Javni poziv poslovnim subjektima u gradu Gradiška za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-Cov-2

Datum objave: 07.05.2020. 13:46 / Izvor: Akta.ba, 28.04.2020.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 97/16 i 36/19) i člana 68. Statuta Grada Gradiška („Službeni glasnik opštine Gradiška", br. 4/17) i („Službeni glasnik grada Gradiška“, broj: 5/19), gradonačelnik Grada Gradiške raspisuje

 

JAVNI POZIV

poslovnim subjektima u gradu Gradiška za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

 

I - Predmet javnog poziva

Predmet ovog javnog poziva je:

• dodjela subvencija poslovnim subjektima za iznos:

- komunalne takse za isticanje poslovnog imena,

- naknade za zauzimanje javne površine i

- komunalne takse za postavljanje reklama;

• oslobađanje plaćanja zakupnine zakupcima poslovnih prostorija koji su u ugovornom odnosu sa Gradom.

 

II - Opšti uslovi

Ovaj Javni poziv odnosi se na:

- poslovne subjekte čije je sjedište ili poslovna jedinica na teritoriji grada i kojima je zabranjeno, ograničeno ili otežano obavljanje djelatnosti aktima Republičkog i/ili Gradskog štaba za vanredne situacije i

- zakupce poslovnih prostorija koji su u ugovornom odnosu sa Gradom. Pod pojmom poslovni subjekti podrazumijevaju se pravna lica i samostalni predzetnici.

Javni poziv i obrasci za prijavu objaviće se na internet stranici Grada Gradiška i na oglasnoj ploči organa.

Spisak djelatnosti i vrste poslovnih subjekata na koje se primjenjuje ovaj Javni poziv biće objavljen na zvaničnoj internet stranici Grada. Za dodjelu subvencije, i/ili oslobađanje plaćanja zakupnine podnosi se propisani prijavni obrazac za svaku vrstu prava posebno. 

Prijavni obrazac se može preuzeti svakog radnog dana od 7:30 - 14:00 časova u prizemlju zgrade Gradske uprave Grada Gradiška, Vidovdanska broj 1A, na šalterima Odjeljenja za privredu i poljoprivredu (šalter broj 7) i šalteru Odjeljenja za komunalne i stambene poslove (šalter 10), kao i na internet stranici Grada Gradiška www.gradgradiska.com.

Uredno popunjen prijavni obrazac, zajedno sa propisanim prilozima navedenim u ovom Javnom pozivu podnosi se poštom ili se neposredno predaje na šalterima:

1. Odjeljenja za komunalne i stambene poslove i to za subvenciju za komunalnu taksu za isticanje reklame, komunalnu taksu za zauzimanje javne površine i oslobađanje plaćanja zakupnine (šalter 10), i

2. Odjeljenja za privredu i to za subvenciju za isticanje poslovnog imena (šalter 7).

Uz prijavni obrazac prilaže se obavještenje o razvrstavanju jedinica razvrstavanja no djelatnostima, koje izdaje APIF, ukoliko je riječ o pravnom licu, te druga dokumentacija utvrđena u Javnom pozivu, pod odgovarajućim tačkama za svaku vrstu prava.

Za samostalne preduzetnike utvrdiće se pretežna djelatnost uvidom u službene evidencije, odnosno registre Grada.

Vrsta djelatnosti se utvrđuje isključivo prema registrovanoj pretežnoj djelatnosti.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

III -Posebni uslovi

1. Subvencija za iznos komunalne takse za isticanje poslovnog imena

Ova subvencija dodjeljuje se u skladu sa Programom dodjele subvencija poslovnim subjektima pogođenim krizom izazvanom novim virusom korona (COVID - 19) u Gradu Gradiška („Službeni glasnik Grada Gradiška11, broj 9/20).

Pravo na subvenciju ostvaruju obveznici kojima je zabranjeno, ograničeno ili otežano obavljanje djelatnost za alikvotni dio komunalne takse za mjesece mart, april i maj 2020. godine, u visini njihove obaveze, i to:

poslovni subjekti kojima je zabranjen rad - 100% iznosa alikvotnog dijela komunalne takse i

poslovni subjekti kojima je rad ograničen ili otežano obavljanje djelatnosti - 50% od iznosa alikvotnog dijela komunalne takse.

Korisnik subvencije može biti poslovni subjekt koji na dan podnošenja prijave nema neiznmirenih obaveza no osnovu komunalne takse za isticanje poslovnog imena dospijele na dan 30.06.2019. godine. 

Uz prijavu je neophodno da se podese potvrda o izmirenim obavezama no osnovu komunalne takse za isticanje poslovnog imena koje su dospjele zaključno sa 30.06.2019. godine izdata od strane Poreske uprave Republike Srpske.

Prijava se podnosi: Odjeljenju za privredu.

Krajnji rok za podnošenje prijava: 31.12.2020. godine.

O podnijetim prijavama se odlučuje na kraju svakog mjeseca, za zahtjeve podnesene u prethodnom mjesecu sve do isteka krajnjeg roka ili do utroška odobrenog iznosa sredstava.

Kontakt telefon 051/810-300 lokal:   051/810-330   ili  na e-mail jasminka.kalajdzija@gradgradiska.com

 

2. Subvencija iznosa za komunalnu taksu za postavljanje reklame

Ova subvencija dodjeljuje se u skladu sa Programom dodjele subvencija poslovnim subjektima pogođenim krizom izazvanom novim virusom korona (COVID - 19) u Gradu Gradiška („Službeni glasnik Grada Gradiška", broj 9/20).

Pravo na subvenciju ostvaruju obveznici kojima je zabranjeno, ograničeno ili otežano obavljanje djelatnost za dio komunalne takse za postavljanje reklame za mjesece mart, april i maj 2020. godine, u visini njihove obaveze, i to:

poslovni subjekti kojima je zabranjen rad - 100% iznosa dijela komunalne takse za postavljanje reklame i

poslovni subjekti kojima je rad ograničen ili otežano obavljanje djelatnosti - 50% od iznosa dijela komunalne takse za postavljanje reklame.

Korisnik subvencije može biti poslovni subjekt koji na dan podnošenja prijave nema neiznmirenih obaveza no osnovu komunalne takse za postavljanje reklame dospijele na dan 30.06.2019. godine.

Uz prijavu se podnosi i kopija rješenja o utvrđenoj taksenoj obavezi.

Prijava se podnosi: Odjeljenju za komunalne i stambene poslove.

Krajnji rok za podnošenje prijava: 31.12.2020. godine.

O podnijetim prijavama se odlučuje na kraju svakog mjeseca, za zahtjeve podnesene u prethodnom mjesecu sve do isteka krajnjeg roka ili do utroška odobrenog iznosa sredstava.

Ukoliko ukupan iznos svih dodijeljenih subvencija dostigne predviđeni iznos, Javni poziv za ovu vrstu subvencije se zatvara.

Kontakt telefon 051/810-300 lokal 051/810-327 ili na slavko.kalinic@gradgradiska.com 

 

3. Subvencija iznosa naknade za zauzimanje javne površine

Ova subvencija dodjeljuje se u skpadu sa Programom dodjele subvencija poslovnim subjektima pogođenim krizom izazvanom novim virusom korona (COVID - 19) u Gradu Gradiška („Službeni glasnik Grada Gradiška    , broj 9/20).

Pravo na subvenciju naknade za zauzimanje javne površine ostvaruju obveznici kojima je zabranjen ili ograničen rad, za period mart, april i maj 2020. godine na način:

1) Poslovni subjekti kojima je rad zabranjen u iznosu od 100% za mjesec mart, april i maj 2020. godine.

2) Poslovni subjekti kojima je rad ograničen u iznosu od 50% za mjesece mart, april i maj 2020. godine.

Korisnik subvencije može biti poslovni subjekt koji na dan podnošenja prijave nema neiznmirenih obaveza no osnovu naknade za zauzimanje javne površine dospijele na dan 30.06.2019. godine.

Prijava se podnosi: Odjeljenju za komunalne i stambene poslove.

Krajnji rok za podnošenje prijava: 31.12.2020. godine.

O podnijetim prijavama se odlučuje na kraju svakog mjeseca, sve do isteka krajnjeg roka ili do utroška odobrenog iznosa sredstava.

Ukoliko ukupan iznos svih dodijeljenih subvencija dostigne predviđeni iznos, Javni poziv za ovu vrstu subvencije se zatvara.

Kontakt telefon 051/810-300 lokal 051/810-327 ili na slavko.kalinic@gradgradiska.com

 

4. Oslobađanje plaćanja zakupnine

Pravo na oslobađanje plaćanja zakupnine utvrđuje se u skladu sa Odlukum o

oslobađanju plaćanja zakupnine („Službeni glasnik Grada Gradiška", broj 9/20).

Pravo na oslobađanje plaćanja zakupnine imaju zakupci koji su u ugovornom odnosu sa Gradom no osnovu ugovora o komercijalnom zakupu, kojima je primjenom Naredbe o regulisanju rada trgovinskih i drugih objekata na teritoriji Grada Gradiška broj: broj: 02-022-44/20 od 13.03.2020. god, broj: 02-022-45/20 od 16.03.2020.god„ broj: 02-022-50/20 od 22.03.2020. god., broj: 02-022-54/20 od 30.03.2020. god., zabranjen rad ili ograničeno radno vrijeme i zakupci koji imaju zaključen ugovor o zakupu poslovnih prostorija pod posebnim uslovima.

Pravo na oslobađanje plaćanja zakupnine imaju:

- komercijalni zakupci, kojima je pretežna djelatnost obuhvaćena  zabranom rada naprijed navedenim naredbama - za tri mjeseca 2020. godine;

- komercijalni zakupci, kojima je pretežna djelatnost obuhvaćena ograničenjem trajanja radnog vremena naprijed navedenim naredbama - za tri mjeseca 2020. godine;

- zakupci pod posebnim uslovima - za tri mjeseca 2020. godine.

Pravo na oslobađanje mogu ostvariti poslovni subjekt koji na dan podnošenja prijave nema dospjeliha, a neizmirenih obaveza no osnovu zakupa zaključno sa mjesecom februarom 2020. godine.

U prijavnom obrascu u rubrici „Napomena" zakupac je obavezan navesti za koje mjesece u 2020. godini traži oslobađanje plaćanja zakupnine.

Prijava se podnosi: Odjeljenju za komunalne i stambene poslove

Krajnji rok za podnošenje prijava: 31.12.2020. godine.

O podnijetim prijavama se odlučuje na kraju svakog mjeseca, sve do isteka krajnjeg roka.

Kontakt telefon 051/810-300, lokal: 051/810-327 ili 051/810-325 ili na e- mail: slavko.kalinic@gradgradiska.com

 

IV- Način ostvarivanja prava no Javnom pozivu

Ispunjenost uslova za ostvarivanje prava utvrđuje nadležno odjeljenje.

1) Za dodjelu subvencija za iznos komunalne takse za isticanje poslovnog imena, komunalne takse ta isticanje rekpame i naknade za zauzimanje javne površine:

- odluke / rješenja donose se na kraju svakog mjeseca, za zahtjeve iz prethodnog mjeseca u skpadu sa raspoloživim sredstvima;

- doznačavanje sredstva će biti u skpadu sa odlukom / rješenjem  

2) Za oslobađanje plaćanja zakupnine donosi se rješenje o oslobađanju plaćanja zakupnine, za koliko mjeseci i ukupan iznos.

 

Broj: 02-022-78/20

Datum 27.04.2020. godine

 

GRADONAČELNIK

Zoran Adžić

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: