Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.01.2020. 09:29

Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupovinu poslovnog objekta-zgrade za trajni smještaj Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Izvor: Dnevni Avaz, 27.01.2020.

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BiH

 

Broj: 01-04-2-515/2020

Sarajevo, 24.01.2020. godine

Na osnovu člana 18 stav (2), u vezi sa članom 10. stav (1) tačka e) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), Odluke Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH o izuzeću primjene Zakona o javnim nabavkama, broj: 01-04-2-18/2020 od 23.01.2020. godine, a u skladu sa Programom rada«i Finanšijskim planom Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2020. godinu („Službene novine Federacije BiH", broj 98/19), Zaključka Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH (broj: UO-01-3-9-27-3/2019 od 23.12.2019. godine), te člana 20. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH", broj 33/06, 1/15 i 62/19), direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH objavljuje:

 

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KUPOVINU POSLOVNOG OBJEKTA - ZGRADE ZA TRAJNI SMJEŠTAJ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BIH

 

Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Fond) sa sjedištem u ulici Hamdije Čemerlića broj 39a, poziva sva zainteresovana fizička i pravna lica da dostave pismene ponude za kupovinu poslovnog objekta - zgrade za trajni smještaj Fonda (u daljem tekstu: zgrada).

 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je zgrada, kao slobodnostoieća građevina - samostalan poslovni objekt -

izgrađen sa posebnim pristupom i ulazom, sa posebnim infrastrukturnim sadržajima, na području grada Sarajeva, općine: Novi Grad, Stari Grad, Centar ili Novo Sarajevo, smještena u blizini gradske prometne saobraćajnice, u skladu sa sljedećim tehničkim zahtjevima:

- ukupna neto površina objekta zgrade mora iznositi najmanje 1.500 m2;

- minimalno 20 (dvadeset) parking mjesta i minimalno 5 (pet) garažnih mjesta;

- maksimalna spratnost objekta P+3 (prizemlje i tri sprata);

- da je ponuđena zgrada na zadovoljavajući način infrastrukturno opremljena (voda, struja, kanalizacija, pristupni putevi itd);

- da je pontiđena zgrada podobna za potrebe kancelarijskog poslovanja;

- da se ponuđena zgrada nalazi na području grada Sarajeva, općine: Novi Grad, Stari Grad, Centar ili Novo Sarajevo, smještena u blizini gradske prometne komunikacije (maksimalno 300 metara od stajališta javnog gradskog prevoza);

- da je ponuđena zgrada useljiva u roku od 6 (šest) mjeseci računajući od dana plaćanja kupoprodajne cijene;

- maksimalna cijena ponude u iznosu do 6.000.000,00 KM (šestmiliona i 00/100 KM).

Pored navedenih površina, zgrada treba da sadrži površine koje je moguće prilagoditi za slijedeće namjene:

- jednu salu za potrebe održavanja seminara;

- 4 manje sale za potrebe održavanja sastanaka, sjednica Upravnog odbora, za rad komisija, timski rad;

- prostor za smještaj arhivske građe;

- restoran, čajna kuhinja;

- pomoćne tehničke prostorije (skladišta, ostave i sL);

- tehnička etaža (tehničke prostorije), dio prostora predviđen za tehničke prostorije, za smještaj sistema grijanja i hlađenja - kotlovnica i dr.;

- jedan informacijski centar - server soba; Posebni uslovi koje zgrada treba da ispunjava:

- Neometan pristup samoj lokaciji;

- Riješeni imovinsko-pravni odnosi.

U sastavu zgrade treba da je predviđen kancelarijski prostor pogodan i uslovan za obavljanje djelatnosti Fonda. Zgrada treba imati svu potrebnu investiciono-tehničku i izvedbenu projektnu dokumentaciju, te ostalu dokumentaciju i potrebne dozvole. Prostori unutar zgrade bi trebali da se zagrijavaju centralnim ili etažnim grijanjem, odnosno hlade uspostavljenim klimatizacijskim sistemom, sa posebnim prostorom za garažiranje vozila i drugim pratećim sadržajima, s vanjskim platoom ispred objekta, s određenim brojem parking mjesta.

Sve površine, treba da su smještene u etažama iznad zemlje. Etaže ispod zemlje moraju biti povezane vertikalnim komunikacijama (stepenište i/ili lift) s prostorom iznad zemlje.

 

2. PRAVO UČEŠĆA U JAVNOM POZIVU

 

Pravo učešća u ovom Javnom pozivu imaju sljedeća lica:

- fizička ili pravna lica koja su vlasnici, odnosno suvlasnici zgrade.

 

3. SADRŽAJ PONUDE / POTREBNA DOKUMENTACIJA

Ponuda se dostavlja u pisanoj formi i treba da sadrži:

- ime/naziv, adresa/sjedište, kontakt telefon ili e-mail ponuđača (fizičkog ili pravnog lica);

- adresu ponuđene zgrade sa odgovarajućom identifikacijom prema katastarskom i zemljišno-knjižnom stanju;

- ponuđenu cijenu zgrade (izražena u KM po m2 i ukupna cijena).

 

Dokumentacija potrebna za učešće u Javnom pozivu:

1) Kopija katastarskog plana za ponuđenu zgradu ne starija od 60 dana od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena fotokopija);

2) Zemljišno-knjižni izvadak za ponuđenu zgradu ne stariji od 60 dana od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena fotokopija);

3) Izjava vlasnika/suvlasnika da ponuđena zgrada nije opterećena pravima trećih lica (original -ovjerena od strane nadležnog organa). Ukoliko je zgrada opterećena pravima trećih lica, dostavlja se:

a. saglasnost tih trećih lica o prodaji zgrade i uslove pod kojim će se skinuti opterećenje na zgradi, kao i

b. ovjerenu izjavu prodavca da će uslove iz tačke a. ispuniti ili dopustiti kupcu da iz kupoprodajne cijene izmiri dugovanja prema trećim licima u svrhu ispunjenja uslova (saglasnost i izjava ne smiju biti starije od 60 dana od dana objave Javnog poziva — originali ovjereni od strane nadležnog organa);

4) Izjava vlasnika/suvlasnika da nema dugovanja po osnovu komunalnih usluga vezano za predmetnu zgradu (original - ovjerena od strane nadležnog organa). Ukoliko postoje dugovanja po osnovu komunalnih usluga vezano za predmetnu zgradu, potrebno je dostaviti Izjavu vlasnika/suvlasnika da će dugovanja biti izmirena do momenta zaključenja kupoprodajnog ugovora;

5) Ovjerena fotokopija lične karte i CIPS uvjerenja o mjestu prebivališta ponuđača - fizičkog lica (original ili ovjerena fotokopija), ne starije od _5 dana od dana prijave na Javni poziv;

6) Izvod iz sudskog registra za pravno lice ponuđača, ne stariji od 60 dana od dana prijave na Javni poziv (original ili ovjerena fotokopija). Ukoliko je predmet ponude suvlasnička zgrada, dostavlja se izjava o saglasnosti suvlasnika ponuđene zgrade ovjerena od strane nadležnog organa (original ne stariji od 15 dana od dana prijave na Javni poziv).

 

4.  KRITERIJ ZA OCJENU PONUDA

 

Ocjena ponude se vrši na osnovu slijedećih kriterija odabira:

1. Cijena

2. Zadovoljavajuća površina i položaj-lokacija ponuđene nekretnine

3. Blizina glavne gradske prometnice i javnog saobraćaja

4. Broj parking/garažnih mjesta

 

5. ROK I MJESTO ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu ponuda je 30 dana računajući od dana objave Javnog poziva u dva dnevna lista i na web stranici Fonda: www.fzofbih.org.ba.  odnosno najkasnije do 27.02.2020. godine do 12.00 sati.

Ponuda se dostavlja preporučenom poštom, ili lično na protokol Fonda na slijedeću adresu: Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH, Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo

 

6. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE

Ponuđač snosi sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem ponude.

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ponuda mora biti čvrsto uvezana i sve strane ponude numerisane. Pod čvrstim uvezom podrazumijeva se ponuda ukoričena u knjigu ili osigurana jemstvenikom.

Svi listovi ponude moraju biti uvezani, sa označenim stranicama. Ponuda se dostavlja u pisanoj formi - u originalu i 1 (jednoj) kopiji, na kojima će jasno pisati: "Originalna ponuda" i "Kopija ponude", te Original ponude i kopija trebaju biti propisno zatvoreni u neprovidnoj koverti na kojoj će stajati: „Dostava ponude za nabavku poslovnog objekta - zgrade sa pripadajućim zemljištem za trajni smještaj Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH - ne otvarati". Ponuđač je dužan na poleđini koverte naznačiti: naziv i adresu ponuđača i broj telefona.

 

9.  OSTALE INFORMACIJE

U slučaju ozbiljne sumnje u pogledu autentičnosti, Fond može zahtijevati da se dostave dokumenti u originalu, odnosno u pisanoj formi tražiti od ponuđača da pojasni dokumente koje je dostavio bez da mijenja suštinu svoje ponude, i to u roku koji odredi Fond.

Ponuda, svi dokumenti i prepiska u vezi sa ponudom između Fonda i ponuđača moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

Dokumenti koji se dostavljaju na Javni poziv, ne vraćaju se ponuđaču.

Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti uzete u razmatranje.

Direktor Fonda će posebnim rješenjem imenovati komisiju za razmatranje dostavljenih ponuda. Komisija zadržava pravo neposrednog pregleda faktičkog stanja ponuđene zgrade i provjeru dostavljene dokumentacije. Komisija će, nakon prijema ponuda, provesti postupak otvaranja, pregleda, ocjene i uspoređivanja pristiglih ponuda, sačiniti zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, te dati direktoru Fonda preporuku za donošenje odluke o odabiru ili poništenju postupka, zajedno s izvještajem o radu i razlozima davanja takve preporuke.

Nakon donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Fond će pristupiti zaključenju ugovora o kupoprodaji ponuđene zgrade.

Zainteresirani ponuđači mogu blagovremeno tražiti pojašnjenje Javnog poziva od Fonda putem e-maila info@fzofbih.org.ba i telefona 033/723-680, faks 033/723-688

 

DIREKTOR

Dr.sci.oec. Fuad Čibukćič, direktor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: