Nabvaka protivgradnih raketa

Datum objave: 11.03.2021. 15:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

117-1-1-132-3-3/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP "PROTIVGRADNA PREVENTIVA REPUBLIKE SRPSKE" A.D. GRADIŠKA
IDB/JIB 4401041350007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Dragana Čikić
Adresa Kozarskih brigada bb
Poštanski broj 78400 Gradiška (sp bl)
Opština/Grad Gradiška
Telefon (051) 813-167
Faks (051) 825-262
Elektronska pošta protivgradnapreventivars@gmail.com
Internet adresa www.pgprs.info

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabvaka rotivgradnih raketa

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Protivgradne rakete dugog dometa bez dinamičkog udara, u kličini do 1600 komada

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24613000-4 Signalne rakete, rakete protiv grada, signalne rakete za maglu i pirotehnički proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

do 1600 komada

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područni protivgradni centar Nova Topola, grad Gradiška

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

plaćanje u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da je ponuđač registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa
važećim propisima zemlje u kojoj je registrovan

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 60,00 %
2 Garancija 20,00 %
3 Rok isporuke 20,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

21.4.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.4.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kozarskih brigada bb, Gradiška
Datum i vrijeme 21.4.2021. 11:00


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Public company "Anti hail protection of RS" J.S.C. Gradiska
UIN 4401041350007
Contact person Public company "Anti hail protection of RS" J.S.C. Gradiska
Address Kozarskih brigada bb
Postal code 78400 Gradiška (sp bl)
Municipality/City Gradiška
Telephone (051) 813-167
Fax number (051) 825-262
Email address protivgradnapreventivars@gmail.com
Website address www.pgprs.info

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Republika Srpska

I 3.c. Main activity of contracting authority

Other

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Anti-hail rocket

II 1.b. Description of the object of the contract

long-range anti hail rocket Without dynamic shock

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

 

  Main vocabulary
Code Description
Main object 24613000-4 Signalling flares, rain rockets, fog signals and pyrotechnic articles


II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
up to 1600

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

21.4.2021.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 21.4.2021. 10:00:00
Address and place https:/www.ejn.gov.ba;21.4.2021. 10:00:00

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
117-1-1-132-3-3/21
PODIJELI: