Javni poziv za utvrđivanje boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo

Datum objave: 25.07.2017. 08:36 / Izvor: Akta.ba, 25.07.2017.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

Grad Sarajevo

Općina Novo Sarajevo

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-41-474 /17 Sarajevo, 18.07.2017.godine

Na osnovu člana 15. Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", br.: 49/06 i 51/09), člana 50. Statuta Općine Novo Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 35/10) i člana 3. Odluke o kriterijima, uslovima i načinu utvrđivanja boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 23/17), Općinski načelnik objavljuje:

 

JAVNI POZIV

ZA UTVRĐIVANJE BORAČKIH UDRUŽENJA SA STATUSOM OD POSEBNOG INTERESA I DRUŠTVENOG ZNAČAJA ZA OPĆINU NOVO SARAJEVO

 

I             

Općinski načelnik objavljuje Javni poziv za utvrđivanje boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo.

 

II            

Pravo učestvovanja imaju udruženja koja su registrovana u skaldu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama FBiH („Službene novine Federacija Bosne i Hercegovine" broj: 45/02 ) sa sjedištem na području Općine Novo Sarajevo.

 

III           

Boračko udruženje može steći status udruženja od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu ako njegovo djelovanje prevazilazi interese njegovih članova, ako je namjenjeno zadovoljavanju potreba građana lokalne zajednice u oblasti boračko- invalidske zaštite i rješavanju statusnih pitanja članstva.

 

IV          

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana obavijesti o objavi Javnog poziva u dnevnim novinama „Dnevni avaz" i „Oslobođenje" i na web stranici Općine Novo Sarajevo, na propisanom obrascu, lično na protokol ili putem pošte na adesu Općina Novo Sarajevo, Služba za oblast boračko - invalidske zaštite, Zmaja od Bosne broj 55, Sarajevo. Prijava se dostavlja na obrascima koji su sastavni dio konkursne dokumentacije i u skladu sa zahtjevima definisanim u ovom Javnom pozivu.

 

V            

Uz prijavu na Javni poziv, zainteresirana udruženja treba obavezno da dostave:

1. dokaz o registraciji udruženja (kopiju rješenja o upisu u Registar udruženja nadležnog organa uprave);

2. Statut udruženj a;

3. broj registrovanih članova udruženja, ovjeren od strane ovaštenog lica udruženja;

4. dokaz o postojanju tehničkih, materijalnih i ljudskih resursa za ostvarivanje ciljeva udruženja utvrđenih Statutom;

5. Program rada udruženja za tekuću godinu, usvojen od strane ovlaštenog organa udruženja - Skupštine;

6. Izvještaj o radu, sa finansijskim izvještajem ( za godinu koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtjev), usvojen od strane ovlaštenog organa udruženja- Skupštine.

Kriteriji za utvrđivanje boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu:

1. Udruženja koja djeluju i ostvaruju svoje ciljeve na području Općine Novo Sarajevo (dokazuje se rješenjem o registraciji udruženja, rješenjem o dodjeli poslovnog prostora),

2. Udruženja koja okupljaju članove o kojima vode urednu evidenciju, imaju razvijene stručne i upravljačke kapacitete (osoblje, oprema i sposobnost upravljanja budžetskim programima), ( dokazuje se evidencijom članova-spisak članova ovjeren od strane ovlaštenog lica udruženja, odlukom upravnog odbora o angažovanju lica za realizaciju projekata i programa rada, dokaz o posjedovanju tehničke opreme, spisak članova upravnog odbora, nadzornog odbora),

3. Udruženja koja programima i aktivnostima obuhvataju veći broj korisnika (dokazuje se izjavom , ovjerena od strane općinskog organa uprave, o broju korisnika koji su obuhvaćeni programom i aktivnostima udruženja),

4. Udruženja koja su realizovala veći broj projekata/programa u proteklom periodu i uticala na zadovoljavanje potreba većeg broja korisnika, a u kojima je prepoznat značaj za Općinu ( dokazuje se izjavom , ovjerena od strane općinskog organa, o realizaciji projekata i brojem korisnika koji su obuhvaćeni realizacijom istog, ista treba sadržavati nazive realizovanih projekata i period realizacije),

5. Udruženja koja svojim aktivnostima i programima pružaju pravne, socijalne, društveno- ekonomske, zdravstvene i radnopravne usluge, savjete, pomoć i podršku i na taj način se prepoznaju u servisiranju određenih potreba građana (dokazuje se Izvještajem o radu udruženja za prethodnu godinu),

6. Udruženja koja za svoj rad i realizaciju svojih aktivnosti, pored sredstava iz budžeta Općine, obezbjeđuju finansijska sredstva iz drugih izvora finansiranja (članarina, donacije i sl.), ( dokazuje se ovjerenim spiskom članova udruženja, Odlukom Skiupštine o visini članarine, izvodom iz banke),

7. Udruženja koja realizuju programe u kontinuitetu, tokom cijele godine (dokazuje se Izvještajem o radu usvojen od strane Skupštine udruženja),

8. Udruženja koja redovno dostavljaju godišnje programe rada i izvještaje o radu, usvojene od strane ovlaštenog organa udruženja- Skupštine (dokazuje se Izvještajem o radu i finansijskim izvještajem),

9. Udruženja koja dosljedno poštuju princip tačnosti i transparentnosti u podnošenju izvještaja o radu prema Općini i obavještavanju javnosti ( dokazuje se na osnovu Izvještaja Službe za oblast BIZ-a o realizaciji projekata i programa rada udruženja),

10. Udruženja koja okupljaju jednu kategoriju korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite i koja baštine tekovine antifašističkih i odbrambeno- oslobodilačkih ratova 1941-1945. godina i 1992- 1995.godina ( dokazuje se Statutom udruženja).

Svi dokumenti dostavljaju se u originalu, ili ovjerenoj kopiji. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

VII         

Zainteresirana udruženja mogu dostaviti i druge dokumente koji mogu biti relevantni u postupku utvrđivanja boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu.

Postupak Javnog poziva za utvrđivanje boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja provodi Komisija za provođenje Javnog poziva.

Komisiju za provođenje Javnog poziva čine Komisija za statusna pitanja boraca Općinskog vijeća i tri predstavnika Službe za oblast boračko- invalidske zaštite koje imenuje Općinski načelnik. Komisija će sačiniti Poslovnik o radu komisije za provođenje Javnog poziva za utvrđivanje boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu

Komisija razmatra prispjele prijave nakon provedenog Javnog poziva i sačinjava rang listu sa prijedlogom za utvrđivanje boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu, koji dostavlja i Općinskom načelniku radi utvrđivanja prijedloga Odluke o utvrđivanju boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.

 

IX           

Odluku o utvrđivanju boračkog udurženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo donosi Općinsko vijeće na prijedlog Komisije iz člana 6. Odluke o kriterijima, uslovima i načinu utvrđivanja boračkih udruženja sa statusom od posenog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo.

 

X            

Udruženja kojima se utvrdi status udruženja od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu ostvarit će podršku Općine u sufinasiranju aktivnosti utvrđenih godišnjim programom rada, u skladu sa mogućnostima budžeta, i adekvatnu pomoć u obezbjeđenju drugih materijalnih uslova za rad i aktivnosti udruženja.

Za dodatne informacije aplikanti se mogu obratiti Službi za oblast boračko invaliske zaštite , prizemlje zgrade Općine , ili na tel: 033 492 103 i 033 492 105.

 

Općinski načelnik

Nedžad Koldžo

 

Tekst Javnog poziva u pdf formatu

Sastavni dijelovi konkursne dokumentacije:

Obrazac 1 za download u pdf formatu

Obrazac 2 za download u pdf formatu

Obrazac 3 za download u pdf formatu

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: