Obavijest dioničarima o petoj (V) emisiji dionica zatvorenom ponudom

Datum objave: 29.06.2017. 10:18 / Izvor: Glas Srpske, 29.06.2017.

BRČKO OSIGURANJE

Broj: 03-267/17

Datum: 27.6.2017. godine

 

Na osnovu člana 253. stav 2. Zakona o preduzećima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" broj 49/11), Dioničko društvo za osiguranje "Brčko-gas osiguranje" Brčko daje sljedeće

 

 

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

 

I

Obavještava javnost dA je Skupština dioničara Dioničkog društva za osiguranje "Brčko-gas osiguranje" Brčko (u daljem tekstu: Emitent), sa sjedištem u Brčko distriktu BiH, ulica Banjalučka broj 8, JIB 4600013830004, oznaka u registru emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Brčko distrikta BiH "BG09 , registarski broj kod Komisije za hartije od vrijednosti Brčko distrikta BiH 02-14-16/05 od 15.11.2005. godine, donijela odluku o V (petoj) emisiji dionica zatvorenom ponudom.

 

II

Emisija dionica će se vršiti na način i po postupku propisanom za zatvorenu ponudu. Obim V (pete) emisije dionica koje se emituju je 500.000,00 KM (slovima: petstotinahiljada konvertibilnih maraka) i podijeljen je na 500 (slovima: petstotina) običnih (r&govnih) dionica klase "A", nominalne vrijednosti 1.000,00 KM po jednoj dionici sa serijskim brojem od 5701 do 6200. Obične dionice predmetne emisije vlasnicima daju pravo na dividendu, pravo glasa u Skupštini dioničara, pravo na odgovarajući dio imovine nakon likvidacije ili stečaJa i druga prava u skladu sa zakonom.

 

III

Postojeći dioničari, koji su ujedno i unaprijed poznati kupci, uplatiće cjelokupan iznos V (pete) emisije u okviru prava preče kupovine dionica, kako slijedi:

a) DOO "BRČKO GAS" Brčko, Banjalučka broj 8,

JIB: 4600047650005, iznos od 499.000,00 KM, odnosno 499 običnih dionica, klase "A",

pojedinačne nominalne vrijednosti 1.000,00 KM i b) Kojić Đorđa, ul. Zmaj Jovina broj 41, Brčko, JMB: 1708954180006, iznos od 1.000,00 KM, odnosno 1 običnu dionicu, klase "A", pojedinačne nominalne vrijednosti 1.000,00 KM.

 

IV

Upis dionica iz V (pete) emisije vršiće se putem Izjave o upisu (upisnica) u prostorijama Emitenta, ulica Banjalučka broj 8, Brčko.

Uplata dionica izvršiće se na poseban privremeni depozitni račun Emitenta broj 555-090-00340834-45 otvoren kod Nova banka AD Banjaluka.

 

V

Da bi se emisija smatrala uspjelom, potrebno je da poznati kupci uplate ukupan iznos V (pete) emisije dionica koje se emituju. Rok za upis i uplatu dionica V (pete) emisije je 30 dana od dana prijema rješenja o odobrenju prospekta koji će Emitent dostaviti Komisiji za hartije od vrijednosti Brčko distrikta BiH, a emisija će se smatrati uspjelom ukoliko u roku od 30 dana bude uplaćen cjelokupan iznos emisije.

 

VI

Dionice se ne mogu prodavati, zalagati ili na drugi način otuđivati u periodu od jedne godine od upisa u Centralni registar. Izuzeci od ovog ograničenja su po osnovu nasljeđa ili po sili zakona, prenos dionica u slučaju preuzimanja društva i prenos dionica u slučajevima kada to dozvoljava zakon.

 

VII

Upis i uplata dionica V (pete) emisije može biti okončana i prije isteka utvrđenog roka u slučajevima kada je ukupan emitovani broj dio-nica upisan i uplaćen prije isteka objavljenog roka ili kada je Emitent, u skladu sa zakonom i Odlukom o emisiji, donio odluku o prekidu upisa i uplate. Ako se poznati kupci za vrijeme trajanja ponude promjene ili ako se poveća ili smanji broj poznatih kupaca, kao i ukoliko se promjeni tačan iznos koji kupuju poznati kupci, Emitent će tražiti dozvopu od Komisije za hartije od vrijednosti za nastalu promjenu i dostaviće Komisiji ispravljenu odluku o emisiji sa tačnim informacijama o identitetu kupca ili kupaca, kao i o broju dionica koje kupac kupuje.

 

VIII

Za provođenje emisije ovlašćeno lice je Cvijetin Sofić, direktor Emitenta.

 

Direktor Cvijetin Sofić, dipl. iur.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: