Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.07.2020. 13:46

Konkurs/natječaj za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za pozicije sufinansiranja filmskih projekata za 2020. godinu

Izvor: Akta.ba, 09.07.2020.

Datum: 8.7.2020.godine

Broj:04-3-64/20

 

U skladu sa Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju broj: 02-6/13 od 23.1.2013.godine, Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfera za kinematografiju” utvrđenog budžetom Federacije BiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta-Federalnom ministarstvu kulture i športa V broj 908/2020 od 25.6.2020.godine ( „Sl. Novine Vlade Fedracije BiH“ broj 44/20 od 3.7.2020.godine) i Odlukom o objavi Konkursa za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za pozicije sufinansiranja filmskih projekata za 2020.godinu broj 04-3-63/20 od 8.7.2020. godine , Upravni odbor Fondacije za kinematografiju objavljuje

 

Konkurs/Natječaj za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju

za pozicije sufinansiranja filmskih projekata za 2020.godinu.

 

I - PREDMET KONKURSA/NATJEČAJA

Predmet Konkursa/Natječaja za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za pozicije sufinansiranja filmskih projekata za 2020.godinu je prikupljanje prijava i izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju (u daljem tekstu: Fondacija) za 2020. godinu.

 

II - OBLASTI U OKVIRU KOJIH ĆE SE VRŠITI IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA

Ukupan iznos raspoloživih sredstava- 1.230.000,00 KM

 

Sredstva Fondacije za kinematografiju za 2020. godinu će se dodijeliti za slijedeće oblasti:

1. Sufinansiranje novih i ugovorenih filmskih projekata- Proizvodnja dugometražnih filmova

 

Raspoloživa sredstava: 900.000,00

a) debitantski niskobudžetni dugometražni igrani, dokumentarni i animirani film

b) dugometražnog filma igrani, dokumentarni i animirani film

c) Sufinansiranje novih dugometražnih projekata izrazito uspješnih autora

 

Sredstva za naredni zajednički film režisera i producenta čiji je prethodni film podržan od Fondacije za

kinematografiju selektiran u glavne takmičarske programe festivala u:

- Berlin - Competition;

- Cannes - Competition i Un Certain Regard;

- Venecija - Competition;

- ili je osvojio oficijelnu nagradu na tim festivalima iz selekcije u jednom od popratnih programa;

- ili je osvojio nagrade za najbolji film ili režiju Evropske ili Američke filmske akademije.

d) Sufinansiranje već podržanog filmskog projekta kji je promjenio formu

 

2. Sufinansiranje filmskih projekata - Proizvodnja kratkometražnih filmova (igrani, dokumentarni, animirani, eksperimentalni).

Raspoloživa sredstava:160.000,00

 

3. Sufinansiranje filmskih projekata- Sufinansiranje manjinskih bosanskohercegovačkih

 koprodukcija

Raspoloživa sredstava:150.000,00

 

4. Sufinansiranje filmskih projekata- Sufinansiranje razvoja dugometražnih filmova

Raspoloživa sredstava: 20.000,00

a) razvoj scenarističke građe

b) razvoj filmskog projekta

 

III- NAČINODABIRA KORISNIKA SREDSTAVA

Način odabira korisnika sredstava utvrđen je Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor

korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju broj 02-6/13 od 23.1.2013. godine.

Žiri za vrjednovanje filmskih projekata i scenarija, prispjelih na Konkurs/Natječaj za izbor korisnika

sredstava Fondacije za kinematografiju za pozicije sufinansiranja filmskih projekata za 2020.godinu u skladu sa Poslovnikom o radu Žirija za vrednovanje filmskih projekata i scenarija Fondacije za kinematografiju broj 02-63/13 od 2.9.2013. godine donosi prijedlog odluke o izboru korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju konsenzusom za oblasti pod rednim brojevima: II-1.,II-2.,II-3. i II-4.

 

IV- VRSTASREDSTAVA

Sredstva Fondacije za kinematografiju u Sarajevu za 2020. godinu će se dodijeliti u skladu

Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju broj: 02-6/13 od 23.1.2013. godine i Poslovnikom o visinama podrške Fondacije za kinematografiju za 2020. godinu.

 

V -PRAVO UČEŠĆA

Korisnici sredstava Fondacije mogu biti fizičke osobe, filmski stvaraoci i djelatnici, državljani Bosne i

Hercegovine i pravne osobe registrirane za obavljanje filmske i video djelatnosti sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine: producenti, distributeri, prikazivači, filmski festivali, profesionalna udruženja i visokoškolske institucije koje obrazuju filmske stvaraoce u ovisnosti od pozicije za koju apliciraju.

 

VI -POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za pozicije II-1,II-2 i II-3. ovog konkursa:

1. popunjenu prijavu na konkurs/natječaj Fondacije,

2. scenarij,

3. potpisana potvrdu od režisera da nije prijavljen na isti konkurs sa drugim projektom.

4. potpisan ugovor/predugovor sa autorima projekta: scenaristom, rediteljom ili nekim drugim nosiocem autorskih prava, naročito u slučaju ako je scenarij adaptacija ili prerada književnog ili kakvog drugog originalnog djela, u kojem slučaju treba pružiti dokaze o prenosu autorskih prava sa autora ili nekog drugog nosioca autorskih prava,

5. dokaze o učešću drugih koproducenata, sufinansijera, agenata za prodaju međunarodnih prava i distributera: pisma namjere, predugovori, ugovori (ukoliko postoji),

6. ranije radove režisera na DVD-u u 6. primjeraka ili link na filmove postavljene online (ukoliko postoje),

7. Link na primjerak grube montaže materijala ukoliko je projekat u fazi snimanja i postprodukcije

 (moguće dostaviti nakon roka, a prije žiriranja u dogovoru sa administracijom Fondacije)

8. relevantne promo matrijale (ukoliko postoje),potvrde o gledanosti prethodnog filma u BiH i regionu izdane od strane ovlaštenih distributera (ukoliko postoje),

9. potvrde o broju prodanih teritorija izdate od strane agenata za prodaju ili kopije ugovora o direktnoj prodaji (ukoliko postoji).

10. ovjerena kopija sudskog rješenja o registraciji producentske kuće,

11. bilans stanja i bilans uspjeha u prethodnoj godini,

12. bankovna potvrda o solventnosti,

13. ugovor sa bankom

 

Za poziciju II-4. ovog konkursa:

1. popunjenu prijavu na konkurs/natječaj Fondacije,

2. scenarij,

3. potpisana potvrdu od režisera da nije prijavljen na isti konkurs sa drugim projektom (ukoliko projekat već ima režisera),

4. potpisan ugovor/predugovor sa autorima projekta: scenaristom ili nekim drugim nosiocem autorskih prava, naročito u slučaju ako je scenarij adaptacija ili prerada književnog ili kakvog drugog originalnog djela, u kojem slučaju treba pružiti dokaze o prenosu autorskih prava sa autora ili nekog drugog nosioca autorskih prava,

5. ranije radove režisera na DVD-u u 6. primjeraka ili link na filmove postavljene online (ukoliko projekat ima režisera),

6. ovjerena kopija sudskog rješenja o registraciji producentske kuće (za 4b)

7. bilans stanja i bilans uspjeha u prethodnoj godini, (za 4b)

8. bankovna potvrda o solventnosti, (za 4b)

9. ugovor sa bankom

 

VIII- ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Rok za dostavljanja prijava je 27.7.2020. godine, a rezultati Konkursa/Natječaja su najdalje do 28.8.2020.godine.

 

IX- DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Prijave na KONKURS/NATJEČAJ se podnose ISKLJUČIVO PUTEM POŠTE sa pratećom dokumentacijom u zatvorenoj koverti sa vidljivom naznakom na koverti:

 

FONDACIJA ZA KINEMATOGRAFIJU

“PRIJAVA ZA KONKURS/NATJEČAJ”

Obala Maka Dizdara 2, 71 000 Sarajevo

 

Obavezno je popunjavanje prijavnog obrasca koji možete preuzeti na web stranici Fondacije za kinematografiju http://fondacijakinematografija.ba  ili dobiti na upit putem e-mail adrese: info@fondacijakinematografija.ba

 

Nakon čega je obavezno dostavljanje KOMPLETNE DOKUMENTACIJE, KOJOM APLICIRATE NA KONKURS/NATJEČAJ, U JEDNOM PDF DOKUMENTU do 27.7.2020. godine mailom na info@fondacijakinematografija.ba sa obaveznim naslovom:

Prijava na konkurs 2020 (ime projekta/ime firme/aplikanta)

 

Dokumentacija i prilozi koji budu dostavljeni za sudjelovanje u Konkursu/Natječaju neće se vraćati.

Nepotpune i neblagovremene prijave, uključujući i prijave dostavljene poštom za koje nije blogovremeno mailom poslana dokumentacija u jednom pdf dokumentu, neće biti uzete u razmatranje.

Prijave korisnika sredstava Fondacije iz prethodnih godina koji nisu dostavili izvještaje o namjenskom utrošku sredstava neće biti razmatrane.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: