Javni poziv za podnošenje prijava za odobravanje novčanih podsticaja za kapitalne investicije u 2021. godini​

Datum objave: 26.02.2021. 09:42 / Izvor: Akta.ba, 26.02.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

AGENCIJA ZA AGRARNA PLAĆANjA

 

 

Na osnovu člana 2. stav 2. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji u 2021. godini ( „Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 13/21), raspisuje se

 

JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENjE PRIJAVA ZA ODOBRAVANjE NOVČANIH PODSTICAJA ZA KAPITALNE

INVESTICIJE U 2021. GODINI

 

Predmet javnog poziva

Član 1.

U skladu sa članom 2. stav 2. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji u 2021. godini („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 13/21), u daljem tekstu: Pravilnik, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Agencija za agrarna plaćanja ( u daljem tekstu: Agencija), raspisuje javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji u 2021. godini (u daljem tekstu: javni poziv).

 

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja i obavezno sadrži: predmet javnog poziva, lica koja mogu biti učesnici javnog poziva, uslove koje je korisnik sredstava obavezan ispuniti, visinu sredstava koja se dodjeljuju, potrebnu dokumentaciju, rok za dostavljanje prijava, postupak za dodjelu sredstava i obaveze korisnika nakon dobijanja sredstava.

 

Vrste kapitalnih investicija

Član 2.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji korisnici ostvaruju za:

1)            investicije u poljoprivrednu mehanizaciju (traktore, traktorske kabine, motokultivatore sa priključcima i ostale poljoprivredne priključke i uređaje),

2)            investicije u stočarsku proizvodnju (izgradnja objekata, nabavka junica i bikova tovnih rasa, oprema za govedarske farme, oprema za svinjarske farme, oprema za ovčarske i kozarske farme, oprema za živinarske farme i oprema za pčelarstvo),

3)            investicije u biljnu proizvodnju (izgradnja plastenika, podizanje višegodišnjih zasada, nabavka i podizanje protivgradnih mreža i nabavka opreme za navodnjavanje),

4)            investicije za preradu poljoprivrednih proizvoda (nabavka opreme za sortiranje, pakovanje i preradu proizvoda na gazdinstvu, nabavka tehnološke opreme i opreme za hladnjače),

5)            investicija u regionalne distributivne centre,

6)            investicije u adaptaciju, izgradnju i opremanje ribogojilišta.

 

(2) Pravo na ostvarivanje podsticaja po Pravilniku imaju korisnici podsticaja koji su izvršili ulaganja od 1. januara 2021. godine, a za ulaganja u podizanje voćnihzasada i vinograda za sadnju izvršenu u jesen prethodne godine, odnosno proljeće ili ljeto tekuće godine (obračunski period).

Visina novčanih podsticaja

Član 3.

(1)          Rezervacija sredstava podsticaja za kapitalne investicije iz člana 4. Pravilnika ostvaruju se na osnovu:

1)            dostavljene prijave na javni poziv, sačinjene na Obrascu 1, koja se nalazi u Prilogu Pravilnika i čini njegov sastavni dio,

2)            dokumentacije propisane Pravilnikom.

(2)          Isplata novčanih sredstava za podsticaje iz člana 4. Pravilnika ostvaruju se na osnovu zahtjeva za isplatu, sačinjenog na Obrascu 2, koji se nalazi u Prilogu Pravilnika, a nakon investiranja i komisijskog pregleda na terenu.

(3)          Rok za realizaciju investicije i dostavljanje zahtjeva za isplatu sredstava ne može biti duži od pet mjeseci od dana prijema rješenja o rezervaciji.

(4)          Novčana sredstva iz člana 4. Pravilnika odobravaju se u iznosu od 30% od ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova investicije za komercijalna poljoprivredna gazdinstva, odnosno u iznosu od 15% za nekomercijalna poljoprivredna gazdinstva.

(5)          Iznos novčanih sredstava podsticaja iz člana 4. Pravilnika za poljoprivredna gazdinstva koja se nalaze na ili iznad 600 m. n. v. odobravaju se u iznosu od 40% od ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova investicije za komercijalna poljoprivredna gazdinstva, odnosno u iznosu od 20% za nekomercijalna poljoprivredna gazdinstva.

Lica koja imaju pravo na novčane podsticaje

 

Član 4.

(1)Pravo na novčane podsticaje za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji u 2021. godini mogu da ostvare fizička i pravna lica (u daljem tekstu: kori- snik podsticaja) sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Republici Srpskoj, koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji Republike Srpske i koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: RPG) kao komercijalna ili kao nekomercijalna gazdinstva, kao i drugi subjekti u skladu sa članom 26. Zakona o poljoprivredi, koji su upisani u Registar korisnika podsticajnih sredstava.

 

Lica koja nemaju pravo na novčane podsticaje

Član 5.

(1) Pravo na podsticajna sredstva u skladu sa ovim javnim pozivom ne mogu ostvariti korisnici podsticaja:

1) koji imaju pasivan status, u skladu sa članom 17. Uredbe o upisu u RPG i Registar korisnika podsticajnih sredstava,

2) koji u momentu podnošenja prijave na javni poziv nisu u RPG-u izvršili redovno godišnje ažuriranje podataka (prijavu podataka o načinu korišćenja zemljišta i trenutnom stanju stočnog fonda),

3) porodična poljoprivredna gazdinstava čiji nosilac nije prijavio Poreskoj upravi obavezu doprinosa za 2020. godinu, a u skladu sa propisima o doprinosima,

4) koji nisu izmirili obaveze po osnovu naknade za protivgradnu zaštitu za 2020. godinu, a u skladu sa propisima o protivgradnoj zaštiti,

5) koji u zahtjevu za podsticajna sredstva za bilo koju podsticajnu mjeru propisanu Pravilnikom ili Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela daju neistinite podatke,

6) poljoprivredne zadruge sa negativnim zadružnim revizorskim izvještajem i koje nisu postupile po mjerama i preporukama zadružnog revizora utvrđenim u revizorskom izvještaju.

(2) Podatke iz stava 1. tačka 3) ovog člana Agencija pribavlja po službenoj dužnosti, a za plaćanje obaveze po osnovu naknade za protivgradnu zaštitu korisnici prilažu i dokaz o uplati (kopija uplatnice).

 

Potrebna dokumentacija kao dokaz o investiranim sredstvima

Član 6.

(1)Dokumentacija (ovjerena kopija ili originali) koja se prilaže kao dokaz o investiranim sredstvima je:

1) ugovor o izvođenju radova sa privremenom ili okončanom situacijom sa specifikacijom izvršenih radova i dokaz o uplati putem transakcionog računa (izvod) za poslovne subjekte i za fizička lica, ili

2) potpisana i ovjerena veleprodajna faktura, na kojoj je naznačeno ime podnosioca zahtjeva, uz naznačen JIB i dokaz o uplati putem transakcionog računa (izvod) za poslovne subjekte i fizička lica, ili

3) maloprodajni fiskalni račun, uz potpisanu i ovjerenu fakturu koja glasi na ime podnosioca zahtjeva, tako da se faktura odnosi samo na jedan fiskalni račun, uz naznačen JIB za poslovne subjekte i dokaz o uplati u skladu sa obaveznim poslovanjem putem žiro računa (izvod), a za fizička lica dokaz o uplati na žiro račun dobavljača (IZBOD) za sve račune od 30.000 KM i veće, ili

4) kupoprodajni ugovor sa odloženim planom otplate sklopljen s dobavljačem za nabavke traktora snage iznad 75 kilovata, koji uključuje maksimalni rok otplate od dvije godine i dokaz o uplati prve rate putem transakcionog računa (izvod) u iznosu od minimalno 30% od vrijednosti investicije.

(2) Za nabavke izvršene u inostranstvu, uz dokaze o investiranim sredstvima iz stava 1. ovog člana, korisnik podsticaja dostavlja i dokaz o uplati na žiro račun dobavljača (izvod ili SVVIFT), odnosno izvođača, sa pratećom carinskom dokumentacijom.

(3) Kao predmet obračuna novčanih podsticaja ne uzima se u obzir stavka na računima koja nije predmet podsticaja.

(4) Dokaz o broju zaposlenih lica za poslovne subjekte je potvrda Poreske uprave o broju zaposlenih lica, koju korisnici dostavljaju uz zahtjev za rezervaciju sredstava.

(5) Za ostvarivanje prava na iznos novčanih sredstava podsticaja iz člana 5. stav 5. Pravilnika korisnik dostavlja izjavu da se gazdinstvo nalazi na 600 m. n. v. ili iznad, sačinjenu na Obrascu 5. iz Priloga Pravilnika.

(6) Svi računi i dokazi o uplati treba da se odnose na obračunski period, odnosno zaključno sa istekom roka za investiciju i podnošenja zahtjeva za isplatu sredstava.

 

Neprihvatljivi troškovi

Član 7.

Troškovi nastali na osnovu investicionih ulaganja koji nisu prihvatljivi kao osnov za obračun sredstava podsticaja su:

1) kupovina građevinskog.zemljišta i postojećih zgrada i objekata,

2) nabavka korišćene opreme i građevinskog materijala,

3) rekonstrukcija i adaptacija postojeće opreme,

4) troškovi plata i naknada za zaposlene, uključujući troškove održavanja opreme i zakupa zemljišta ili prostora,

5) bankarski troškovi, troškovi garancija i slični troškovi,

6) troškovi konverzije, troškovi kursnih razlika i naknada,

7) troškovi poslovanja (administrativne takse, troškovi iznajmljivanja opreme, mašina i prostora, plate zaposlenih na poslovima upravljanja, praćenja i nadzora),

8) troškovi za isplatu usluga arhitekata, inženjera i savjetnika, izrade studija izvodljivosti i ekonomske opravdanosti, troškovi nabavke patenata i licenci za pripremu,

9) troškovi uređenja parcela nastalih prije pripremnih građevinskih radova na izgradnji objekta i višegodišnjih zasada (uklanjanje stabala, šiblja, panjeva, ravnanje terena i drugo),

10) troškovi transporta i karantina,

11) plaćanje u naturi i putem kompenzacije,

12) izdaci koji su nastali zbog komunalnih naknada i doprinosa,

13) nabavke izvršene lizingom,

14) nabavke izvršene na osnovu donacija i poklona.

 

Podsticajna sredstva za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije

Član 8.

(1) Podsticajna sredstva za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije odobravaju se korisnicima podsticaja koji u obračunskom periodu izvrše ulaganja u sljedeće vrste mehanizacije:

1) traktori i traktorske kabine,

2) motokultivatori sa priključcima,

3) poljoprivredni priključci i poljoprivredni uređaji, minimalnog ulaganja 1.000 KM po jednom priključku ili uređaju.

(2) Korisnik podsticaja može ostvariti pravo na podsticajna sredstva za kupovinu najviše:

1) jednog traktora i jednog traktorskog priključka ili uređaja u toku obračunskog perioda, ili

2) dva traktorska priključka ili uređaja u toku obračunskog perioda, ili

3) jednog motokultivatora sa priključcima u toku obračunskog perioda.

(3) Korisnici podsticaja koji su ostvarili pravo na podsticajna sredstva za nabavku traktora u 2020. godini nemaju pravo na podsticajna sredstva za nabavku traktora u 2021. godini.

(4) Pravo na podsticajna sredstva za nabavku traktora imaju samo korisnici koji u vlasništvu ili zakupu imaju najmanje dva hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta upisana u RPG.

(5) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, na Obrascu 1. iz Priloga Pravilnika, uz koju se prilažu:

1) predračuni ili računi za nabavku mehanizacije iz stava 1. ovog člana,

2) izjava dobavljača, sačinjena na Obrascu 4. iz Priloga Pravilnika, kojom garantuje da može izvršiti isporuku predmeta investicije iz predračuna u roku od 120 dana od dana izdavanja predračuna, kao i da nema svojstvo povezanog lica sa podnosiocem zahtjeva.

(6) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava za nabavku poljoprivredne mehanizacije iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu podnesenog zahtjeva za isplatu, sačinjenog na Obrascu 2. iz Priloga Pravilnika, uz koji prilažu:

1) račune, odnosno ugovor, u skladu sa članom 6. ovog pravilnika,

2) ovjerenu kopiju saobraćajne dozvole za poljoprivredne mašine koje podliježu registraciji,

3) ovjerenu izjavu korisnika podsticaja, sačinjenu na Obrascu 3. iz Priloga Pravilnika, da poljoprivrednu mašinu neće otuđiti u periodu od tri godine.

(7) Iznos podsticajnih sredstava za poljoprivrednu mehanizaciju proizvedenu u Republici Srpskoj uvećava se za dodatnih 10%.

(8) Podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. ovog člana isplaćuju se u skladu sa članom 5. Pravilnika i ne mogu biti veća od:

1) 30.000 KM za traktore do 100 kW (136 KS),

2) 50.000 KM za traktore od 100,1 kW (preko 136 KS),

3) 15.000 KM za ulaganja iz stava 1. t. 2) i 3) ovog člana.

(9) U slučaju nabavke traktora putem kupoprodajnog ugovora sa odloženim planom otplate, korisnik je obavezan Agenciji dostaviti dokaz o svakoj izvršenoj uplati rate, u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 4) Pravilnika.

 

Podsticajna sredstva za nabavku opreme u stočarskoj proizvodnji

Član 9.

(1) Podsticajna sredstva za nabavku opreme u stočarskoj proizvodnji odobravaju se korisnicima podsticaja koji se bave stočarskom proizvodnjom i koji u obračunskom periodu izvrše ulaganja u nabavku opreme za:

1) govedarske farme:

1. ležišta, pojilice, termopojilice, ventilacija, muzilice, sistemi za mužu, laktofrizi, skreperi i separatori, boksevi za telad (pojedinačni i grupni), digitalna oprema za praćenje reproduktivnih osobina i ponašanja jedinki i sisteme koji služe za praćenje proizvodnosti i daljinsku kontrolu kretanja (monitoring sistemi za praćenje sa bolusima, pedometri, čipovi sa GIS pozicioniranjem, ogrlice, mjerači količine mlijeka u izmuzištu i slično) i gumeni podovi, dezobarijere i manipulativne ograde u okviru objekta,

2. muzni roboti;

2) svinjarske farme: boksevi za prasenje, čekališta, rešetkasti podovi, grijne ploče, boksevi za prasad, boksevi za tov svinja (sa hranilicom), hranilice, pojilice, linije za hranjenje i ventilacija,

3) ovčarske i kozarske farme: pojilice, termopojilice, električni pastiri, hranilice, muzilice, sistemi za mužu i laktofrizi,

4) živinarske farme: hranilice, linije za hranjenje, pojilice, linija napajanja, ventilacija i sistemi za hlađenje, sistemi za grijanje, kavezi, oprema za inkubiranje - leženje jednodnevnih pilića i automatska gnijezda za sakupljanje jaja,

5) pčelarstvo: oprema za api komore, košnice, satne osnove proizvedene od pčelinjeg voska, centrifuge, električni otklapač saća, kade za otklapanje saća, električne pumpe i punilice za med, prohromska ambalaža za med, topionici za vosak, električni dekristalizator, automatski sto za pakovanje meda, sušara za polen, pčelarske vage za mjerenje košnica, duplikator sa homogenizatorom, mlin za šećer, mješač za pogače, filter za med, pogon za izradu pogača, linija za proizvodnju satnih osnova, seleće platforme i prikolice.

(2) Korisnici koji podnose prijavu na javni poziv za investiciju iz stava 1. tačka 1) podtačka 2. ovog člana -muzni roboti, nemaju pravo na prijavu po ostalim tačkama iz stava 1. ovog člana.

(3) Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ima korisnik podsticaja koji:

1)  ima upisana grla u RPG,

2) ima objekat za smještaj životinja, osim za namjene iz stava 1. tačka 5) ovog člana.

(4) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, na Obrascu 1. iz Priloga Pravilnika, uz koju se prilažu:

1) predračuni ili računi za nabavku opreme iz stava 1. ovog člana,

2) izjava dobavljača, sačinjena na Obrascu 4. iz Priloga Pravilnika, kojom garantuje da može izvršiti isporuku predmeta investicije iz predračuna u roku od 120 dana od dana izdavanja predračuna, kao i da nema svojstvo povezanog lica sa podnosiocem zahtjeva.

(5) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu podnesenog zahtjeva za isplatu, sačinjenog na Obrascu 2. iz Priloga Pravilnika, uz koji prilažu sljedeću dokumentaciju:

1) račune u skladu sa članom 6. Pravilnika kao dokaz o investiranim sredstvima,

2) ovjerenu izjavu korisnika podsticaja, sačinjenu na Obrascu 3. iz Priloga Pravilnika, kojom garantuje da uređaj ili opremu neće otuđiti u periodu od najmanje tri godine.

 

(6) Podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. ovog člana utvrđuju se u skladu sa članom 5. Pravilnika i ne mogu biti veća od:

1) 100.000 KM po korisniku za ulaganja iz stava 1. tačka 1) podtačka 2. ovog člana,

2) 30.000 KM po korisniku za ulaganja iz stava 1. tačka 1) podtačka 1. i t. 2), 3) i 4) ovog člana,

3) 15.000 KM po korisniku za ulaganja iz stava 1. tačka 5) ovog člana.

 

Podsticajna sredstva za izgradnju novih objekata u stočarstvu

Član 10.

(1) Podsticajna sredstva za izgradnju novih objekata u stočarstvu odobravaju se korisnicima podsticaja koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i koji u obračunskom periodu izvrše ulaganja u iznosu od minimalno 10.000 KM za sljedeće namjene:

1) objekat smještajnog kapaciteta za najmanje 20 muznih grla, uključujući objekat za mužu i laktofrize, te objekat za 30 grla u sistemu krava-tele i objekte za 30 grla za tov i odgoj priplodnog podmlatka,

2) ovčarnik/kozarnik smještajnog kapaciteta za najmanje 100 grla,

3) objekat za tovne svinje smještajnog kapaciteta za najmanje 100 grla i priplodne svinje smještajnog kapaciteta za najmanje 20 grla,

4) objekat za tov junadi smještajnog kapaciteta za najmanje 20 grla,

5) objekat za živinarsku proizvodnju smještajnog kapaciteta za najmanje 5.000 kljunova.

(2) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, na Obrascu 1. iz Priloga Pravilnika, uz koju se prilažu:

1) kopija građevinske dozvole ili upotrebne dozvole, ne starije od tri godine, odnosno kopija zahtjeva za dobijanje građevinske dozvole,

2) predračuni ili računi kao dokaz o investiranim sredstvima za nabavku materijala, opreme ili o izvršenim uslugama za ulaganja iz stava 1. ovog člana,

3) program izgradnje novih objekta, sačinjen na Obrascu 6, koji se nalazi u Prilogu Pravilnika.

(3) Korisnici koji su, uz prijavu iz stava 2. ovog člana, dostavili kopiju zahtjeva za dobijanje građevinske dozvole dužni su da dostave građevinsku dozvolu najkasnije uz zahtjev za isplatu sredstava.

(4) Pravo prvenstva na rezervaciju podsticajnih sredstava imaju korisnici koji su uz prijavu na javni poziv priložili građevinsku ili upotrebnu dozvolu, kao i korisnici koji nisu ostvarili pravo po ovom osnovu u prethodnoj godini.

(5) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu podnesenog zahtjeva za isplatu, sačinjenog na Obrascu 2. iz Priloga Pravilnika, uz koji prilažu račune u skladu sa članom 6. Pravilnika.

(6) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvrđuju se u skladu sa članom 5. Pravilnika i ne mogu biti veća od 50.000 KM po korisniku.

 

Podsticajna stredstva za nabavku kvalitetno priplodnih steonih junica i bikova tovnih rasa

Član 11.

(1) Podsticajna sredstva za nabavku kvalitetno priplodnih steonih junica i bikova tovnih rasa (Aberdin Angus, Salers, Limuzin, tovni Simentalac, Šarole) odobravaju se korisnicima koji u tekućoj godini nabave minimalno pet kvalitetno priplodnih grla (steonih junica i bikova) i formiraju osnovno stado u sistemu krava-tele od najmanje deset grla.

(2) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv na Obrascu 1. iz Priloga Pravilnika, uz koju se prilažu:

1) računi ili predračuni kao dokaz o investiranim sredstvima za ulaganja iz stava 1. ovog člana,

2) pedigre.

(3) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu podnesenog zahtjeva za isplatu, sačinjenog na Obrascu 2. iz Priloga Pravilnika, uz koji prilažu:

1) račune u skladu sa članom 6. Pravilnika kao dokaz o investiranim sredstvima,

2) ovjerena izjava korisnika podsticaja da nabavljena grla neće otuđiti u periodu odtri godine, sačinjena na Obrascu 3. iz Priloga Pravilnika.

(4) Podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. ovog člana utvrđuju se u skladu sa članom 5. Pravilnika i ne mogu biti veća od 20.000 KM po korisniku.

 

Podsticajna sredstva za investicije u izgradnju plastenika i nabavku opreme za plastenike

Član 12.

(1) Podsticajna sredstva za investicije za izgradnju plastenika i nabavku opreme za plasteničku proizvodnju odobravaju se korisnicima podsticaja koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i koji u obračunskom periodu izvrše ulaganja u:

1) izgradnju plastenika i nabavku opreme za plasteničku proizvodnju, sa najmanjom ukupnom korisnom površinom od 300 m2, upisane kao način korišćenja poljoprivrednog zemljišta u RPG, u iznosu od minimalno 1.000 KM;

2) izgradnju novih profesionalnih plastenika, izgrađenih od aluminijumskih ili pocinčanih profila, sa automatskom kontrolom klimatskih parametara i ostalom opremom visokog stepena automatizacije, sa najmanjom ukupnom korisnom površinom od 500 m2, upisane kao način korišćenja poljoprivrednog zemljišta u RPG, u iznosu od minimalno 10.000 KM.

(2) Oprema za plasteničku proizvodnju iz stava 1. ovog člana koja je predmet podsticaja je: sistem grijanja i ventilacije, mreže za zasjenjivanje, UV folije, agrotekstil i antiinsekticidne mreže.

(3) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, na Obrascu 1. iz Priloga Pravilnika, uz koju se prilažu predračuni ili računi za izgradnju plastenika i nabavku opreme za plasteničku proizvodnju.

(4) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu podnesenog zahtjeva za isplatu, sačinjenog na Obrascu 2. iz Priloga Pravilnika, uz koji se prilažu:

1) računi u skladu sa članom 6. Pravilnika, kao dokaz o investiranim sredstvima,

2) za ulaganja iz stava 1. tačka 2) ovog člana ovjerena izjava korisnika, sačinjena na Obrascu 3. iz Priloga Pravilnika, kojom garantuje da izgrađeni profesionalni plastenik neće otuđiti u periodu od najmanje tri godine.

(5) Podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. ovog člana utvrđuju se u skladu sa članom 5. Pravilnika i ne mogu biti veća od:

1) 3.000 KM po minimalnoj ukupnoj korisnoj površini i 15.000 KM po korisniku za plastenike iz stava 1. tačka 1) ovog člana,

2) 8.000 KM po minimalnoj ukupnoj korisnoj površini i 25.000 KM po korisniku za profesionalne plastenike iz stava 1. tačka 2) ovog člana

 

Podsticajna sredstva za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada jabučastog, koštičavog, jezgrastog i jagodastog voća

Član 13.

(1) Podsticajna sredstva za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada jabučastog, koštičavog, jezgrastog, jagodastog/bobičastog voća (malina, kupina, jagoda, borovnica i aronija), vinograda i maslinika odobravaju se korisnicima podsticaja za sadnju izvršenu u jesen prethodne godine, odnosno proljeće ili ljeto tekuće godine.

(2) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnici podsticaja ostvaruju ako podižu zasade jabučastog, koštičavog i jezgrastog voća minimalne površine 0,5 ha po voć- noj vrsti pojedinačno, sa odgovarajućim brojem sadnica po hektaru:

1) za jabučaste voćke najmanje 1.500 sadnica po hektaru,

2) za koštičave voćke najmanje 1.000 sadnica po hektaru,

3) za lješnik najmanje 400 sadnica po hektaru,

4) za orah najmanje 100 sadnica po hektaru,

5) za smokvu najmanje 300 sadnica po hektaru.

(3) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnici ostvaruju ako podižu zasade jagodastog/bobičastog voća minimalne površine 0,1 ha po voćnoj vrsti pojedinačno, sa odgovarajućim brojem sadnica po hektaru:

1) za malinu najmanje 10.000 sadnica po hektaru,

2) za kupinu najmanje 2.000 sadnica po hektaru,

3) za borovnicu i aroniju najmanje 2.000 sadnica po hektaru,

4) za jagodu najmanje 34.000 sadnica po hektaru.

(4) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnici podsticaja ostvaruju ako podižu zasade vinograda i maslinika minimalne površine 0,3 ha, sa najmanje 3.000 lo- znih kalemova po hektaru, a za masline najmanje 200 sadnica po hektaru.

(5) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, na Obrascu 1. iz Priloga Pravilnika, uz koju se prilažu:

1) predračuni ili računi za nabavku iz stava 1. ovog člana,

2) plan podizanja i održavanja voćnjaka, sačinjen na Obrascu 7. iz Priloga Pravilnika.

(6) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu podnesenog zahtjeva za isplatu podsticajnih sredstava, sačinjenog na Obrascu 2. iz Priloga Pravilnika, uz koji se prilažu:

1) računi u skladu sa članom 6. Pravilnika kao dokaz o nabavci materijala (sadnice, lozni kalemovi, stubovi i žice kao nosači i potpora sadnicama) ili o izvrše- nim uslugama (kopanje rupa za sadnju i sadnja),

2) deklaracije o kvalitetu sadnog materijala i uvjerenje o sortnoj čistoći i zdravstvenom stanju sadnog materijala, koji nisu stariji od godinu dana,

3) rješenje fitosanitarnog inspektora o dozvoljenom uvozu sa priloženom kopijom carinske deklaracije.

(7) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvrđuju se u skladu sa članom 5. Pravilnika i ne mogu biti veća od 15.000 KM po hektaru ili 50.000 KM po korisniku.

 

Podsticajna sredstva za nabavku protivgradne mreže

Član 14.

(1) Podsticajna sredstva za nabavku protivgradne mreže, nosivih stubova za mrežu, sajli i materijal za montažu mreže na višegodišnjim proizvodnim zasadima jabučastog, koštičavog, jezgrastog i jagodastog/bobičastog voća odobravaju se korisnicima podsticaja koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i koji su izvršili ulaganja za navedenu na- mjenu u toku obračunskog perioda.

(2) Minimalna površina za ostvarivanje prava za nabavke iz stava 1. ovog člana za jabučasto, koštičavo i jezgras.to voće je 0,5 ha po voćnoj vrsti pojedinačno, a za jagodasto/bobičasto voće minimalna površina je 0,1 ha po voćnoj vrsti.

(3) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, na Obrascu 1. iz Priloga Pravilnika, uz koju se prilažu:

1) predračuni ili računi za nabavku iz stava 1. ovogčlana,

2) plan podizanja i održavanja voćnjaka, sačinjen na Obrascu 7. iz Priloga Pravilnika.

(4) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu zahtjeva za isplatu podsticajnih sredstava, sačinjenog na Obrascu 2. iz Priloga Pravilnika, uz koji prilažu račune u skladu sa članom 6. Pravilnika kao dokaz o investiranim sredstvima za vrste nabavki iz stava 1. ovog člana.

(5) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvrđuju se u skladu sa članom 5. Pravilnika i ne mogu biti veća od 10.000 KM po hektaru ili 50.000 KM po korisniku.

 

Podsticajna sredstva za investicije u nabavku opreme za navodnjavanje

Član 15.

(1) Podsticajna sredstva za investicije u nabavku opreme za navodnjavanje odobravaju se korisnicima podsticaja koji u obračunskom periodu izvrše ulaganja u opremu za navodnjavanje (pumpe, cijevi, crijeva, tifoni za navodnjavanje i druga oprema za navodnjavanje, lovci na mraz) i radove na izgradnji stalne infrastrukture za navodnjavanje (bušenje i izgradnja bunara, bazena, kanali, objekti pumpnih stanica), uključujući i troškove elektrifikacije sistema za navodnjavanje (transformator, elektrokablovi, sklopke, elektrosat, ormar i solarni paneli).

(2) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, na Obrascu 1. iz Priloga Pravilnika, uz koju se prilažu:

1) predračuni ili računi o planiranoj nabavci opreme, predmjer i predračun ili račun radova za izgradnju stalne infrastrukture za navodnjavanje, sa navedenim iznosom visine planiranih ulaganja koja su predmet javnog poziva,

2) za radove na izgradnji stalne infrastrukture za navodnjavanje, koji se odnose na elektrifikaciju, odgovarajuću elektroenergetsku saglasnost izdatu od nadležnog elektrodistributivnog preduzeća,

3) za ulaganja na izgradnji stalne infrastrukture za navodnjavanje (bušenje i izgradnja bunara, bazena, objekti pumpnih stanica) poslovni subjekti i udruženja korisnika voda dostavljaju kopiju projekta za izgradnju sistema za navodnjavanje izrađe- nog od ovlašćenog lica i vodoprivrednu saglasnost na dostavljenu projektnu dokumentaciju, a za fizička lica podatke o broju parcele na kojoj je planirana izgradnja stalne infrastrukture sa dokazom o pravu korišćenja (posjedovni list, list nepokretnosti, zemljišno-knjižni izvadak, ugovor o zakupu i katastarski plan - skica).

(3) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu zahtjeva za isplatu podsticajnih sredstava, sačinjenog na Obrascu 2. iz Priloga Pravilnika, uz koji prilažu račune u skladu sa članom 6. Pravilnika.

(4) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvrđuju se u skladu sa članom 5. Pravilnika i ne mogu biti veća.od 3.000 KM po hektaru registrovane obradive površine za koju je prijavljen način korišćenja u RPG, odnosno 30.000 KM po korisniku, a minimalni iznos sredstava po jednom korisniku može iznositi 400 KM.

 

Podsticajna sredstva za investicije u preradu poljoprivrednih proizvoda

Član 16.

(1) Podsticajna sredstva za investicije u preradu poljoprivrednih proizvoda odobravaju se korisnicima podsticaja koji u obračunskom periodu izvrše ulaganja za navedenu namjenu u iznosu od minimalno 5.000 KM.

(2) Predmet podsticaja iz stava 1. ovog člana može biti oprema za:

1) pripremu, pranje, poliranje, čišćenje, sortiranje, kalibriranje, pakovanje i označavanje voća, grožđa, povrća, ljekovitog i začinskog bilja,

2) preradu na poljoprivrednom gazdinstvu: tehnološka oprema za preradu mlijeka, komore za zrenje, tehnološka oprema za preradu voća i povrća.

(3) Korisnik podsticaja ostvaruje pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ukoliko ima:

1) zasnovanu primarnu proizvodnju od minimalno 0,5 ha (voća, povrća, grožđa, začinskog ili ljekovitog bilja), upisanu kao način korišćenja poljoprivrednog zemljišta u RPG za ulaganja iz stava 2. t. 1) i 2) ovog člana, odnosno posjeduje minimalno pet grla goveda ili 50 ovaca ili koza upisanih u RPG za ulaganja iz stava 2. tačka 2) ovog člana,

2) izgrađen objekat sa odgovarajućom namjenom za smještaj opreme koja je predmet podsticaja.

(4) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, na Obrascu 1. iz Priloga Pravilnika, uz koju se prilažu:

1) predračuni ili računi za nabavku iz stava 1. ovog člana,

2) ovjerena izjava korisnika podsticaja, sačinjena na Obrascu 3. iz Priloga Pravilnika, kojom garantuje da uređaj ili opremu neće otuđiti u periodu od najmanje tri godine.

(5) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu zahtjeva za isplatu podsticajnih sredstava, sačinjenog na Obrascu 2. iz Priloga Pravilnika, uz koji prilažu račune u skladu sa članom 6. Pravilnika.

(6) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvrđuju se u skladu sa članom 5. Pravilnika i ne mogu biti veća od 25.000 KM po korisniku.

 

Član 17.

(1)Podsticajna sredstva za investicije u preradu poljoprivrednih proizvoda odobravaju se korisnicima podsticaja koji u obračunskom periodu izvrše ulaganja za navedenu namjenu u iznosu od minimalno 10.000 KM.

(2) Predmet podsticaja iz stava 1. ovog člana je proizvodno-tehnološka oprema za prehrambenu industriju, sušare, oprema za hladnjače, linije za sortiranje i pakovanje.

(3) Korisnik podsticaja ostvaruje pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ukoliko ima izgrađen objekat sa odgovarajućom namjenom za smještaj opreme koja je predmet podsticaja.

(4) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, na Obrascu 1. iz Priloga Pravilnika, uz koju se prilažu:

1) predračuni ili računi za nabavku iz stava 1. ovog člana,

2) ovjerena izjava korisnika podsticaja, sačinjena na Obrascu 3. iz Pravilnika, kojom garantuje da uređaj ili opremu neće otuđiti u periodu od najmanje tri godine.

(5) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu zahtjeva za isplatu podsticajnih sredstava, sačinjenog na Obrascu 2. iz Priloga Pravilnika, uz koji prilažu račune u skladu sa članom b. ovog pravilnika.

(6) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvrđuju se u skladu sa članom 5. Pravilnika i ne mogu biti veća od 100.000 KM po korisniku za ulaganja iz ovog člana.

 

Podsticajna sredstva za investicije u regionalne distributivne centre

Član 18.

(1) Podsticajna sredstva za investicije u regionalne distributivne centre imaju korisnici registrovani za otkup i distribuciju poljoprivrednih proizvoda (voća i povrća).

(2) Korisnik podsticaja ostvaruje pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ukoliko ima:

1) kapacitet za otkup i distribuciju poljoprivrednih proizvoda, najmanje 7.000 tona voća i povrća na godišnjem nivou prije investicije i najmanje 20.000 tona voća i povrća projektovanog kapaciteta,

2) učešće otkupa domaćih poljoprivrednih proizvoda u ukupnom otkupu najmanje 50% prije investicije,

3) najmanje deset godina iskustva u djelatnosti otkupa i distribucije poljoprivrednih proizvoda,

4) obezbijeđen projekat izgradnje distributivnog centra,

5) obezbijeđena finansijska konstrukcija za izgradnju distributivnog centra,

6) obezbijeđen prostor za izgradnju distributivnog centra (vlastito zemljište ili koncesija).

(3) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, sačinjene na Obrascu 1. iz Priloga Pravilnika, uz koju se prilažu:

1) projekatza izgradnju distributivnog centra, koji je ovjerila projektantska kuća,

2) bankarska garancija za iznos potraživanih sredstava podsticaja,

3) dokaz o obezbijeđenim izvorima finansiranja za realizaciju projekta,

4) predračuni ili računi za nabavke koje su predmet podsticaja po osnovu ovog člana,

5) ovjerena izjava korisnika podsticaja, sačinjena na Obrascu 8. iz Priloga Pravilnika.

(4) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu zahtjeva za isplatu podsticajnih sredstava, sačinjenog na Obrascu 2. iz Priloga Pravilnika, uz koji prilažu račune u skladu sa članom b. ovog pravilnika.

(5) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvrđuju se u skladu sa Pravilnikom.

Podsticajna sredstva za adaptaciju, izgradnju i opremanje ribogojilišta

 

Član 19.

(1) Podsticajna sredstva za adaptaciju, izgradnju i opremanje ribogojilišta imaju korisnici koji u tekućoj godini izvrše ulaganja za navedenu namjenu u minimalnom iznosu od 5.000 KM.

(2) Predmet podsticaja za opremanje ribogojilišta može biti oprema navedena u Specifikaciji broj 1, koja se nalazi u Prilogu Pravilnika.

(3) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, na Obrascu 1. iz Priloga Pravilnika, uz koju se prilažu:

1) program adaptacije, izgradnje i opremanja ribogojilišta, sačinjen na Obrascu 6. koji se nalazi u Prilogu Pravilnika,

2) vodoprivredna saglasnost, odnosno kopija zahtjeva za dobijanje vodoprivredne saglasnosti,

3) predračuni ili računi kao dokaz o investiranim sredstvima za nabavku materijala, opreme ili o izvršenim uslugama za ulaganja iz stava 1. ovog člana.

(4) Korisnici koji su uz prijavu iz stava 3. ovog člana dostavili kopiju zahtjeva za dobijanje vodoprivredne saglasnosti dužni su da dostave vodoprivrednu saglasnost najkasnije uz zahtjev za isplatu sredstava.

(5) Pravo prvenstva na rezervaciju sredstava imaju korisnici koji su uz prijavu na javni poziv dostavili vodoprivrednu saglasnost.

(6) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu podnesenog zahtjeva za isplatu, sačinjenog na Obrascu 2. iz Priloga Pravilnika, uz koji prilažu:

1) račune u skladu sa članom 6. Pravilnika,

2) ovjerenu izjavu korisnika podsticaja, sačinjenu na Obrascu 3. iz Priloga Pravilnika, kojom garantuje da uređaj ili opremu neće otuđiti u periodu od najmanje tri godine.

(7) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvrđuju se u skladu sa članom 5. Pravilnika i ne mogu biti veća od 50.000 KM po korisniku.

 

Podnošenje prijava na javni poziv Član 20.

(1) Korisnici podsticaja za kapitalne investicije podnose Agenciji prijavu na javni poziv, sačinjenu na Obrascu 1. iz Priloga ovog pravilnika, kao i potrebnu dokumentaciju propisanu ovim pravilnikom.

(2) Ukoliko korisnik podsticaja dostavi nepotpunu prijavu, Agencija ga poziva da u određenom roku dopuni prijavu, dok neblagovremene prijave Agencija odbacuje zaključkom.

(3) Korisnik novčanih podsticaja za kapitalne investicije može podnijeti više prijava po javnom pozivu, ali samo jednu prijavu po istom članu, tj. istom osnovu ovog pravilnika.

(4) Nakon isteka roka za podnošenje prijava na javni poziv, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede formira komisiju, koju čine tri člana, imenovana iz reda zaposlenih u Ministarstvu ili Agenciji.

(5) Komisija iz stava 4. ovog člana vrši bodovanje prijava prema kriterijumima i bodovima navedenim u Tabeli 1, koja se nalazi u Prilogu Pravilnika.

(6) Ukoliko nakon bodovanja dva ili više korisnika imaju isti broj bodova, prednost ima korisnik koji je ranije podnio prijavu.

(7) Agencija utvrđuje činjenično stanje za prijave iz čl. 10, 18. i 19. Pravilnika uvidom na licu mjesta, te nakon obrade i bodovanja prijava na javni poziv, o tome sačinjava zapisnik sa foto-dokumentacijom.

(8) Nakon obrade i bodovanja prijava, komisija sačinjava konačnu listu korisnika koji ispunjavaju uslove u skladu sa Pravilnikom, koja sadrži broj bodova, vrijeme podnošenja prijave i iznos sredstava, a koja se objavljuje na internet stranici Agencije.

 

Rješenje o rezervisanju sredstava

Član 21.

(1) U skladu sa konačnom listom iz člana 20. stav 8. Pravilnika, direktor Agencije donosi rješenje o rezervisanju novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji do iznosa utvrđenog Planom korišćenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela u 2021. godini.

(2) Rješenje iz stava 1. ovogčlana, osim elemenata koji su utvrđeni propisom kojim se uređuje opšti upravni postupak, obavezno sadrži i visinu rezervisanih sredstava, specifikaciju investicionihulaganja za koja se sredstva odobravaju, te rokza realizaciju investicije i predaju zahtjeva za isplatu sredstava.

 

Zahtjev za isplatu sredstava

Član 22.

(1) Nakon investiranja, korisnik podsticaja, u skladu sa rješenjem o rezervisanju sredstava, podnosi zahtjev za isplatu, sačinjen na Obrascu 2. iz Priloga Pravilnika, kao i dokumentaciju propisanu Pravilnikom.

(2) Nakon podnošenja zahtjeva iz stava 1. ovog člana, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede formira komisiju, koju čine tri člana, imenovana iz reda zaposlenih u Ministarstvu ili Agenciji.

(3) Komisija iz stava 2. ovog člana vrši provjeru realizacije investicije uvidom na licu mjesta kod korisnika sredstava, konstatuje činjenično stanje i o tome sačinjava zapisnik sa foto-dokumentacijom.

(4) Izuzetno od stava 3. ovog člana, komisija ne vrši provjeru za motokultivatore, poljoprivredne priključke i uređaje do 5.000 KM vrijednosti podsticaja, kao i za sve ostale podsticaje čija je vrijednost podsticaja manja od 1.000 KM.

(5) Nakon prijema zapisnika iz stava 3. ovog člana, odnosno zahtjeva za isplatu sa propisanom dokumentacijom, Agencija vrši obračun podsticajnih sredstava, u skladu sa uslovima propisanim Pravilnikom, a najviše do iznosa rezervisanih sredstava.

(6) Direktor Agencije rješenjem odobrava isplatu sredstava za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji do utroška sredstava određenih Planom korišćenja sredstava.

 

Objavljivanje javnog poziva

Član 23.

(1) Ovaj javni poziv jeotvoren 30 dana od dana objavljivanja i objavljuje seujednom od dnevnih listova koja pokrivaju cijelu teritoriju Republike Srpske i na internet stranici resornog Ministarstva i Agencije.

(2) Dokumentacija za ostvarivanje prava na novčane podsticaje propisana ovim javnim pozivom i Pravilnikom obavezno glasi na ime korisnika sredstava.

(3) Obrasci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. i 8. kao i tabele i specifikacije koji se nalaze u Prilogu Pravilnika i čine njegov sastavni dio, su takođe, objavljeni na zvaničnoj internet stranici resornog Ministarstva i Agencije. 

(4) Čitko popunjena i potpisana odnosno ovjerena prijava na javni poziv sačinjena na Obrascu 1. sa propisanom dokumentacijom dostavlja se poštom u zatvorenoj koverti počev najranije od 8:00 časova na dan objave javnog poziva, a najkasnije do 29.03.2021. do 16: časova, na adresu: Agencija za agrarna plaćanja, Trg Republike Srpske broj 1, 78000 Banja Luka.

 

(5) Prijave na javni poziv koje stignu prije roka iz stava 4. ovog člana, smatraće se preuranjene.

 

Broj: 12/2.1-052-1257/21

Datum: 22.02.2021. godine

 

 

Обавјештавамо све пољопривреднике да је ​у Службеном гласнику Републике Српске објављен

JAVNI POZIV ZA KAPITALNE INVESTICIJE U 2021. godini.

Правилник о условима и начину остваривања подстицаја за КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ у 2021.години. Обрасци за пријаву се могу преузети о в д ј е.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: