Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.10.2020. 10:24

Javni konkurs za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta za 2020. godinu

Izvor: Dnevni list, 30.10.2020.

Na osnovu Odluke o odobravanju plasmana sredstava koja su na depozitnom računu kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i vode se na kontu „Dugoročni namjenski depozit Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta" („Službene novine Federacije BiH" broj 76/20) raspisuje se:

 

JAVNI KONKURS

za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu

„Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta" za 2020. godinu

 

 

I. PREDMET JAVNOG KONKURSA

Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika kreditnih sredstava, iz sredstava koja su na računu namjenskog depozita Vlade Federacije BiH-Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Banka), a radi realizacije Programa „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta" za 2020. godinu.

Kreditna sredstva će se plasirati putem Banke, s rokom povrata sredstava na račun Banke do sedam godina, grace periodom do dvije godine, uključenim u rok povrata sredstava i kamatnom stopom od 0,9%.

 

II. KORISNICI KREDITNIH SREDSTAVA

Korisnici kredita su subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 19/06 i 25/09) i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH" br. 35/09 i 42/11) čije je sjedište na području Federacije BiH i imaju najmanje dva (2) zaposlena na neodređeno vrijeme. Korisnici poticajnih sredstava koji do završetka ovog javnog konkursa nisu izvršili svoje ranije preuzete obaveze po osnovu korištenja poticajnih sredstava ovog ministarstva, nemaju pravo sudjelovanja u ovom javnom konkursu.

 

III. KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA KREDITA

Kriteriji za utvrđivanje rang liste potencijalnih korisnika kredita su: vrsta djelatnosti; namjena utroška sredstava; povećanje zaposlenosti; izvori-način finansiranja; broj zaposlenih; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS); poticaji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (u daljem tekstu: Ministarstvo) u posljednjih pet (5) godina.

 

IV. VRIJEDNOST POJEDINAČNIH PROJEKATA

Minimalan iznos kredita po korisniku može iznositi 20.000 KM, a maksimalan iznos kredita određen je u zavisnosti od broja zaposlenih osoba u subjektu male privrede i to na slijedeći način:

- do 250.000 KM za subjekte male privrede koji imaju od 2 do max. 9 zaposlenih,

- do 350.000 KM za subjekte male privrede koji imaju od 10 do max. 49 zaposlenih,

- do 500.000 KM za subjekte male privrede koji imaju od 50 do max. 249 zaposlenih.

 

Odobrena kreditna sredstva mogu se koristiti najmanje u 70%-tnom iznosu za finansiranje stalnih sredstava, a najviše 30% odobrenih kreditnih sredstava subjekti male privrede moći će koristiti za nabavku repromaterijala/sirovina.

 

V. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Podnosioci prijava pripremaju prijedloge projekata u skladu sa Smjernicama za podnosioce projektnih prijedloga koje su dostupne na internet stranici Ministarstva (www.fmrpp.gov.ba).

 

Prijave se dostavljaju preporučeno poštom u zapečaćenim kovertama na adresu:

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta,

dr. Ante Starčevića b.b. (Hotel „ERO"), 88000 Mostar

s naznakom:

 

Ne otvarati - po Javnom konkursu za Program

„Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta" za 2020. godinu

 

Na poleđini koverte obavezno navesti:

- naziv - ime podnosioca prijave;

- adresu i kontakt telefon:

- ovjeriti pečatom podnosioca prijave

 

Prijave se dostavljaju do 30.11.2020. godine (ponedjeljak), odnosno prihvataje se prijave koje imaju poštanski pečat najkasnije sa navedenim datumom. Neblagovremene prijave, prijave koje nemaju sve potrebne elemente kao i prijave koje ne ispunjavaju uslove ovog javnog konkursa bit će odbačene.

 

U postupku Javnog konkursa Ministarstvo ne snosi nikakve troškove sudionicima na konkursu te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti poništi Javni konkurs. Prispjela dokumentacija se neće vraćati.

 

VI. EVALUACIJAI ODABIR PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Evaluacija i odabir projektnih prijedloga će se vršiti u skladu sa kriterijima i procedurom koja je utvrđena u Smjernicama za podnosioce projektnih prijedloga.

Ministarstvo će pismenim putem obavijestiti svakog podnosioca prijave o njegovom statusu sa uputstvima o daljim radnjama koje treba poduzeti u vezi sa podnesenom prijavom. Podnosioci prijava, mogu uložiti prigovor u roku od osam (8) dana od dana prijema obavijesti, radi provjere činjenica i objektivnosti ocjene prijave.

 

VII. DODATNE INFORMACIJE ZA PODNOSIOCE PRIJAVA

Sve dodatne informacije vezane za ovaj javni konkurs mogu se dobiti isključivo putem elektronske pošte, najkasnije sedam (7) dana prije isteka roka za podnošenje prijava na e-mail adresu: krediti@fmrpo.gov.ba

 

Svi odgovori na pitanja koji mogu biti relevantni i za ostale podnosioce prijava biti će objavljeni na internet stranici Ministarstva.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: