Nabavka voća i povrća

Datum objave: 02.03.2021. 08:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

879-1-1-1-3-3/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv DJEČIJI VRTIĆ "ČIKA JOVA ZMAJ"
IDB/JIB 4400442130003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Dragiša Savić
Adresa Svetog Save 9
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 204-808
Faks (055) 201-233
Elektronska pošta zmaj.bijeljina@gmail.net
Internet adresa www.cikajovazmaj.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Bijeljina

I 5.c. Djelatnost

Socijalna skrb

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

54985,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka voća i povrća za potrebe JU Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“ Bijeljina – ponovljeni postupak


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je nabavka voća i povrća za potrebe poslovanja Ustanove, a u skladu sa potrebama Ustanove

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03200000-3 Žitarice, krompir, povrće, voće i koštunjavo voće


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

54.985,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“ Bijeljina u Ulici Svetog Save broj 9 , 76300 Bijeljina

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Rok plaćanja je podkriterijum

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U smislu ekonomske i finansijske sposobnosti ponuđača, u skladu sa članom 47. Zakona, ponuda će biti odbačena
ako ponuđač ne ispuni sljedeće minimalne uslove:
a) da imaju pozitivan poslovni bilans u 2020. godini;
b) da račun ponuđača nije bio blokiran 7 dana ili duže u kontinuitetu u toku poslednjih 6 mjeseci.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

smislu tehničke i profesionalne sposobnosti, u skladu sa članom 48. i članom 49. Zakona, ponuđači trebaju
ispuniti sljedeće minimalne uslove:
- da su u prethodne dvije godine (ili od dana registracije preduzeća ili početka poslovanja, ako je preduzeće
registrovano ili počelo da radi prije manje od dvije godine) uredno izvršili jedan ili više ugovora koji su u
vezi sa predmetom nabavke i koji su vrijednosti veće od 50.000,00 KM (bez PDV-a);
- da je osposobljen da izvrši isporuku predmetne robe na lokaciji i u roku koji su propisani ovom tenderskom
dokumentacijom i ponudom ponuđača

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok plaćanja 10,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

16.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.3.2021. 13:00


IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Ulica Svetog Save broj 9, Bijeljina
Datum i vrijeme 24.3.2021. 14:00

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
879-1-1-1-3-3/21
PODIJELI: