Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.05.2020. 11:26

Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata - obrta za 2020. godinu

Izvor: Akta.ba, 21.05.2020.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

 Ministarstvo privrede

 

Broj: 07-05-11-12886/20

Sarajevo, 19.05.2020. godine

 

Na osnovu člana 8. stav (3) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/09 i 42/11) i člana 4. Uredbe o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata – obrta ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 15/10 i 29/11), Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

za dodjelu podsticajnih sredstava za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata – obrta

za 2020. godinu

 

1. Predmet javnog poziva:

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva zanatlija - obrtnika, koji obavljaju djelatnosti tradicionalnih i starih zanata-obrta, za ostvarivanje novčanih podsticaja iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo - Ministarstva privrede za 2020. godinu.

 

2. Pravo učešća:

Pravo učešća po osnovu Javnog poziva imaju obrtnici čije je sjedište obrta i prebivalište u Kantonu Sarajevo, a koji ispunjavaju uslove i kriterije propisane u čl. 1. i 2. Uredbe o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata – obrta ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 15/10 i 29/11) - (u daljem tekstu Uredba). Podnosioci zahtjeva moraju kao osnovnu djelatnost da obavljaju stare i tradicionalne zanate – obrte, obuhvaćene popisom obrta- zanata, a koji su navedeni u članu 2. Uredbe.

 

3. Kriteriji za ostvarivanje prava na podsticaj:

Kriteriji za ostvarivanje prava obrtnika – zanatlija na novčane podsticaje su:

a) da izrađuju proizvode starih i tradicionalnih zanata pretežnim udjelom ručnog rada, u manjim serijama, stvarajući finalni proizvod,

b) da pružaju usluge starih i tradicionalnih zanata, pretežnim udjelom ručnog rada,

c) da zanatsku djelatnost – obrt, obavljaju kao osnovno zanimanje,

d) da imaju stručnu osposobljenost za obavljanje obrta ili obrt obavljaju najmanje pet godina, i

e) da je sjedište obrta i prebivalište obrtnika u Kantonu Sarajevo.

 

4. Namjena korištenja podsticajnih sredstava:

Namjena korištenja podsticajnih sredstava za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata – obrta u 2020. godini definisana je članom 3. navedene Uredbe.

 

5. Sadržaj potrebne dokumentacije:

Uz obavezan popunjeni pismeni zahtjev - prijavu na Javni poziv (obrazac zahtjeva – prijave se može

preuzeti na web stranici: http://mp.ks.gov.ba/ ili u Ministarstvu privrede, soba 203) obavezno se prilaže sljedeća dokumentacija:

a) Rješenje o registraciji obrta (izdato od nadležnog općinskog organa) iz koga se može pouzdano utvrditi da se navedena djelatnost obavlja kao osnovno zanimanje usklađeno sa klasifikacijom djelatnosti KD 2010, nazivom i sjedištem obrta;

b) Dokaz o stručnoj osposobljenosti vlasnika ili uposlenika za obavljanje obrta, ili da se iz priloženog rješenja o osnivanju obrta može pouzdano utvrditi da registrovanu djelatnost obavlja duže od pet godina;

c) Uvjerenje nadležnog općinskog organa da nije utvrđen trajni prestanak obavljanja registrirane obrtničke djelatnosti i da se obrt obavlja kao osnovno zanimanje.

d) Original obavještenje MUP KS o evidenciji prebivališta – CIPS (ne starije od šest mjeseci);

e) Ugovor o zakupu ili dokument o vlasništvu prostora. Zahtjevi koji u dostavljenim dokumentima sadrže samo Izjavu o ustupanju dijela privatne imovine (kuće, poslovnog prostora i sl.) za obavljanje obrtničke djelatnosti zbog neispunjavanja formalno-pravnih uslova se odbacuju, bez obaveze daljeg razmatranja;

f) Ugovor o otvorenom računu kod banke (koji se vodi na radnju obrtnika);

g) Uvjerenje o poreznoj registraciji sa identifikacionim brojem;

h) Obavještenje Službe za statistiku o razvrstavanju obrta prema KD 2010 djelatnosti na osnovu koga se utvrđuje da se navedena djelatnost nalazi na popisu obrta- zanata; i

i) Svojeručno potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava, kojom se potvrđuje da se konkretna zanatska djelatnost obavlja najvećim dijelom ručno i na taj način stvara finalni proizvod ili pruža usluga.

Dokumentacija mora biti original, ili fotokopija ovjerena od nadležnog općinskog organa (ne starija od šest mjeseci). Zahtjevi-prijave uz koje ne bude priložena sva tražena dokumentacija ili fotokopije dokumenata ne budu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje. U postupku podnošenja zahtjeva, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo podnosiocima zahtjeva ne snosi nikakve troškove.

 

6. Način i rok podnošenja zahtjeva – prijave:

Zahtjevi-prijave se podnose u zatvorenoj koverti direktno na protokol Kantona Sarajevo ili preporučeno putem pošte na adresu: Ministrarstvo privrede Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1, sa naznakom (za Javni poziv – podsticajna sredstva za tradicionalne i stare zanate-obrte). Na poleđini koverte obavezno se navodi naziv podnosioca prijave, adresa i kontakt telefon, te se ovjerava pečatom.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30 (trideset) dana, od dana objavljivanja Obavještenja o Javnom pozivu u dnevnom listu "AVAZ".

Potpuni tekst Javnog poziva možete pogledati na web stranici: http://mp.ks.gov.ba/. Zahtjevi - prijave primljene nakon isteka roka neće biti razmatrani.

 

7. Izbor korisnika poticajnih sredstava:

Komisija Ministarstva privrede u skladu sa čl. 4. i 5. Uredbe, obrađuje prispjele zahtjeve - prijave, a po potrebi izvršava provjeru podataka na licu mjesta. Na osnovu prijedloga Komisije, Ministarstvo privrede na oglasnoj ploči Kantona Sarajevo objavljuje preliminarnu listu obrtnika-zanatlija koji ispunjavaju uslove za dobijanje sredstava. Na objavljenu listu, u roku od 15 dana može se izjaviti prigovor

Ministarstvu privrede. Po okončanju prethodnog postupka, a na osnovu raspoloživih sredstava, Ministar privrede Kantona Sarajevo, donosi Odluku o raspodjeli sredstava, te se odobrena sredstva uplaćuju na dostavljeni račun obrtnika.

 

8. Prispjela dokumentacija se ne vraća podnosiocu prijave. Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona: 033/ 562 119

 

M I N I S T A R

Draško Jeličić, dipl. ecc.

 

Pripremio/Kontrolisao: Bruno Vištica

Kontrolisao: Nurija Memić

 

javni poziv

obrazac zahtjeva

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: