Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.08.2022. 09:31

Javni poziv za dodjelu podsticaja za mala i srednja preduzeća

Izvor: Akta.ba, 10.08.2022.

REPUBLIKA SRPSKA VLADA

MINISTARSTVO PRIVREDE I PREDUZETNIŠTVA

Trg Republike Srpske 1, Banja Luka, tel: 051/338-642, fax: 051/338-847; e-mail: mpp@mpp.vladars.net

 

Na osnovu člana 20. Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 50/13 i 84/19) i člana 57. st. 1. i 2. Uredbe o postupku dodjele podsticaja za mala i srednja preduzeća („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 66/22), a u vezi sa odlukama o davanju saglasnosti na plan korišćenja sredstava broj: 04/1-012-2-2555/22 i broj: 04/1-022-2-2591/22 od 21.07.2022. godine („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 73/22), ministar privrede i preduzetništva raspisuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu podsticaja za mala i srednja preduzeća

 

I Predmet

Predmet Javnog poziva je dodjela podsticaja za mala i srednja preduzeća (u dalјem tekstu: MSP) za slјedeće namjene:

1) digitalnu transformaciju,

2) tehničke inovacije,

3) očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti,

4) učešća na sajmu, odnosno izložbi i to isklјučivo za organizovanje zajedničkog nastupa malih i srednjih preduzeća na sajmu, odnosno izložbi,

5) organizovanje sajma, odnosno konferencije.

 

Za podsticaje po osnovu digitalne transformacije, tehničke inovacije i očuvanja starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti planirana su sredstva u iznosu od 820.000,00 KM.

Za podsticaje po osnovu organizovanja zajedničkog nastupa malih i srednjih preduzeća na sajmu, odnosno izložbi i organizovanje sajma, odnosno konferencije planirana su sredstva u iznosuod 187.000,00 KM.

 

II Opšti uslovi za ostvarivanje prava na podsticaj

Podnosilac zahtjeva dužan je da ispunjava slјedeće opšte uslove:

1) da ima sjedište na teritoriji Republike Srpske,

2) da je projekat izrađen u skladu sa Uredbom o postupku dodjele podsticaja za mala i srednja preduzeća (u dalјem tekstu: Uredba),

3) da nema dospjelih, a neizmirenih poreskih obaveza po osnovu direktnih poreza na dan raspisivanja javnog poziva za dodjelu podsticaja,

4) da nije podnesen prijedlog za otvaranje postupka restrukturiranja ili stečajnog postupka, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj, ili likvidacionog postupka (ovaj uslov ne primjenjuje se na razvojne agencije, ustanove, organizacije i udruženja kod dodjele podsticaja za očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti, kod dodjele podsticaja za organizovanje zajedničkog nastupa na sajmu, odnosno izložbi i kod dodjele podsticaja za organizovanje sajma, odnosno konferencije),

5) da projekat kojim učestvuje u postupku dodjele podsticaja nije već podržan iz budžeta Republike Srpske i jedinice lokalne samouprave,

6) da ukupan iznos podsticaja koji je podnosilac zahtjeva primio od davalaca državne pomoći u tekućoj i dvije prethodne fiskalne godine ne prelazi iznos od 390.000 KM,

7) da nije u toku sudski postupak za povrat dodijelјenih podsticaja u oblasti MSP iz prethodnih godina,

8) da nema zabranuza korišćenje podsticaja, u skladu sa zakonima kojima se uređuju oblast MSP i podsticaji u privredi,

9) da je registrovan najkasnije u 2021. godini,

10) da Republika Srpska, odnosno jedinica lokalne samouprave, direktno ili indirektno, nije vlasnik više od 50% kapitala u privrednom društvu iz oblasti MSP (ovaj uslov ne primjenjuje se na razvojne agencije, ustanove, organizacije i udruženja kod dodjele podsticaja za očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti, kod dodjele podsticaja za organizovanje zajedničkog nastupa na sajmu, odnosno izložbi i kod dodjele podsticaja za organizovanje sajma, odnosno konferencije).

 

III Digitalna transformacija

Projekti koji za predmet imaju digitalnu transformaciju moraju biti novi projekti, a sufinansiraju se sa 80% od vrijednosti opravdanih ulaganja, koja mogu biti u rasponu od 10.000,00 KM do 30.000,00 KM.

Pravo na podsticaj za digitalnu transforamciju imaju MSP koja ispunjavaju opšte uslove i koja za pretežnu djelatnost imaju jedan od razreda djelatnosti iz slјedećih oblasti Područja C - Prerađivačka industrija iz Uredbe o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske i to: 13 do 18, 22 i 25 do 33.

 

IV Tehničke inovacije

Projekti koji za predmet imaju tehničku inovaciju moraju biti završeni projekti, a sufinansiraju se sa 50% od vrijednosti opravdanih ulaganja, koja mogu biti u rasponu od 3.000,00 KM do 60.000,00 KM.

Pravo na podsticaj za tehničku inovaciju imaju MSP koja ispunjavaju opšte uslove i koja za pretežnu djelatnost imaju jedan od razreda djelatnosti iz slјedećih oblasti Područja C -Prerađivačka industrija iz Uredbe o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske i to: 13 do 18, 20, 22 i 24 do 33, kao i jedan od slјedećih razreda djelatnosti iz Pravilnika o zanatskim djelatnostima i to: 45.20, 74.20,95.11,95.12,95.21,95.22,95.23,95.24,96.02 i 96.04.

 

V Očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti

Projekti koji za predmet imaju očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti moraju biti novi projekti, a sufinasiraju se sa 80% od vrijednosti opravdanih ulaganja, koja mogu biti u rasponu od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM.

Pravo na podsticaj za očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti imaju MSP koja ispunjavaju opšte uslove i poseban uslov da imaju status starog ili umjetničkog zanata ili domaće radinosti, kao i razvojne agencije, ustanove, organizacije (komore) i udruženja koja ispunjavaju opšte uslove i poseban uslov da su osnovani s cilјem zastupanja interesa i podrške privrednicima ili drugih aktivnosti u vezi sa očuvanjem starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti.

 

VI Učešće na sajmu, odnosno izložbi i to isklјučivo za organizovanje zajedničkog nastupa malih i srednjih preduzeća na sajmu, odnosno izložbi

Projekti koji za predmet imaju organizovanje zajedničkog nastupa malih i srednjih preduzeća na sajmu, odnosno izložbi moraju biti novi projekti, a sufinansiraju se sa 80% od vrijednosti opravdanih ulaganja, koja mogu biti u rasponu od 7.000,00 KM do 30.000,00 KM. Pravo na podsticaj za organizovanje zajedničkog nastupa malih i srednjih preduzeća na sajmu, odnosno izložbi imaju MSP koja ispunjavaju opšte uslove, kao irazvojne agencije, ustanove, organizacije (komore) i udruženja koja ispunjavaju opšte uslove i posebni uslov da su osnovani s cilјem zastupanja interesa i podrške privrednicima ili drugih aktivnosti u oblasti MSP.

 

VII Organizovanje sajma, odnosno konferencije

Projekti koji za predmet imaju organizovanje sajma, odnosno konferencije mogu biti završeni i novi projekti, a sufinansiraju se sa 50% od vrijednosti opravdanih ulaganja za završene projekte i 80% od vrijednosti opravdanih ulaganja za nove projekte, pri čemu vrijednost opravdanih ulaganja može biti u rasponu od 7.000,00 KM do 30.000,00 KM. Pravo na podsticaj za organizovanje sajma, odnosno konferencije imaju razvojne agencije, ustanove, organizacije (komore) i udruženja koja ispunjavaju opšte uslove i posebni uslov da su osnovani s cilјem zastupanja interesa i podrške privrednicima ili drugih aktivnosti u oblasti MSP, kao i MSP koja ispunjavaju opšte uslove i posebni uslov da za pretežnu djelatnost imaju razred djelatnosti 82.30.

 

VIII Razmatranje zahtjeva

Podnosilac zahtjeva dostavlјa na Javni poziv dokumenta koja su propisana Uredbom. U smjernicama za sprovođenje postupka dodjele podsticaja, a koje su objavlјene na internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva, navedena je potrebna dokumentacija za učešće na Javnom pozivu, kriterijumi za ocjenu i bodovanje zahtjeva, obaveze budućih korisnika podsticaja, kao i drugi podaci od značaja za ovaj postupak.

 

IX Podnošenje zahtjeva

Javni poziv objavlјuje se u dnevnom listu „Glas Srpske" i na internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva i ostaje otvoren 15 dana od dana objavlјivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Obrasce za popunjavanje koji se odnose na zahtjev za dodjelu podsticaja, izjavu o primlјenoj državnoj pomoći i specifikacije realizovanih i nerealizovanih projektnih aktivnosti obavezno preuzeti na internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva.

 

Pored dostave potrebne dokumentacije u materijalnom obliku, podnosilac zahtjeva obavezan je da zahtjev, projekat i pripadajuće specifikacije dostavi i u elektronskoj formi na prenosiocu digitalnih podataka (USB memorija), na slјedeći način:

1) potpisani i pečatom ovjereni zahtjev u PDF formatu i popunjen obrazac zahtjeva u Excel formatu,

2)potpisani i pečatom ovjereni projekat u PDF formatu i tekst projekta u MogsJ formatu,

3) potpisane i pečatom ovjerene specifikacije u PDF formatu i popunjene obrasce specifikacija u Excel formatu.

Za dodatne informacije pozvati na brojeve telefona: 051/338-909, 051/338-962 i 051 338 993, kao i uputiti elektronsku poštu na adrese: m.acimovic@mpp.vladars.net, s.pavlovic@mpp.vladars.net i b.djordjic@mpp.vladars.net.

 

U skladu sa namjenom projekta, zahtjeve na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom u materijalnom obliku i pripadajući prenosilac digitalnih podataka (USB memorija), slati na adresu:

Vlada Republike Srpske, Ministarstvo privrede i preduzetništva, Trg Republike Srpske br. 1, 78 000 Banja Luka, sa oznakom: „Komisija za sprovođenje postupka dodjele podsticaja za [NAVESTI NAMJENU PROJEKTA] - NE OTVARATI".

 

Zahtjev se smatra nepotpunim ako uz njega nisu dostavlјeni dokumenti u materijalnom i elektronskom obliku kako je navedeno. Nepotpuni zahtjevi biće odbačeni.

 

Broj: 18.05-350-19/22                  MINISTAR

Datum: 10.08.2022. godine        Vjekoslav Petričević

 

 

Datum otvaranja: 10.8.2022.

Datum zatvaranja: 25.8.2022.

Krajnji rok prijave: 25.8.2022.

 

 

 

Dokumenti

Javni poziv za dodjelu podsticaja za mala i srednja preduzeća
Uredba o postupku dodjele podsticaja za mala i srednja preduzeća SG 66 22
Plan korišćenja sredstava
Digitalna transformacija
Tehničke inovacije
Očuvanje starih zanata
Zajedničko učešće na sajmu
Organizacija sajma

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: