Javni poziv za finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juli, august i septembar 2021. godine

Datum objave: 11.11.2021. 08:09 / Izvor: Akta.ba, 10.11.2021.

Bosna i Hercegovina     

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO      

Ministarstvo privrede

 

Broj: 07-02-11-40862/21

Sarajevo, 10.11.2021. godine

 

Na osnovu člana 3. stav (1) Uredbe o postupku finansiranja cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesece u 2021. godini ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 16/21) i tačke II Odluke o odobravanju finansiranja cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juli, august i septembar 2021. godine broj: 02-04-40598-3/21 od 08.11.2021. godine, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo raspisuje

 

JAVNI POZIV

za finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juli, august i

septembar 2021. godine

 

1. PREDMET POZIVA

Pozivaju se poslovni subjekti (pravna lica i fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost) koji ispunjavaju uslove propisane Uredbom o postupku finansiranja cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesece u 2021. godini ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 16/21) da podnesu prijave za ostvarivanje prava za finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juli, august i septembar 2021. godine.

 

2. SUBJEKTI KOJI SU ISKLJUČENI IZ FINANSIRANJA CIJELE ILI DIJELA PLAĆE

Poslovni subjekti koji su Uredbom iz tačke 1. ovog Javnog poziva isključeni iz finansiranja cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juli, august i septembar 2021. godine su: javna preduzeća, javne ustanove, javne institucije, organi uprave, upravne organizacije, organi i jedinice lokalne samouprave, banke i druge finansijske organizacije (oblasti po KD BiH 2010: 64-66), subjekti koji obavljaju djelatnost kockanja i klađenja, udruženja, te fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost kao dopunsko zanimanje, a koja u skladu sa propisima o porezu na dohodak, porez na dohodak po tom osnovu plaćaju prema paušalnom utvrđenom iznosu.

 

3. PRAVO UČEŠĆA

Pravo na uplatu cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juli, august i septembar 2021. godine po ovom Javnom pozivu mogu ostvariti poslovni subjekti (pravna lica i fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost), koji ispunjavaju sljedeće uslove:

a) da poslovni subjekt nije subjekt iz tačke 2. ovog Javnog poziva, tj. da nije poslovni subjekt koji je isključen iz finansiranja cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juli, august i septembar 2021. godine;

b) da poslovni subjekt ima sjedište u Kantonu Sarajevo, s tim da ovo pravo ne može ostvariti za poslovne jedinice u svom sastavu koje se nalaze izvan područja Kantona Sarajevo;

c) da poslovni subjekt sa sjedištem izvan Kantona Sarajevo na području FBiH u svom sastavu ima poslovne jedinice koje se nalaze na području Kantona Sarajevo, s tim da ovo pravo može ostvariti samo za ove poslovne jedinice;

d) da je fizičko lice sa sjedištem na području Kantona Sarajevo koje samostalno obavlja registrovanu poslovnu djelatnost, a koje u skladu sa propisima o porezu na dohodak, porez na dohodak po tom osnovu plaća prema paušalnom utvrđenom iznosu (osnovno i dodatno zanimanje).

 

4. USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA UPLATU

4.1. USLOV PROMETA:

a) da poslovni subjekt u mjesecu julu i/ili mjesecu augustu i/ili mjesecu septembru 2021. godine ima pad prometa u odnosu na prosječni mjesečni promet u 2019. godini (ukupni promet u 2019. godini podijeljen sa 12 mjeseci, odnosno brojem mjeseci od osnivanja poslovno^ subjekta u 2019. godini) veći od 30% do 50% ili

b) da poslovni subjekt u mjesecu julu i/ili mjesecu augustu i/ili mjesecu septembru 2021. godine ima pad prometa u odnosu na prosječni mjesečni promet u 2019. godini (ukupni promet u 2019. godini podijeljen sa 12 mjeseci, odnosno brojem mjeseci od osnivanja poslovnog subjekta u 2019. godini) veći od 50%;

c) uslovi pod a) i b) ne odnose se na:

- fizičko lice koje samostalno obavlja registrovanu poslovnu djelatnost, a koje u skladu sa propisima o porezu na dohodak, porez na dohodak po tom osnovu plaća prema paušalnom utvrđenom iznosu (osnovno zanimanje i dodatno zanimanje),

- poslovni subjekt koji je registrovan nakon 01.12.2019. godine;

d) promet za poslovne subjekte iz tačke 3. pod b) i c) je ukupni promet poslovnog subjekta ostvaren samo u onim poslovnim jedinicama koje sc nalaze na području Kantona Sarajevo.

 

4.2. USLOV ZAPOSLENOSTI

a) da je poslovni subjekt koji je imao 3 ili više uposlenika na dan 29.02.2020. godine zadržao najmanje 2/3 (dvije trećine) uposlenih na dan 31.12.2020. godine;

b) da je poslovni subjekt koji je imao 2 uposlenika na dan 29.02.2020. godine zadržao najmanje 1 (jednog) uposlenika na dan 31.12.2020. godine.

Napomena: Uslovi pod a) i b) o broju uposlenih na dan 31.12.2020. godine, u odnosu na 29.02.2020. godine ne odnose se na poslovne subjekte koji su registrovani nakon 01.12.2019. godine.

Broj uposlenika poslovnog subjekta iz tačke 3b) i Зс) ovog Javnog poziva za obračun ukupnog iznosa za uplatu za mjesec juli i/ili mjesec august i/ili mjesec septembar 2021. godine je ukupni broj uposlenika poslovnog subjekta prijavljenih na dan 31. juli, 31. august, 30. septembar 2021. godine.

 

4.3. USLOV JAVNIH PRIHODA

Da poslovni subjekt do dana objave ovog Javnog poziva ima izvršene obaveze po osnovu javnih prihoda sa danom 30.09.2020. godine (shodno predanom obrascu MIP-1023 i obrascu 2002 za mesec septembar 2020. godine), s tim da se ovaj uslov ne odnosi na poslovne subjekte koji su registrovani nakon 30.09.2020. godine.

 

5. IZNOS CIJELE ILI DIJELA MINIMALNE MJESEČNE NETO PLAĆE KOJI SE UPLAĆUJE

5.1. Poslovnom subjektu koji ispunjava sve uslove iz ovog Javnog poziva za mjesec juli i/ili august septembar 2021. godine, za broj uposlenika na dan 31.07.2021. godine, 31.08.2021. godine, 30.09.2021. godine, može se uplatiti cijela ili dio minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) po uposlenom, kako slijedi:

a) do 50% minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za subjekte koji imaju pad prometa veći od 30/o do 50% u odnosu na prosječni mjesečni promet u 2019. godini;

b) do 100% minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za subjekte koji imaju pad prometa veći od 50 /о u odnosu na prosječni mjesečni promet u 2019. godini.

5.2. Fizičkom licu koje samostalno obavlja registrovanu poslovnu djelatnost, a koje u skladu sa propisima o porezu na dohodak, porez na dohodak po tom osnovu plaća prema paušalnom utvrđenom iznosu (osnovno zanimanje i dodatno zanimanje) i koje ispunjava sve uslove iz ovog Javnog poziva za mjesec juli i/ili august i/ili septembar 2021. godine, za broj uposlenika na dan 31.07.2021. godine, 31.08.2021. godine, 30.09.2021. godine, može se uplatiti do 50% minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) po uposlenom.

5.3. Poslovnom subjektu registrovanom nakon 01.12.2019. godine koji ispunjava sve uslove iz ovog javnog poziva za mjesec juli i/ili august i/ili septembar 2021. godine za broj uposlenika na dan 31.07.2021. godine, 31.08.2021. godine, 30.09.2021. godine može se uplatiti do 40% minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) po uposlenom.

Napomena: Poslovni subjekti koji su ispunili uslove iz ovog Javnog poziva na cijelu ili dio minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH), ne mogu ostvariti pravo po ovom Javnom pozivu za broj uposlenika za koje su dobili finansijska sredstva za subvenciju bruto ili neto plaća za mjesecc juli i/ili august i/ih septembar 2021. godine od JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i/ili Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH ili sa drugog nivoa vlasti.

Po potrebi i/ili saznanju podaci o navedenom pribavit će se po službenoj dužnosti.

 

6. PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijavu podnose poslovni subjekti (pravna i fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost) i uz istu dostavljaju dokumentaciju propisanu ovim Javnim pozivom.

Poslovna jedinica/podružnica pravnog lica ne može samostalno podnijeti prijavu po ovom Javnom pozivu, jer prijavu isključivo podnosi pravno lice u čijem je sastavu poslovna jedinica.

Prijava se podnosi dostavljanjem Obrasca NOV., a isti se može preuzeti na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo: http://mp.ks.gov.ba.

Podnosilac prijave obavezno popunjava sve rubrike u Obrascu NOV. i ovjerava potpisom odgovornog lica i pečatom poslovnog subjekta.

 

6.1. DOKUMENTACIJA

6.1.1.  Poslovni subjekt koji nije obveznik fiskalizacije obavezan je dostaviti finansijske kartice prihoda (obrazac KPR - 1041, obrazac KP -1042, K1F kartice) za svaki mjesec u 2019 godim pojedinačno i za mjesec juli, august i septembar 2021. godine, ovjerene potpisom odgovornog lica i pečatom poslovnog subjekta (svaka stranica pojedinačno).

6.1.2. Fizičko lice sa sjedištem na području Kantona Sarajevo koje samostalno obavlja registrovanu poslovnu djelatnost, a koje u skladu sa propisima o porezu na dohodak, porez na dohodak po tom osnovu plaća prema paušalnom utvrđenom iznosu (osnovno zanimanje i dodatno zanimanje) obavezan je dostaviti Rješenje kojim se odobrava plaćanje poreza na dohodak u mjesečnom paušalnom iznosu, izdato od strane Porezne uprave Federacije BiH, u originalu ili fotokopiji ovjerenoj od strane nadležnog općinskog organa ili Uvjerenje (subjekt kojem se ne izdaje ovo Rješenje) izdato od strane Porezne uprave Federacije BiH, u originalu ili fotoko i i ovjerenoj od strane nadležnog općinskog organa ili notara.

Napomena: Dokumentacija koju su poslovni subjekti dostavili po ranijim javnim pozivima Ministarstva privrede Kantona Sarajevo za isplatu dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) neće se koristiti prilikom obrade prijava po ovom Javnom pozivu.

 

7. IZBOR KORISNIKA I PRAVNA ZAŠTITA

Uslovi za izbor korisnika sredstava utvrđeni su Uredbom iz tačke 1. ovog Javnog poziva. Pregled prijava i dokumentacije, obradu i kontrolu podataka, te ocjenu o ispunjavanju uslova vršit će stručna lica imenovana rješenjem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo. Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavljuje Odluku Vlade Kantona Sarajevo te Listu poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove, kao i Listu poslovnih subjekata koji ne ispunjavaju uslove, a iste objavljuje na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo: http://mp.ks.gov.ba

Poslovni subjekt koji smatra da je njegovo pravo povrijeđeno u postupku izbora korisnika sredstava može uložiti prigovor Komisiji putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, u roku od 7 (sedam) dana od dana objave listi. Komisija rješava po prigovoru najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od dana podnošenja prigovora poslovnog subjekta. Liste posolovnih subjekata po rješenim prigovorima objavit će se na na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo: http://mp.ks.eov.ba.

 

8. ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Rok za dostavljanje prijava je 12 (dvanaest) dana od dana objave ovog Javnog poziva. Zadnji dan za prijavu na ovaj Javni poziv je 22.11.2021. godine. Javni poziv će biti objavljen na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo: http://mp.ks.nov.ba.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave na ovaj Javni poziv neće se uzeti u razmatranje.

 

9. MJESTO I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijave se podnose Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo u zatvorenoj koverti, ISKLJUČIVO preporučeno putem pošte na adresu: Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo ulica Reisa Džemaludina Cauševića broj 1, 71000 Sarajevo. U jednoj koverti može se dostaviti samo jedna prijava na ovaj Javni poziv.

Na zatvorenoj koverti obavezno je navesti: „Prijava na Javni poziv za finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juli, august i septembar 2021. godine - Ne otvaraj,"

Na poleđini zatvorene koverte obavezno je navesti: naziv podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon podnosioca prijave.

 

10. OSTALE ODREDBE

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo ne snosi nikakve troškove podnosiocu prijave u pripremi i dostavljanju prijave i dokumentacije po ovom Javnom pozivu.

Prijava i dostavljena dokumentacija po ovom Javnom pozivu ne vraća se podnosiocu prijave. Za sve informacije vezane za ovaj Javni poziv kontakt telefon je 033/562-117

 

 

MINISTAR

Adnan Delić

 

javni_poziv_place.pdf

obrazac_juli_august_septembar.pdf

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENTE:
Javni poziv
Obrazac
PODIJELI: