Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.06.2021. 10:10

Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava Tekućih transfera poduzetničkim potpornim institucijama, udruženjima poduzetnika i obrtnika, privrednim i obrtničkim komorama za 2021. godinu​

Izvor: Akta.ba, 09.06.2021.

Na osnovu tačke IV. Odluke o usvajanju Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera neprofitnim organizacijama - Udruženjima građana, Obrtničkoj komori Federacije Bosne i Hercegovine i komorama kantona i obrazovnim institucijama - utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, („Službene novine Federacije BiH" broj 41/21), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje:

 

 

JAVNI KONKURS

ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA PODUZETNIČKIM

POTPORNIM INSTITUCIJAMA, UDRUŽENJIMA PODUZETNIKA I OBRTNIKA, PRIVREDNIM

I OBRTNIČKIM KOMORAMA ZA 2021.GODINU

 

 

I PREDMET JAVNOG KONKURSA

Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava Tekućih transfera neprofitnim organizacijama - poduzetničkim potpornim institucijama s područja Federacije BiH, udruženjima poduzetnika i obrtnika, privrednim i obrtničkim komorama sa područja Federacije Bosne i Hercegovine.

 

II NAZIV PROJEKTA, SVRHA PROJEKTA, KRITERIJI I PRAVO SUDJELOVANJA

Grant sredstva će se dodjeljivati po sljedećim projektima:

 

1. PROJEKT: UNAPREĐENJE INSTITUCIJSKE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE

Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekt je 80.000 KM

Svrha projekta:

Uređenje i opremanje prostora za prihvat malih i srednjih poduzetnika, odnosno poduzetnika početnika; pružanje podrške malim i srednjim preduzećima za uvođenje digitaliziranog modela poslovanja i unapređenja učinkovitosti proizvodnje kao odgovor na posljedice pandemije COVID-19; privlačenje investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta; sufinansiranje odobrenih EU projekata koji podržavaju razvoj poduzetništva.

Kriteriji za raspodjelu sredstava

Namjena projekta, izvori - način finansiranja, broj članova klastera odnosno broj MSP-a u inkubatoru ili tehnološkom parku, ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS), poticaji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (u daljem tekstu: Ministarstvo) u posljednjih pet (5) godina.

Kategorija korisnika sredstava

Korisnici sredstava su poduzetničke potporne institucije s područja Federacije Bosne i Hercegovine (poduzetnički inkubatori, tehnološki parkovi, akceleratori, poduzetnički centri, klasteri i razvojne agencije) koje imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.

 

2. PROJEKT: POTICAJ UDRUŽENJIMA I KOMORAMA

Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekt je 70.000 KM

Svrha projekta:

Razvoj i afirmacija poduzetništva i obrta, pružanje podrške malim i srednjim preduzećima na uvođenju digitaliziranog modela poslovanja i unapređenja učinkovitosti proizvodnje kao odgovor na posljedice pandemije COVID-19; interesno umrežavanje poduzetnika i obrtnika, organizovano zastupanje interesa poduzetnika i obrtnika na zajedničkom tržištu, opstanak i razvoj komorskog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine, edukacija članova komora i udruženja, promocija poduzetništva, sufinansiranje odobrenih EU projekata koji podržavaju razvoj poduzetništva.

Kriteriji za raspodjelu sredstava

Namjena projekta, izvori - način finansiranja, broj članova udruženja i komora, nivo organiziranosti udruženja i komora, ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS), poticaji Ministarstva u posljednjih pet (5) godina.

Kategorija korisnika sredstava

Udruženja poduzetnika i obrtnika, privredne i obrtničke komore koje svojim projektima promovišu i potiču razvoj poduzetništva i obrta u Federaciji Bosne i Hercegovine i imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.

 

III  PRAVO SUDJELOVANJA

Korisnici poticajnih sredstava koji do završetka ovog javnog konkursa nisu izvršili svoje ranije preuzete obaveze po osnovu korištenja poticajnih sredstava ovog ministarstva, nemaju pravo sudjelovanja u ovom javnom konkursu.

Podnosioci prijava mogu podnijeti prijavu samo po jednom projektu iz ovog javnog konkursa. U slučaju više prijava istog podnosioca po istom ili različitim projektima sve prijave će biti odbačene i neće biti predmet daljeg razmatranja.

 

IV SADRŽAJ PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM KONKURSU

Podnosioci prijava pripremaju prijave u skladu sa Smjernicama za podnosioce prijava po pojedinom projektu.

Smjernice za podnosioce prijava i sva potrebna dokumentacija po pojedinom projektu mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva www.fmrpo.gov.ba.

 

V  NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijave se dostavljaju preporučeno poštom u zapečaćenim kovertama na adresu:

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta,

dr. Ante Starčevića b.b. (Hotel „ERO“), 88000 Mostar

sa naznakom:

 

Ne otvarati – po Javnom konkursu za Projekat -------

(obavezno naznačiti broj ili naziv projekta)

Na poleđini koverte obavezno navesti:

- naziv podnosioca prijave;

- adresu i kontakt telefon:

- ovjeriti pečatom podnosioca prijave

 

Prijave se dostavljaju do 02.07.2021. godine (petak), odnosno prihvataju se prijave koje imaju poštanski pečat najkasnije sa navedenim datumom.

Neblagovremene prijave, prijave koje nemaju sve potrebne elemente kao i prijave koje ne ispunjavaju uslove Javnog konkursa bit će odbačene.

U postupku Javnog konkursa Ministarstvo ne snosi nikakve troškove sudionicima na konkursu te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti poništi Javni konkurs.

Prispjela dokumentacija se neće vraćati.

 

VI EVALUACIJA I ODABIR PROJEKATA

Evaluacija i odabir projekata će se vršiti u skladu sa kriterijima i procedurom utvrđenim Smjernicama za podnosioce prijava.

Nakon obrade prispjelih prijava Ministarstvo će objaviti rezultate Javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH" i na internet stranici Ministarstva.

Podnosioci prijava mogu uložiti prigovor u roku od osam (8) dana od dana objave rezultata u „Službenim novinama Federacije BiH", radi provjere činjenica i objektivnosti ocjene prijave.

 

VII   DODATNE INFORMACIJE ZA PODNOSIOCE PRIJAVA

Sve dodatne informacije vezane za Javni konkurs mogu se dobiti isključivo putem elektronske pošte, najkasnije sedam (7) dana prije isteka roka za podnošenje prijava na e-mail adresu: grant@fmrpo.gov.ba

Svi odgovori na pitanja koji mogu biti relevantni i za ostale podnosioce prijava bit će objavljeni na internet stranici Ministarstva.

 

 

Ovdje možete preuzeti potrebnu dokumentaciju:

JAVNI NATJEČAJ 

PODUZETNIČKA INFRASTRUKTURA-ZAHTJEV

PODUZENIČKA INFRASTRUKTURA-SMJERNICE

UDRUŽENJA I KOMORE-ZAHTJEV

UDRUŽENJA I KOMORE-SMJERNICE

Izjava o realizaciji projekta I-1

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama I-3

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: