Javni poziv za iskazivanje interesa za saradnju povodom realizacije kartičnog plaćanja putem mobilne aplikacije računa za električnu energiju JP Elektroprivrede BiH d.d. – Sarajevo

Datum objave:06.11.2019. 10:10 / Izvor: Oslobođenje, 06.11.2019.

JP ELEKTROPRIVREDA BiH

d.d. - Sarajevo

 

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Sektor za snabdijevanje

 

Objavljuje

 

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za saradnju povodom realizacije karticnog plaćanja putem

mobilne aplikacije računa za električnu energiju JP Elektroprivrede BiH d.d. – Sarajevo

 

1. Radi prikupljanja relevantnih informacija o potencijalnim dobavljačima i njihovim kompetencijama, JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (u daljem tekstu EPBiH) poziva pravna lica koja se bave pružanjem usluga kartičnog plaćanja putem mobilne/digitalne aplikacije te realizacijom inovativnih rješenja za prijavu korisnika na uslugu e-račun EPBiH, da iskažu interes za saradnju sa EPBiH.

 

2. Tehničko rješenje primjene usluge prijave na e-račun EPBiH i kartičnog plaćanja putem mobilne/digitalne aplikacije treba da podrazumijeva:

« Jednostavna prijava na uslugu e-račun EPBiH putem aplikacije odnosno pregledan i jednostavan korisnički GUI sa opcijom prijave više mjernih mjesta;

• Jednostavno, pravovremeno informiranje korisnika e-računa o prispjelim računima za električnu energiju korištenjem GUI-a aplikacije;

• Kompatibilnost sa informatičkim sistemom EPBiH, radi nesmetane razmjene datoteka sa izdatim računima i realizovanim uplatama;

• Sigurno i jednostavno pridruživanje platnih kartica svih komercijalnih banaka u BiH, ovlaštenih za vršenje poslova platnog prometa - izdavatelja Mastercard, Maestro i/ili Visa brendiranih kartica;

• Sigurno i jednostavno plaćanje uz mogućnost korekcije iznosa računa;

• Kontinuirana podrška korisnicima.

 

3. Funkcionalnost mobilne aplikacije za kartično plaćanje računa za električnu energiju:

• Aplikacija treba da bude javno dostupna Google Plav i iOS App Store servisima;

• Jednostavna prijava korisnika putem gmaila, facebooka ili email adrese i lozinke; Jednostavna prijava e-računa EPBiH putem šifre potrošača;

• Jednostavno pohranjivanje detalja platne kartice;

• Automatsko pripremanje uplatnice za plaćanje posljednjeg izdatog računa za električnu energiju;

• Obavještavanje korisnika o pripremljenoj uplatnici za plaćanje računa za električnu energiju;

• Mogućnost korekcije iznosa za plaćanje; Jednostavan proces plaćanja;

• Pregled plaćenih iznosa;

• Pregled statusa nagrade za lojalnost

 

4. Kvalifikacioni uslovi:

Usklađenost poslovanja sa najvišim međunarodnim sigurnosnim sistemom platnog prometa - posjedovanje važećeg certifikata PCI DSS (Pavment Card Industrv Data Securitv Standards);

• Obezbijediti aplikativno rješenje za razmjenu datoteka sa izdatim računima i ,-, realizovanim uplatama;

Obezbijediti aplikativno rješenje za uslugu prijave na e-račun kroz aplikaciju za kartično plaćanje;

Obezbijediti aplikativno rješenje za verifikaciju već aktivnih e-računa kroz aplikaciju za kartično plaćanje;

• Obezbijediti aplikativno rješenje za sigurno kartično plaćanje računa, uz mogućnost izmjene iznosa;

Osmišljavanje, finansiranje i realizacija obimne marketinške kampanje u cilju promocije i omasovljenja korištenja usluga karticnog plaćanja računa za električnu energiju EPBiH putem mobilne/digitalne aplikacije.

Kreiranje „kluba lojalnosti" za aktivne korisnike usluge e-račun koji ostvare kontinuitet u digitalnom plaćanju računa za električnu energiju putem platnih kartica komercijalnih banaka uz obezbjeđenje nagrada koje stimulišu štednju električne energije

 

5. Po ovom Javnom pozivu EPBiH, pravna lica, potencijalni ponuđači usluga dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

• Izjavu na memorandumu pravnog lica da ponuđač može pružiti uslugu karticnog plaćanja računa za električnu energiju korisnicima e-računa EPBiH prema navedenim zahtjevima;

• Timeline za implementaciju rješenja i Timeline realizacije/trajanja partnerskog ugovora;

• Opis tehničkog rješenja i link za prikaz demo verziju tehničkog rješenja;

• Opis funkcionalnosti

Prijedlog marketinške kampanje i nagradne igre sa istaknutim planiranim sredstvima za realizaciju iste,

• Ovjerenu kopiju PCI DSS certifikata;

• Ovjerenu kopiju upisa pravnog lica (ponuđača) u sudski registar, sa prilozima; Ime i kontakt telefon odgovorne osobe ispred pravnog lica.

 

6. Zahtjevi sa pratećom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo

Sektor za snabdijevanje

Viisonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo

Sa naznakom „Kartično plaćanje putem mobilne aplikacije"

 

7. EPBiH po ovom Javnom pozivu ne snosi nikakave troškove pravnih lica u sudjelovanju, kao ni obavezu sklapanja ugovora. Poslovna saradnja sa jednim ili više pravnih lica koja ispunjavaju navedene uslove ostvariće se u skladu sa Pravilnikom o nabavkama JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo. EPBiH zadržava pravo uvida, provjere dostavljenih informacija i traženja dodatnih pojašnjenja.

 

8. Javni poziv ostaje otvoren 7 radnih dana od dana objavljivanja na web stranici www.cpbih.ba. U razmatranje će se uzeti samo zahtjevi koji budu zaprimljeni na Protokol JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, najkasnije do 15.11.2019 godine, do 15:00 h.

 

9. Sva dodatna pitanja u vezi ovog Javnog poziva se mogu dostaviti putem elektronske pošte sa jasno naznačenim nazivom javnog poziva u predmetu poruke na e-mai! adresu j.rozajac@epbih.ba, a najkasnije do 13.11.2019. godine, do 12:00 h.

 

10. Ovaj poziv će biti objavljen u dnevnim listovima: Dnevni avaz, Oslobođenje i na web stranici JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (www.epbih.ba)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: