Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.12.2021. 08:18

Javni poziv za Sarajevo Winter Fest, 2/21

Izvor: Akta.ba, 30.11.2021.

Na osnovu člana 91. Zakona o turizmu („Službene novine KS“, broj 19/16, 31/17, 34/17 i 13/21), Izmjena i dopuna Programa rada i Finansijskog plana Turističke zajednice Kantona Sarajevo za 2021. godinu na koje je saglasnost dalo Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo broj: 07-03-04-43128/21 dana 29.11.2021. godine, Pravilnika o sufinansirapju projekata od značaja za turizam u Kantonu Sarajevo broj: 426-4/20 od 15.05.2020. godine, te Odluke o raspisivanju Javnog poziva 2/2021 Sarajevo Winter Fest broj: 1353/21 od 30.11.2021. godine, Povjerenstvo Turističke zajednice Kantona Sarajevo raspisuje

 

JAVNI POZIV 2/2021

SARAJEVO WINTER FEST

I

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva Sarajevo Winter Fest je prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava radi realizacije projekata/programa značajnih za razvoj i promociju turizma Kantona Sarajevo.

Realizacija projekata/programa biće u periodu od 25.12.2021. godine do 21.03.2022. godine.

 

II

SVRHA JAVNOG POZIVA

Sarajevo Winter Fest je namijenjen za projekte/programe čijom realizacijom se razvijaju nove turističke inicijative, ideje i proizvodi iz različitih oblika turizma, koji daju pozitivne, vidljive i samoodržive rezultate, koji će turistima i građanima ponuditi zanimljive sadržaje i osigurati produžetak trajanja zimske turističke sezone u Kantonu Sarajevo.

Dodjelom bespovratnih finansijskih sredstava Turističke zajednice Kantona Sarajevo sufinansirat će se projekti/programi iz oblasti turizma, kulture, sporta, zabave, gastronomije, ekologije i novogodišnje iluminacije/dekoracije.

 

III

IZNOS SREDSTVA ZA SUFINANSIRANJE

Sredstva u iznosu do 607.000,00 KM za sufinansiranje po ovom Javnom pozivu biće raspodijeljena po sljedećim lotovima:

LOT 1 - Programi i projekti novogodišnje iluminacije/dekoracije - raspoloživa finansijska sredstva 240.000,00 KM; 

LOT 2 - Programi i projekti iz oblasti turizma, kulture, sporta, zabave, gastronomije i ekologije - raspoloživa finansijska sredstva 367.000,00 KM.

Aplikanti za LOT 1 i LOT 2 moraju osigurati vlastito učešće u minimalnom iznosu od 15% od ukupne vrijednosti projekta.

 

IV

KORISNICI SREDSTAVA

Sredstva za LOT 1 su namijenjena jedinicama lokalne samouprave i pravnim licima čiji je osnivač jedinica loklane samouprave u Kantonu Sarajevo (gradu i općinama), koji kroz projekte/programe osiguravaju dodatne sadržaje za lokalnu zajednicu čime unapređuju turističku ponudu i razvijaju nove turističke potencijale, pogotovo lokalnim zajednicama sa najvećim ostvarenim brojem noćenja turista, kao i onim koje imaju potencijal za intenzivniji turistički razvoj.

Sredstva za LOT 2 su namijenjena pravnim, fizičkim licima (obrtima) i udruženjima u Kantonu Sarajevo koja su registrovana za obavljanje turističke djelatnosti ili koja su direktno i indirektno kroz svoje projekte i programe usmjerena na razvoj, unapređenje i promociju turizma Kantona Sarajevo.

Korisnici bespovratnih sredstava, koji su obveznici plaćanja boravišne takse i članarine po Zakonu o turizmu Kantona Sarajevo, moraju uredno ispunjavati Zakonom predviđene obaveze prema Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo, kao i opravdati ranije dodijeljena sredstva od Turističke zajednice po bilo kom osnovu sufinansiranja.

Korisnici koji su ranije dobili sredstva na jedan od načina sufinansiranja od strane Turističke zajednice Kantona Sarajevo, a čiji utrošak i namjenu nisu opravdali, ili nisu opravdali na propisan način, nemaju pravo na sufinansiranje od strane Turističke zajednice Kantona Sarajevo po ovom Javnom pozivu.

Korisnici kojima se dodijele bespovratna finansijska sredstva po ovom Javnom pozivu za realizaciju projekata/programa dužni su ih koristiti namjenski, na način i u rokovima utvrđenim ugovorom o sufinansiranju.

Korisnici bespovratnih finansijskih sredstava ne mogu iz drugih izvora finansirati iste troškove za koje su dobili sredstva iz Turističke zajednice Kantona Sarajevo, što će biti detaljnije uređeno ugovorom o sufinansiranju.

Korisnici sredstava će Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo u roku od 60 dana od realizacije projekta/programa dostaviti detaljan finansijski i narativni izvještaj o korištenju bespovratnih finansijskih sredstava, uz dostavljanje za to predviđenog obrasca, sa pratećom dokumentacijom koja potvrđuje navode u izvještaju. 

Ukoliko Turistička zajednica Kantona Sarajevo procijeni da iz dostavljenog finansijskog i narativnog izvještaja sa prilozima nije vidljiva opravdanost dodijeljenih sredstava, zatražit će od korisnika bespovratnih finansijskih sredstava dostavljanje dodatne dokumentacije i obrazloženja o utrošku finansijskih sredstava.

 

V

KRITERIJI ZA ODABIR PROJEKATA I DODJELU SREDSTAVA

Kriteriji za ocjenjivanje, odabir projekata i dodjelu sredstava su sljedeći:

1. Jasno opisan projekat/program sa aktivnostima koje će se provoditi, očekivanim rezultatima, finansijskom konstrukcijom (finansijski plan);

2. Kvalitet kandidovanog projekta (inovativnost, razvoj novog turističkog proizvoda, praćenje trendova Svjetske turističke organizacije (#SafeTravel destinacija, važnost projekta za lokalnu zajednicu, zastupljenost projekta na području cijelog Kantona Sarajevo);

3. Jasno definisani ciljevi provođenja projektnih aktivnosti (jasno određeni i specifični, mjerljivi, ostvarivi, relevantni i vremenski precizno definisani, mjerljivi očekivanim brojem turista, noćenja, posjetilaca, prihoda od turizma, povratnih pozitivnih efekata na razvoj i unapređenje turizma);

4. Doprinos uspješnom prezentiranju i afirmaciji Kantona Sarajevo kao turističke destinacije u zemlji i inostranstvu (vidljivost projekta, planirane promotivne aktivnosti i oglašavanje događaja - media plan, dostupnost turistima i posjetiocima;

5. Kontinuitet projekta i dosadašnji rezultati (duzina trajanja projekta, održivost, samoodrživost, inventivnost i mogućnost unapređenja projekta, broj učesnika/posjetitelja u prethodnim godinama, rezultati iz prethodnih godina ukoliko postoje);

6. Stepen samofinansiranja (vlastito učešće minimalno 15%);

7. Planirani broj učesnika;

8. Potvrda/pismo namjere o važnosti programa/projekta za lokalnu zajednicu.

 

VI

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UČEŠĆE U JAVNOM POZIVU

Aplikanti su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od šest mjeseci:

LOT 1

Jedinice ioktane samouprave (grad i općine)

1. Obrazac prijave na Javni poziv isključivo elektronski popunjen, vlastoručno potpisan od strane odgovorne osobe i pečatom ovjeren;

2. Kompletan projekat/program za koji se traže bespovratna finansijska sredstva za sufinansiranje moraju sadržavati jasno definisane ciljeve, rokove i metode provođenja projektnih/programskih aktivnosti, dostavljen u jednom originalnom primjerku i jednoj kopiji, uvezanih i numerisanih stranica;

3. Detaljno razrađen finansijski plan projekta/programa;

4. Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj, PDV broj ukoliko je podnosilac zahtjeva PDV obveznik);                                 

5. Ugovor ili potvrda banke o otvorenom transakcijskom računu sa naznačenim brojem računa;

6. Izjava odgovorne osobe jedinice lokalne samouprave da je obezbijedio materijalne, kadrovske i tehničke uslove za realizaciju projekta/programa, vlastoručno potpisana od strane odgovorne osobe i ovjerena pečatom;

7. Izjavu da će projekat biti realiziran u predviđenom terminu, potpisanu i ovjerenu od strane odgovorne osobe;

8. Dokaz o raspoloživim sredstvima, vlastito učešće u minimalnom iznosu od 15% od ukupne vrijednosti projekta (izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave sa naznakom projekta sa kojim se aplicira, odnosno budžetske stavke).

Pravna lica čiji je osnivač jedinica loklane samouprave (grad i općine)

1. Obrazac prijave na Javni poziv isključivo elektronski popunjen, vlastoručno potpisan od strane odgovorne osobe i pečatom ovjeren;

2. Kompletan projekat/program za koji se traže bespovratna finansijska sredstva za sufinansiranje moraju sadržavati jasno definisane ciljeve, rokove i metode provođenja projektnih/programskih aktivnosti, dostavljen u jednom originalnom primjerku i jednoj kopiji, uvezanih i numerisanih stranica;

3. Detaljno razrađen finansijski plan projekta/programa;

4. Dokaz o registraciji subjekta od nadležnog organa;

5. Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj, PDV broj ukoliko je podnosilac zahtjeva PDV obveznik), te dokaz o izmirenim poreznim obavezama iz nadležne

Porezne uprave, ne stariji od 90 dana;                                   

6. Ugovor ili potvrda banke o otvorenom transakcijskom računu sa naznačenim brojem računa;

7. Izjava odgovorne osobe pravnog lica da je obezbijedio materijalne, kadrovske i tehničke uslove za realizaciju projekta/programa, vlastoručno potpisana od strane odgovorne osobe i ovjerena pečatom;

8. Dokaz da protiv podnosioca zahtjeva i lica ovlaštenog za zastupanje, pred sudovima na području BiH nije podignuta optužnica, odnosno da nije potvrđena optužnica, niti je izrečena osuđujuća presuda za krivično djelo (uvjerenje općinskog suda); da se ne vodi prekršajni postupak (uvjerenje općinskog suda); da nije osuđivan (uvjerenje MUP-a); dokazi ne smiju biti stariji od 6 mjeseci;

9. Dokaz o raspoloživim sredstvima, vlastito učešće u minimalnom iznosu od 15% od ukupne vrijednosti projekta (bankovni izvod ili potvrda banke ili izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave sa naznakom projekta sa kojim se aplicira, odnosno budžetske stavke); 

10. Izjavu da će projekat biti realiziran u predviđenom terminu, potpisanu i ovjerenu od strane odgovorne osobe;

11. Potvrda ili ugovor o sufinsiranju projekta iz drugih izvora ili odluka o dodjeli sredstava ili pismo podrške projektu (kao dokaz osiguranju sredstava ukoliko se sufinansira i iz drugih izvora), ukoliko postoji;

12. Potpisani ugovori/memorandumi/sporazumi o saradnji sa partnerima koji učestvuju u realizaciji projekta, ukoliko postoji.

LOT 2

Pravna, fizička lica (obrti) i udruženja

1. Obrazac prijave na javni poziv elektronski popunjen, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe;

2. Kompletan projekat za koji se traže sredstva za sufinansiranje sa jasno definisanim ciljevima, rokovima i metodama provođenja projektnih aktivnosti, dostavljen u jednom originalnom primjerku i jednoj kopiji, uvezanih i numerisanih stranica;

3. Detaljno razrađen finansijski plan projekta;

4. Dokaz o registraciji subjekta od nadležnog organa

a) za pravna lica: rješenje o upisu u sudski registar ili aktuelni izvod iz sudskog registra;

b) za fizička lica (obrt): rješenje o registraciji obrta;

c) za udruženja: rješenje o registraciji;

5. Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj, PDV broj ukoliko je podnosilac zahtjeva PDV obveznik), te dokaz o izmirenim poreznim obavezama iz nadležne Porezne uprave, ne stariji od 90 dana;

6. Ugovor ili potvrda banke o otvorenom transakcijskom računu sa naznačenim brojem računa;           

7. Izjava ovlaštene osobe pravnog lica, fizičkog lica (obrta) i ovlaštene osobe udruženja da je obezbijedio materijalne, kadrovske i tehničke uslove za realizaciju projekta, svojeručno potpisana i ovjerena pečatom;

8. Dokaz da protiv podnosioca zahtjeva i lica ovlaštenog za zastupanje, pred sudovima na području BiH nije podignuta optužnica, odnosno da nije potvrđena optužnica, niti je izrečena osuđujuća presuda za krivično djelo (uvjerenje općinskog suda); da se ne vodi prekršajni postupak (uvjerenje općinskog suda); da nije osuđivan (uvjerenje MUP-a); dokazi ne smiju biti stariji od 6 mjeseci,

9. Dokaz o raspoloživim sredstvima, vlastito učešće u minimalnom iznosu od 15% od ukupne vrijednosti projekta (bankovni izvod ili potvrda banke);

10. Izjavu da će projekat biti realiziran u predviđenom terminu;

11. Potvrda ili ugovor o sufinsiranju projekta iz drugih izvora (ukoliko se sufinansira i iz drugih izvora).

Napomena: Udruženja koja nemaju zaposlenih trebaju dostaviti izjavu da nemaju zaposlenih i nemaju poreznih obaveza, obaveza prema MIO/PIO i zdravstvenom osiguranju, ovjerenu kod nadležnog organa (općina, notar). 

 

VAŽNE NAPOMENE:

1. Aplikant može konkurisati samo sa jednim projektom/programom po Javnom pozivu.

2. Da bi aplikant ušao u konkurenciju za odabir po Javnom pozivu mora ispuniti formalno-pravne uslove.

3. Svi dokumenti koji se predaju uz Obrazac prijave projekta/programa kao dokaz o ispunjavanju kriterija učešća iz ovog Javnog poziva, moraju biti originali ili ovjerene kopije, ne starije od šest mjeseci.

4. Sve promjene vezane za adresu sjedišta, telefonski broj, bankovni račun, aplikant je dužan prijaviti u roku od sedam dana od izvršene promjene.

5. Projekat/program mora sadržavati jasno definisane stavke: rok početka projekta i rok završetka projekta.

6. Aplikant je dužan osigurati sve potrebne dozvole za realizaciju projekta/programa.

7. Dekorativni materijal za novogodišnju iluminaciju/dekoraciju mora biti nabavljen za realizaciju projekta/programa sa kojim se aplicirana, i samo sa takvim fakturama aplikanti mogu pravdati sredstva nabavke materijala.

Turistička zajednica Kantona Sarajevo nije u obavezi vraćati zaprimljenu dokumentaciju koja se odnosi na prijavu za Javni poziv.

 

VII

OBAVEZA KORISNIKA ODOBRENIH SREDSTAVA

Sredstva podrške za sufinansiranje projekta ne mogu se koristiti za:

- Troškove redovnog poslovanja podnositelja zahtjeva za podršku (troškove redovnog uredskog poslovanja, plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, osim PDV-a, kredite, kamate na kredite i dugovanja po kamati, dugovanja i rezerve za gubitke ili dugovanja, carinske i uvozne takse ili bilo koje druge naknade);

- Izradu studije, elaborata, projektne i druge dokumentacije;

- Najam i kupnju vozila;

- Stavke već finansirane u sklopu nekog drugog projekta;

Za sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidiranog projekta/programa.

Subjekti kojima se odobre sredstva dužni su dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava na propisanom Obrascu koji će biti objavljen na web stranici www.visitsaraievo.ba, uz obavezno istovremeno dostavljanje narativnog i finansijskog izvještaja sa u skladu sa zaključenim ugovorom o sufinansiranju. 

Izvještaj se mora dostaviti u roku određenom ugovorom o sufinansiranju, u zatvorenoj koverti, lično na protokol Turističke zajednice Kantona Sarajevo ili putem preporučene pošte sa naznakom “Izvještaj po JP 2/2021 Sarajevo Winter Fest, LOT ___ ".

 

VIII

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Turistička zajednica Kantona Sarajevo objavljuje Javni poziv na službenoj web stranici Turističke zajednice Kantona Sarajevo www.visitsarajevo.ba i u dnevnim listovima Oslobođenje i Avaz.

Prijava na Javni poziv se vrši putem Obrasca prijave koji se može preuzeti na službenoj web stranici Turističke zajednice Kantona Sarajevo www.visitsarajevo.ba.

Popunjeni propisani Obrazac prijave zajedno sa neophodnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom preporučeno u zatvorenoj koverti sa naznakom:

“PRIJAVA NA JAVNI POZIV 2/2021 SARAJEVO WINTER FEST”

UZ OBAVEZNU NAZNAKU LOT-A NA KOJI SE APLICIRA

na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA KANTONA SARAJEVO

Ul. Dalmatinska 2/4 71000 SARAJEVO

 

IX

OSTALE INFORMACIJE

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA:

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, do 15.12.2021. godine.

 

PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI:

1. Prijave s nepotpunim podacima i nepotpunom dokumentacijom;

2. Prijave koje se ne dostave u roku;

3. Prijave subjekata koji nisu izvršili zakonske obaveze prema Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo (uplata boravišne takse i članarine);

4. Prijave korisnika koji su ranije dobili sredstva na jedan od načina sufinansiranja, a čiji utrošak i namjenu nisu opravdali nikako, ili nisu opravdali na propisan način;

5. Prijave čija finansijska konstrukcija projekta/programa uključuje neprihvatljive troškove po ovom Javnom pozivu.

 

RANGIRANJE PROJEKATA:

Sredstva će se odobravati projektima/programima prema bodovnoj listi od najvećeg broja bodova na niže, do krajnje raspodjele ukupnog iznosa sredstava namijenjenih za ovaj Javni poziv.

Ukoliko na jednom LOT-u ostane neraspoređenih sredstava ista će biti prebačena na drugi LOT, do krajnje raspodjele sredstava.

 

ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE:

Odluka o odabiru korisnika i dodjeli bespovratnih sredstava donijet će se najkasnije u roku 7 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.

Odluku o odabiru korisnika za sufinansiranje projekata/programa donosi Povjerenstvo Turističke zajednice Kantona Sarajevo.

Odluka se objavljuje na web stranici Turističke zajednice Kantona Sarajevo www.visitsarajevo.ba u roku od 3 dana od dana donošenja odluke.

 

ROK ZA POTPISIVANJE UGOVORA:

Turistička zajednica Kantona Sarajevo će sa odabranim korisnicima potpisati ugovor o sufinansiranju najkasnije u roku od 7 dana od dana objave odluke o odabiru korisnika.

 

NAČIN ISPLATE SREDSTAVA:

Dinamika isplate sredstava vrši se u skladu sa raspoloživim sredstvima Turističke zajednice Kantona Sarajevo, i to na način da se korisniku sredstava sredstva uplaćuju u tri tranše:

1. 50% odobrenih sredstava uplaćuje se u roku od 8 dana od potpisivanja ugovora;                      

2. 35% odobrenih sredstava se uplaćuje nakon izvještaja o utrošku sredstava iz prve tranše,a koji sadržava i utrošak iz vlastitog učešća,

3. 15% sredstava se uplaćuje na račun korisnika nakon dostavljenog finalnog izvještaja za cijeli projekat.

 

EVALUACIJA I ODABIR PROJEKATA/PROGRAMA:

Podnesene projekte/programe provjerava i ocjenjuje Komisija, sastavljena od imenovanih predstavnika Turističke zajednice Kantona Sarajevo na način uređen internim aktom.

Svi podneseni projektni prijedlozi se ocjenjuju u dva koraka, u skladu sa propisanim kriterijima, pri čemu je prvi korak (formalno-pravni uslovi)  eliminatoran, dok se u drugom koraku ocjenjuje kvaliteta podnesenog projekta/programa, te kapaciteti jedinice lokalne samouprave za njegovu realizaciju.

 

NADZOR:

Nadzor i provjeru utroška sredstava vrši stručna komisija Turističke zajednice Kantona Sarajevo koju imenuje Predsjedavajući Povjerenstva Turističke zajednice Kantona Sarajevo, putem pisanog izvještaja s pratećom dokumentacijom (dokazima o korištenju sredstava) koje korisnik sredstava u ugovorenom roku dostavlja, kao i uvidom na licu mjesta kod korisnika sredstava kod kojeg ocijeni da je potrebno izvršiti nadzor.

U slučaju objektivno utvrđenih okolnosti koje su uticale na nemogućnost ispunjenja obaveza utvrđenih ugovorom, korisnik sredstava je dužan odmah, a najdalje u roku 3 dana, o tome obavijestiti Turističku zajednicu Kantona Sarajevo u pismenoj formi.

Ako Turistička zajednica Kantona Sarajevo utvrdi nepravilnosti u korištenju sredstava, naložit će povrat u dijelu u kojemu je utvrđena nepravilnost.

 

POSEBNA NAPOMENA:

U toku provođenja Javnog poziva Turistička zajednica Kantona Sarajevo zadržava diskreciono pravo njegove izmjene i dopune u slučaju nastupanja objektivnih okolnosti (npr. pogoršavanja higijensko-epidemiološke situacije), za projekte za koje se zbog njihove prirode ocijeni potrebnim, što će definirati u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv, mogu se dobiti svakim radnim danom, od 13-15 sati, putem telefona 033 252 000 i mail adrese: info@visitsarajevo.ba.

 

Predsjedavajući Povjerenstva

Turističke zajednice Kantona Sarajevo

prof. Kenan Magoda

 

Prilog I – Obrazac prijave

Prilog III – Obrazac za izvještaj o namjenskom utrošku sredstava

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENTE:PODIJELI: