Nabavka usluga oglašavanja u dnevnim novinama u toku 2020. godne

Datum objave: 20.01.2020. 15:53 / Izvor: Akta.ba, 16.12.2019.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA DERVENTA

 NAČELNIK OPŠTINE

 

Broj: 02-404-1,1.6/18

Datum, 16.12.2019. godine

 

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" boj 39/14, u daljem tekstu: Zakon) i odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH" broj: 90/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik opštine Derventa" broj: 9/17) i člana 89. stav 3. Statuta opštine Derventa („Službeni glasnik opštine Derventa", broj 7/17) Načelnik opštine Derventa, raspisuje

 

POZIV ZA DOSTAVLjNjE PONUDA

za javnu nabavku usluga oglašavanjau dnevnim novinama u toku 2020, godne

 

1. Naziv ugovornog organa: Ugovorni organ:

Opština Derventa Trg oslobođenja broj 3 74400 Derventa

Identifikacioni broj: 4400164060007

Telefon: +387 (0) 53 315 106 Faks; +387 (0) 53 315 105 Internet adresa: http://derventa.ba/

Adresa elektronske pošte gdje ponuđači mogu tražiti informacije ili pojašnjenja vezano za tendersku dokumentaciju, odnosno čitao postupak javne nabavke:

Javnenabavke.derv@gmail.com

U skladu sa članom 52, stav 4, Zakona o javnim nabavkama BiH, nema prepreka za zaključivanja ugovora sa bilo kojim ponuđačem.

Nabavka planska, planirana Prvim privremenim planom javnih nabavki za 2019. godinu, broj: 02-402-13/19 od 01.11.2019, godine.

2. Opis predmeta nabavke i tehničke specifikaciJe

Predmet javne nabavke su usluge oglašavanja u dnevnim novinama u toku 2020. godine JRJN: 22461100-0 Oglasnici

 

Opis usluge (oglašavanje)

Cijena bez PDV-a

popust

Cijena bez PDV-a nakon popusta

Oglas na 1,5 novinskoj strani (oglasni prostor}

 

 

 

Oglas na 1 novnnskoj strani (oglasni prostor)

 

 

 

Oglas na Ug novinske strane (oglasni prostor)

 

 

 

Oglas na U* novinske strane (oglasni prostor)

 

 

 

Oglas na novinske strane (oglasni prostor)

 

 

 

Oglas na */8 novinske strane (oglasni prostor)

 

 

 

 

Usluge će se obavlјati u roku ne dužem od 5 dana od dana slanja teksta konkursa na objavu. U slučaju kašnjenja obračunaveće se penali za svaki dan kaššenja po 1% vrijednosti ugovora, a ne više od 10% vrijednosti ugovora.

 

Izvršilac usluge je obavezan nakon objave poslati i elektronsku verziju dnevnih novina sa oglasom, radi evidentiranja izvršenja obaveze.

 

Ponuđač koji dostavi ponudu po ovom pozivu, obavezuje se po istoj sa rokom važenja ponude do 31.12. 2020. godine.

 

U slučaju spora, ovaj poziv sa ponudom, predstavlјa osnov po kojom že se spor voditi i ima ugovorni karakter.

 

3.            Period na koji se zaklјučuje ugovor

 

Nabavka se vrši za period 01.01. 2020. - 31.12.2020. godine.

 

4.            Kriterijum za izbor ponude: Najniža cijena.

 

5.            Uslovi i zahtJevi koje ponuđači trebaju da ispune:

 

Ponuđač mora biti tehnički osposoblјen za obavlјanje poslova koje su predmet nabavke na teritoriji Republike Srpske - Bosna i Hercegovina.

 

6.            Rok važenja ponude (opcija ponude)

 

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 31.12. 2020. godine.

 

Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede rok važenja ponude, onda se smatra da je rok važenja ponude onaj koji je naveden u tenderskoj dokumentaciji.

 

U slučaju da je period važenja ponude kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1] Zakona. Ugovorni organ zadržava pravo da pismenim putem traži saglasnost za produženje roka važenja ponude. Ukoliko ponuđač ne dostavi pismenu saglasnost, smatra se da je odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda ne razmatrau dalјem toku postupka javne nabavke.

 

7.            Način dostavlјanja ponude

Ponuda se može dostaviti elektronskim putem ili poštom na adresu ugovornog organa.

8.            Adresa na koju se nočetna ponuda dostavlјa Ugovorni organ: Opština Derventa

Ulica i broj: Trg oslobođenja broj 3, 74400 Derventa Soba broj: šalter sala, šalter broj 5 Do datum: 25. 01.2020. godine Vrijeme do kada se primaju ponude: 08:30

 

(u toku godine može se dostaviti više ponuda, svaka poslednja smatra se važećom za naredni period)

 

9.            Da li se ugovor zaklјučuje za Jednokratno izvršenje određene usluge ili na period koji ne može biti duži od tri godine.

Usluge se izvršavaju neprekidno u toku kalendarske 2020. godine. Zaklјučivaće se više jednokratnih ugovora, a u toku 2019. godine ukupna vrijednost svih narudžbi ne može prijeći 4.273,50 KM bez PDV-a, odnosno 5.000,00 KM sa PDV-om.

 

Pojedinačna vrijednost svake narudžbe je nabavka male vrijednosti, te ispostavlјen račun za isporučenu robu smatraće se ugovorom.

 

10.          Veb adresa stranice ili druge internet adrese na kojoJ se može preuzeti dodatna dokumentacija (ako Je dodatna dokumentacija predviđena),

 

Ovaj poziv je objavlјen na internet stranici Opštine Derventa - uuuuuu.sJeguepEa.ća S obzirom da ugovorni organ ne raspolaže podacima koji su ponuđači preuzeli poziv sa navedene internet stranice, sve eventualne izmjene, dopune ili pojašnjenja će biti objavlјena na istoj, te će se ponuđači smatrati obavještenim o navedenom danom objave.

11, Kontakt osoba, broJ telefona i adresa elektronske lošte. Strinić Mile

Telefon +387 (0)53 315 151

E-mail: Javnenabavke.derv@gmail.com

Adresa Trg oslobođenja 3, 74400 Derventa

Faks   +387 (0)53 315 105

 

12, Obavještenje o izboru najpovolјnijeg ponuđača

Ugovorni organ slanjem narudžbenica za ispostavlјanje robe, smatra obavještenje o izboru najpovolјnijeg ponuđača.

 

 

NAČELNIK OPŠTINE

 Milorad Simić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: