Nabavka usluga na sječi i izvozu drvnih sortimenata – sanitarna sječa: Šumarije Travnik, Novi Travnik, Busovača, Dobretići, Bugojno, Donji Vakuf, Fojnica, Kreševo i Kiseljak

Datum objave: 26.02.2021. 09:04 / Izvor: Akta.ba, 25.02.2021.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga iz anexa II dio B ZJN- usluge na sječi i izvozu drvnih sortimenata (sanitarna sječa)

 

Šumskoprivredno društvo ˝Srednjobosanske šume˝ /

Šumskogospodarsko društvo ˝Šume Središnje Bosne˝ /

d.o.o. Donji Vakuf

 

 

Broj:  01-1741/21                                          

Datum: 25.02.2021 god.

 

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl.Glasnik BiH br. 39/14), Uputstva za pripremu tenderske dokumentacije (Sl.Glasnik BiH br. 90/14), i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama (Sl.Glasnik BiH br. 104/14), Ugovorni organ  u p u ć u j e:

 

P O Z I V

ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

ZA NABAVKU USLUGA IZ ANEXA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 

 

Za _______________________________

 

 

I – PREDMET NABAVKE

1.1 Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama je:     

Usluge na sječi i izvozu drvnih sortimenata – sanitarna sječa

 

Oznaka i naziv iz JRJN: 77211100-3,   Usluge eksploatacije drva

                                  

Referentni broj iz Plana nabavki: 1 (usluge)  

 

1.2 Usluge će se pružati po slijedećim lotovima:

 

 

Broj

lota

 

Opis

Količina m³

Procijenjena

vrijednost

KM

1.

Šumarija  Travnik, G.J.“Jasenica Bila“ odjeli 1-167

Sječa i izvoz drvnih sortimenata – sanitarna sječa

500

15.495,00

2.

Šumarija  Travnik, G.J.“Dnoluka“ odjeli 98,99

Sječa i izvoz drvnih sortimenata – sanitarna sječa

500

14.060,00

3.

Šumarija  Travnik, G.J.“Gornji Ugar“ odjeli 143-160

Sječa i izvoz drvnih sortimenata – sanitarna sječa

1000

28.120,00

4.

Šumarija  Travnik, G.J.“Gornji Ugar“ odjeli 34/1-84

Sječa i izvoz drvnih sortimenata – sanitarna sječa

1000

30.990,00

5.

Šumarija  Travnik, G.J.“Gornji Ugar“ odjeli 93,96,97,176-183

Sječa i izvoz drvnih sortimenata – sanitarna sječa

1000

30.990,00

6.

Šumarija  Travnik, G.J.“Gornji Ugar“ odjeli 85-127

Sječa i izvoz drvnih sortimenata – sanitarna sječa

1000

30.990,00

7.

Šumarija  N.Travnik, G.J.“Vilenica Risovac“ odjeli 2-43/1

Sječa i izvoz drvnih sortimenata – sanitarna sječa,  izrada drvne mase iza bespravnih sječa i uspostava šumskog reda

500

18.180,00

8.

Šumarija  N.Travnik, G.J.“Vilenica Risovac“ odjeli 43/2-70

Sječa i izvoz drvnih sortimenata – sanitarna sječa,  izrada drvne mase iza bespravnih sječa i uspostava šumskog reda

500

18.180,00

9.

Šumarija  N.Travnik, G.J.“Vilenica Risovac“ odjeli 71-111

Sječa i izvoz drvnih sortimenata – sanitarna sječa,  izrada drvne mase iza bespravnih sječa i uspostava šumskog reda

500

18.180,00

10.

Šumarija  Busovača, G.J.“Busovača“

Sječa i izvoz drvnih sortimenata – sanitarna sječa

500

16.175,00

11.

Šumarija  Dobretići, G.J.“Gornji Ugar“ odjeli 111-175

Sječa i izvoz drvnih sortimenata – sanitarna sječa

3000

84.360,00

12.

Šumarija  Dobretići, G.J.“Donji Ugar“ odjeli 52-59

Sječa i izvoz drvnih sortimenata – sanitarna sječa

1000

28.120,00

13.

Šumarija  Dobretići, G.J.“Donji Ugar“ odjeli 60,61,62

Sječa i izvoz drvnih sortimenata – sanitarna sječa

500

17.355,00

14.

Šumarija  Bugojno, G.J.“Skrta Nišan“

Sječa i izvoz drvnih sortimenata – sanitarna sječa

1000

28.120,00

15.

Šumarija  Donji Vakuf, G.J.“Dnoluka“

Sječa i izvoz drvnih sortimenata – sanitarna sječa

2000

65.220,00

16.

Šumarija  Donji Vakuf, G.J.“Oboračka Rijeka“

Sječa i izvoz drvnih sortimenata – sanitarna sječa

2000

65.220,00

17.

Šumarija  Fojnica, G.J.“Prokos Fojnica“, G.J„Sebešić“

Sječa i izvoz drvnih sortimenata – sanitarna sječa

800

24.792,00

18.

Šumarija  Fojnica, G.J.“Busovača“, G.J„Busovača dio“

Sječa i izvoz drvnih sortimenata – sanitarna sječa

700

21.693,00

19.

Šumarija  Fojnica, G.J.“Pogorelica Garež“, G.J„Zahor Jasikovica“, G.J „Neretvica dio“

Sječa i izvoz drvnih sortimenata – sanitarna sječa

700

21.693,00

20.

Šumarija Kreševo, G.J „Crna Rijeka Fojnička“

Sječa i izvoz drvnih sortimenata – sanitarna sječa

300

9.297,00

21.

Šumarija Kreševo, G.J „Lepenica Kreševo“

Sječa i izvoz drvnih sortimenata – sanitarna sječa

300

9.297,00

22.

Šumarija Kreševo, G.J „Pogorelica Garež“

Sječa i izvoz drvnih sortimenata – sanitarna sječa

300

9.297,00

23.

Šumarija Kiseljak, G.J „Busovača dio“

Sječa i izvoz drvnih sortimenata – sanitarna sječa

300

8.436,00

24.

Šumarija Kiseljak, G.J „Zahor Jasikovica“

Sječa i izvoz drvnih sortimenata – sanitarna sječa

300

8.436,00

25.

Šumarija Kiseljak, G.J „Lepenica Kreševo“

Sječa i izvoz drvnih sortimenata – sanitarna sječa

400

11.248,00

 

 

 

Napomena: ponuđači koji dostavljaju ponude po ovom pozivu o pružanju usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi šds po ovom pozivu dužni su u svemu pridržavati se Zakona o šumama (Službene novine Srednjobosanskog kantona broj: 5/14,12/15,8/16 ,7/18 i 14/20) kao i svih pravilnika proisteklih iz navedenog zakona. 

 

1.3 Rok za izvršenje usluga je: dvije godine od dana zakjlučenja ugovora  ili do realizacije drvne mase po ugovoru.

 

Napomena: Početak vršenja usluga, kao i dinamiku vršenja usluga u odjelu određuje upravnik šumarije u okviru perioda od dana potpisivanja ugovora do isteka projektne dokumentacije.

 

 

 

1.4 Mjesto izvršenja usluga je šumarija: Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača, Dobretići, Bugojno, Donji Vakuf, Fojnica, Kreševo i Kiseljak.

 

 

1.5 Rok plaćanja: plaćanje izabranom ponuđaču će se vršiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture.

 

 

1.6 Da dogovorite obilazak lokacije, molimo Vas da kontaktirate upravnika šumarije.

 

1.7 Ponuđačima je dozvoljeno podugovaranje. Ponuđač je dužan u svojoj ponudi naznačiti da li će dio

      ugovora dati podugovaraču, te se mora izjasniti koji je to dio (opisno ili procentualno) koji će dati   

      podugovaraču.

      Ukoliko ponuđač u ponudi ne naznači da li će dio ugovora dati podugovaraču, onda se smatra da

      tokom važenja ugovora neće moći doći do angažovanja podugovarača.

      Ponuđač sa najuspješnijom ponudom ne smije, bez prethodne saglasnosti ugovornog organa, sa

      trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom dijelu ugovora koji nije naveden u njegovoj

      ponudi. Ugovorni organ će biti blagovremeno obaviješten, prije sklapanja podugovora, o

      elementima ugovora za koje sklapa podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorni organ će

      obavijestiti ponuđača o svojoj odluci u roku od 15 (petnaest) od prijema obavijesti i navesti svoje

      razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ugovorni organ neće odobriti zaključenje ugovora s

      podugovaračem, ako on ne ispunjava uslove propisane čl. 44.- 52. Zakona. Ponuđač kojem je

      dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.  

 

 

1.8 Rok važenja ponude je 90 dana. 

      Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede rok važenja ponude, onda se smatra da je rok važenja

      ponude onaj koji je naveden u tenderskoj dokumentaciji.

      U slučaju da je period važenja ponude kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji,    

      ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) Zakona.

 

 

II – PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u postupku nabavke usluga iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama imaju ponuđači koji su registrovani i ovlašteni za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka. Ugovorni organ, zadržava pravo da odbije ponudu ponuđača koji ne zadovoljava minimalne uslove iz čl.44.- 52. Zakona o javnim nabavkama, što se preciznije reguliše u dokumentaciji poziva za dostavu ponuda.

 

 

 

III – SADRŽAJ PONUDE

Ponuđač je obavezan dostaviti ponudu koja sadrži:

1. Obrazac za ponudu i Obrazac za cijenu ponude – dati u prilogu

2. Aktuelni izvod iz sudskog registra ili drugi relevantni dokaz o registaciji – ne stariji od 6

    mjeseci, računajući od momenta predaje ponude  (original ili kopija ovjerena od strane nadležne

    institucije)

3. Rješenje izdato od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK o ispunjavanju

    uslova za izvođenje usluga  u šumarstvu (original ili kopija ovjerena od strane nadležne

    institucije)

4. Potpisana i ovjerena Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona o javnim

    nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH br.39/14”), a ovjerena kod nadležnog

    organa u formi i na način koji je propisala Agencija za javne nabavke BiH

    (ponuđač kojem bude dodijeljen ugovor dužan je u roku od 5 dana od dana prijema Odluke o

     odabiru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti original ili ovjerene kopije dokumenta ne starije od

     3 mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude, kojima dokazuje tačnost navoda iz

     Izjave o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona i to:

a) izvod kaznene evidencije nadležnog suda (Uvjerenje izdato od strane Suda BiH i uvjerenje izdato od strane suda nadležnog prema sjedištu pravnog lica) iz kojeg je vidljivo da mu u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini  ili zemlji u kojoj je registrovan;

b) izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da  nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c) potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;

d) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.)

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe .

 

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe zajedno moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke ili za dio predmeta nabavke.

 

5. Potpisana i ovjerena Izjava ponuđača o sukobu interesa iz člana 52. Zakona o javnim

    nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH br.39/14”), a ovjerena kod nadležnog

organa u formi i na način koji je propisala Agencija za javne nabavke BiH.

U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača , svaki član grupe uz ponudu obavezan je  dostaviti  popunjenu izjavu po članu 52. Zakona , te ovjerenu od strane nadležnog organa

6.U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača , ugovorni organ će prilikom ocjene stepena u kojem    su ispunjeni kriteriji utvrđeni tenderskom dokumentacijom uzeti u obzir kvalifikacije i tehničku i      profesionalnu sposobnost članova grupe ponuđača.

Dokazi koji su navedeni pod tačkom III sadržaj ponude  i to : tačka 2. Aktuelni izvod iz sudskog registra tačka 3. Rješenje izdato od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK o ispunjavanju     uslova za izvođenje usluga  u šumarstvu tačka 4. Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona  i tačka 5 .  izjavu po članu 52. Zakona tenderske dokumentacije moraju se posebno pripremiti za svakog člana grupe ponuđača. Članovi grupe ponuđača mogu dostaviti jedan paket ostalih  dokumenta koji su traženi ovom tenderskom dokumentacijom

U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača uz ponudu  je obavezan dostaviti pravni akt o zajedničkom nastupanju .

U slučaju zajedničkog nastupanja ili konzorcija , broj partnera nije ograničen i ne traži se da oni osnuju novo pravno lice kako bi dostavili  ponudu  , ali se traži da dostave originalan primjerak ili ovjerenu kopiju od strane nadležnog organa pravnog akta  o zajedničkom nastupanju radi izvršenja predmetnog ugovora kojim se utvrđuje:

-imenovanje nosioca zajedničke ponude –vodećeg partnera (ovjeravaju ovlašteni potpisnici svakog od partnera)

- da je ponuda pravno obavezujuća za sve partnere

- da će vodeći partner u slučaju dodjele ugovora u svojstvu glavnog izvršioca biti odgovoran za međusobno poslovanje  , ovlašten za preuzimanje odgovornosti i primanje naloga za i u ime svakog partnera pojedinačno i svih partnera zajedno i da će se ukupno izvršenje ugovora uključujući plaćanje vršiti isključivo sa vodećim partnerom

-da će svi partneri u zajedničkom nastupanju zajedno ili pojedinačno biti odgovorni za dobro izvršenje ugovora kao i

-mjere, sankcije u okviru zajedničkog nastupanja u slučaju greške ili povlačenja nekog partnera i odgovornost za osiguranje traženih naknada za šteu tim prouzrokovanu

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu , ne može biti član grupe ponuđača u istom postupku javne nabavke .Član grupe ponuđača ne može biti član druge grupe ponuđača u istom postupku javne nabavke.

 

7. Ukoliko se kao ponuđač javi fizičko lice (uslovi i dokazi)

 

U slučaju da ponudu dostavlja fizičko lice u smislu odredbe člana 2. stav (1) tačka c) Zakona, u svrhu dokaza u smislu ispunjavanja uslova lične sposobnosti dužan je dostaviti slijedeće dokaze:

  1. potvrda nadležnog opštinskog organa da je registrovan i da obavlja djelatnost za koju je registrovan,
  2. potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje doprinose za penziono-invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje za sebe i zaposlene (ukoliko ima zaposlenih u radnom odnosu),
  3. potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje sve poreske obaveze kao fizičko lice registrovano za samostalnu djelatnost.

 

Pored dokaza o ličnoj sposobnosti, dužan je dostaviti sve dokaze u pogledu ekonomsko-finansijske sposobnosti i tehničke i profesionalne sposobnosti, koji se traže u tački III sadržaj ponude , tenderske dokumentacije

 

IV – PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Zapečaćenu ponudu sa naznačenom punom adresom ponuđača dostaviti, isključivo na protokol ugovornog organa – adresa: Ul. 770. Slavne brdske brigade bb, 70220 Donji Vakuf, sa naznakom: ˝Ponuda za nabavku usluga sječe i izvoza, sanitarna sječa  – NE OTVARAJ˝.

 

U razmatranje će se uzeti samo ponude koje stignu na protokol najkasnije do 12.03.2021. godine do 1100 sati.

 

Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kad su poslane, neće biti uzete u razmatranje.

 

Zainteresirani ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda koje će se održati 12.03.2021 godine u 1115 sati u prostorijama ugovornog organa Ul. 770. Slavne brdske brigade bb. Donji Vakuf.

 

V – KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Ugovorni organ će dodjelu ugovora odnosno vrednovanje ponude zasnivati na primjeni kriterija ˝najniža cijena˝.

 

Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati. O cijeni se neće pregovarati.

Cijena ponude obuhvata sve stavke iz obrasca za cijenu ponude.

 

Prilikom obračuna cijena ponuda, a u svrhu poređenja ponuda, Ugovorni organ će obavezno primijeniti preferencijalni tretman domaćeg iz člana 67. Zakona i podzakonskih akata. U svrhu dokazivanja preferencijalnog tretmana domaćeg ponuđači su dužni dostaviti Potvrdu od Vanjskotrgovinske komore BiH, original ili ovjerena kopija, iz koje se vidi da minimalno 50% radne snage za izvršenje ugovora jesu rezidenti iz BiH.

 

Napomena: Ukoliko ponuđač ne dostavi potvrdu izdatu od Vanjskotrgovinske komore BiH, ugovorni organ na njega neće primjeniti preferencijalni tretman domaćeg.

 

VI – ANALIZA PONUDA I DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Ponuda treba da sadrži sve tražene dokumente navedene u ovom pozivu, na način i u formi utvrđenoj u ovom pozivu, u suprotnom ista može biti eliminisana zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka.

Ponuda treba biti otkucani ili napisani  neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani (ponuda osigurana jemstvenikom), sa označenim stranicama. Svi listovi ponude trebaju biti parafirani ili potpisani od osobe, odnosno osoba koje su ovlaštene da zastupaju ponuđača. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih osoba.

 

Ugovorni organ će komisijski otvoriti ponudu, konstatovati da li ponuda tehnički, ekonomski i pravno ispunjava zahtjev ugovornog organa, te pristupiti vrednovanju ponuda u skladu sa utvrđenim kriterijima.

 

Ugovorni organ će komisijski nakon provedenog postupka  analize i vrednovanja ponuda, donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača te nakon pravovaljanosti odluke pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati predmetna nabavka kao i prava i obveze ugovornih strana.

 

VII – DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti najkasnije do 12.03.2021. godine i to na slijedeći način: u prostorijama ugovornog organa ili putem elektronske pošte ili putem pošte.

 

Zainteresovani ponuđač može u pismenoj formi od ugovornog organa tražiti pojašnjenje dokumentacije iz predmetnog poziva najkasnije do 12.03.2021. godine ili dostavljanjem pisma na faks broj: 030/260-730 ili putem e-maila javne.nabavke@sumesbk.ba

 

Kontakt osoba je  Dragan  Radić kojeg možete dobiti putem tel. 030/270-735.

 

Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača nastale po ovom postupku o javnoj nabavi.

Ugovorni organ, zadržava pravo da prekine – otkaže postupak dodjele ugovora iz razloga – slučajeva navedenih u Zakonu o javnim nabavkama.

 

U ime ugovornog organa

v.d.  direktor  Mr.Sci. Vildan Hajić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: