje da iznosi 1.450.000,00 KM za potrebe predmetnog ugovora odvojeno od drugih obaveza ponuđača.

(ii) Ponuđač mora da dokaže narueiocu da posjeduje adekvatne izvore finansiranja kojima će naručilac biti zadovoljan dovoljne da se podmire zahtjevi za gotovinom za potrebe tekućih radova i budućih ugovornih obaveza.

(iii) Ponuđač mora da dostavi Bilans stanja koji je prošao reviziju, ili drugi finansijski izvještaj, prihvatljiv za naručioca, za protekle 3 (tri) godine (2015, 2016. i 2017. godina) i u njima se mora prikazati tekuća finansijska stabilnost ponuđača i očekivana dugoročna profitabilnost.

Opšte iskustvo u građevinskim radovima: Iskustvo stečeno realizacijom ugovora za izvođenje građevinskih radova u ulozi glavnog izvođača, člana zajedničkog ulaganja, podizvođača ili rukovodioca radova u protekle 3 (tri) godine, od 1. jan. 2015. god. do posljednjeg dana roka za podnošenje ponuda

Specifična iskustva u oblasti građevine i upravljanja ugovorima: Dolje navedeni minimalni broj sličnih ugovora koji su uspješno i u potpunosti okončani i u kojima je ponuđač radio kao glavni izvođač, član zajedničkog ulaganja, rukovodilac radova ili podizvođač u poslednje tri godine, tj.u periodu između 1. jan. 2015. god. do posljednjeg dana roka za podnošenje ponuda: (i) JEDAN UGOVOR (1), minimalne vrijednosti od 5.200.000,00 KM

Za gore navedene kao i bilo koje druge ugovore na kojima je ponuđač radio ili radi kao glavni izvođač, član zajedničkog ulaganja, rukovodilac radova ili podizvođač u periodu definisanom u gore definisanom periodu minimalno iskustvo u oblasti izvođenja gradevinskih radova na sljedećim uspješno obavljenim ključnim aktivnostima čiji se karakter i kompleksnost odnose na ugovore investicionih radova na, rekonstrukciji ili izgradnji vodoprivrednih objekata za zaštitu od voda i objekatž za zaštitu od erozije i bujica i to:

- obrambenih nasipa za zaštitu od voda,

- regulacija riječnih korita i izrada obaloutvrda

- izradu zemljanih brana.

Napomena:

Sličnim radovima bez obzira na vrijednost ugovora, se neće smatrati radovi na tekućem održavanju vodotoka i vodoprivrednih objekta, kao što su radovi:

- čišćenje, uklanjanje i dislociranje nanosa,

- izvođenje zemljanih i sličnih radova na uređenju i održavanju obala, zemljani radovi u pojasu visokih voda i na vodnom zemljištu,

- krčenje i košenje rastinja na nasipima,

- obnavljanje i održavanje propusta i prelaza;

Kao ni:

-  izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih cesta/puteva

 

6. Uz sve ponude mora biti dostavljena Bezuslovna garancija ponude u iznosu od 130.000,00 KM.

7. Ponude se dostavljaju na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske

Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata (APCU)

Administrativni centar Vlade Republike Srpske

Trg Republike Srpske 1, lamela A, 8. sprat, kancelarija 18

78 000 Banjaluka

n/r Stevan Raonić

najkasnije do 24.4.2018. godine u 13 časova po lokalnom vremenu kada će se održati otvaranje prispjelih ponuda. Elektronsko slanje ponuda nije dozvoljeno. Ponude koje prispiju nakon tog roka će biti oflbijene. Ponude se otvaraju fizičkim putem u prisustvu predstavnika ponudača koji odluče da budu prisutni.

8. Zakasnjele ponude se odbijaju i neotvorene vraćaju ponuđačima.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: