Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog plana općine Zenica za period 2014. - 2034. godine

Datum objave: 26.02.2021. 13:02 / Izvor: Akta.ba, 28.01.2021.

Na osnovu člana 42. Zakona o prostornom uređenju i građenju ( „Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 1/14 i 4/16) i člana 21. stav (1) tačka 5) Statuta Grada Zenica („Službene novine Grada Zenica", broj: 5/15), Gradsko vijeće Zenica, na 5. sjednici održanoj dana 28.01.2021. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjenama i dopuni Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog plana općine Zenica za period 2014. - 2034. godine

 

Član 1.

U Odluci o pristupanju izradi Urbanističkog plana općine Zenica za period 2014. - 2034. godine („Službene novine općine Zenica", broj: 10/14) mijenja se naslov Odluke i glasi: „Odluku o pristupanju izradi Urbanističkog plana Grada Zenica za period 2021. - 2041. godine".

Član 2.

Član 1. Odluke mijenja se i glasi:

„Pristupa se izradi Urbanističkog plana Grada Zenica za period od 2021. do 2041. godine ( u daljem tekstu: Odluka)".

Član 3.

U članu 2. Odluke riječi: „od 2014. do 2034. godine" zamjenjuju se riječima: „od 2021. do 2041. godine".

Član 4.

Član 3. Odluke mijenja se i glasi:

1. Urbanistički plan će se izraditi u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Zeničko- dobojskog kantona", broj: 1/14 i 4/16) i

Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH", broj: 63/04, 50/07 i 84/10).

2. Urbanistički plan, obavezno preuzima i razrađuje planska opredjeljena iz planskih dokumenata višega reda i to: Prostornog plana Zeničko-dobojskog kantona za period 2009.-2029. godine ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 4/09, 6/09 i 5/10) i Prostornog plana Grada Zenica za period 2016. - 2036. godine („Službene novine Grada Zenica", broj: 1a/18)".

Član 5.

Član 4. mijenja se i glasi:

Granice Urbanističkog plana su utvrđene Prostornim Planom Grada Zenica za period 2016. - 2036. godine u čiji obuhvat ulaze naseljena mjesta, kako slijedi: Banlozi- manji dio (21,754 ha), Dobriljevo-manji dio (37,727 ha), Gorica-veći dio (201,643 ha), Gornja Vraca-veći dio (143,722 ha), Gornja Zenica-veći dio (321,182 ha), Gradišće-manji dio (59,061ha), Janjići (203,029 ha), Klopački vrh-veći dio (119,718 ha), Mutnica-veći dio (125,212 ha), Novo selo-veći dio (67,287 ha), Palinovići-manji dio (26,712 ha), Putovičko polje (28,804 ha), Putovići (319,798 ha), Tišina-veći dio (257,797 ha), Vražale-veći dio (90,864 ha), Zenica (4.132,476 ha), ukupne površine 6.223,39 ha.

Član 6.

Član 5. mijenja se i glasi:

1. Smjernice za izradu Urbanističkog plana daju nosioci uređenja prostora u skladu sa Programom i planom aktivnosti za pripremu i izradu Urbanističkog plana.

2. Polazni osnov za izradu Urbanističkog plana Grada Zenica za period 2021. - 2041. godine su doneseni planski doku- menti šireg područja: Prostorni plan Zeničko-dobojskog kantona za period 2009.- 2029. godine i Prostorni plana Grada Zenica za period 2016.-2036. godine koji obezbjeđuju da se kod izrade Urbanističkog plana Grada Zenica preuzimaju, prilagođavaju, razrađuju i dopunjavaju planska opredje- ljenja iz ovih planskih dokumenata.

 

3. Pored razvojnih planova iz stava (2) ovog člana, kao osnov za izradu Urbanističkog plana služe i sljedeći do sada usvojeni detaljni planski dokumenti:

-Regulacioni plan "Centar II" („Službene novine općine Zenica", broj: 5/02),

- Regulacioni plan „Šljivik" („Službene novine općine Zenica", broj: 7/05),

- Regulacioni plan „Trg rudara" („Službene novine općine Zenica", broj: 7/07),

- Regulacioni plan „Centar I" („Službene novine općine Zenica", broj: 4/12),

- Regulacioni plan „Pišće" („Službene novine općine Zenica", broj: 5/13),

- Regulacioni plan „Centar Nemila"

- Regulacioni plan „Mokušnice" („Službene novine Grada Zenica", broj: 5/16),

- Regulacioni plan „Privredno poslovna zona Zenica-Sjever" („Službene novine Grada Zenica", broj: 1/20), kao i ostala dokumentacija:

- Strategija razvoja općine Zenica 2012.- 2022. godine,

- sva projektna dokumentacija koja se odnosi na komunalnu, saobraćajnu i društvenu infrastrukturu u okviru prostora obuhvata ovoga Plana,

- svi Elaborati kojima raspolaže Gradska uprava, a koji se odnose na stanje u prostoru za obuhvat ovoga Plana.

1. Urbanističkim planom detaljnije se razrađuju opredjeljenja iz Prostornog plana Zeničko-dobojskog kantona za period 2009.- 2029. godine odnosno Prostornog plana Grada Zenica za period 2016.-2036. godine, a naročito:

a) osnovna organizacija prostora,

b) korištenje i namjena zemljišta sa prijedlogom dinamike njihovog uređenja,

c) namjena zemljišta za potrebe stanovanja, rada, rekreacije, sporta, turizma i posebne namjene,

d) zone saobraćajne, vodne, energetske i komunalne infrastrukture,

e) zone obnove i sanacije,

f) privredne zone,

g) objekti društvene infrastrukture (zdravstvo, obrazovanje, nauka, kultura, sport i dr.),

h) zaštita graditeljskog i prirodnog naslijeđa,

i) mjere za unaprjeđenje i zaštitu okoline,

j) mjere zaštite stanovnika i materijalnih dobara od prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa i ratnih djelovanja,

k) mjere zaštite osoba sa umanjenim tjelesnim mogućnostima,

l) zaštitne zone,

lj) uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite zemljišta u urbanom području,

m) druge elemente od važnosti za područje za koje se planski dokument donosi.

 

Član 7.

Član 6. mijenja se i glasi:

1. Rok za izradu Urbanističkog plana je godina dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

2. Plan će se raditi po fazama izrade Urbanističkog plana, kako slijedi:

- Donošenje Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog plana Grada Zenica.

- Izrada Programa i Plana aktivnosti za pripremu i izradu Urbanističkog plana sa Programom uključivanja javnosti.

- Izrada smjernica (projektnog zadatka) za pripremu i izradu Urbanističkog plana.

- Priprema i izrada Prostorne osnove.

II faza-Izrada prednacrta, nacrta i prijedloga Urbanističkog plana.

III faza - Donošenje Urbanističkog plana, čiji je sastavni dio Odluka o provođenju Urbanističkog plana Grada Zenica za period od 2021. do 2041. godine.

3. Rokovi izrade po fazama će se utvrditi u Programu i Planu aktivnosti za pripremu i izradu Urbanističkog plana."

Član 8.

U članu 7. Odluke riječi: „iz Budžeta općine Zenica i sa posebnog računa" zamjenjuju se riječima: „iz Budžeta Grada Zenica."

Član 9.

Iza člana 15. Odluke dodaje se novi član 15 a koji glasi:

Član 15 a

1. Sastavni dio ove odluke je:

a)Izvod iz Prostornog plana Grada Zenice - urbana područja i građevinska zemljišta van urbanih područja,

b) Grafički prilog sa ucrtanim granicama Urbanističkog plana,

c) Plan i program aktivnosti za pripremu i izradu Urbanističkog plana sa Programom uključivanja javnosti u fazama pripreme i izrade Urbanističkog plana.

2. Nosilac izrade obavezan je pripremiti skraćenu verziju tekstualnog i grafičkog dijela planskog dokumenta u određenoj razmjeri za potrebe uključivanja javnosti u postupku izrade plana, prema Programu uključivanja javnosti."

Član 10.

U svim odredbama Odluke riječi: „općine", „Općinski načelnik", „ Općinsko vijeće", „Služba za prostorno uređenje" zamjenjuju se riječima: „Grad", „Gradonačelnik", „Gradsko vijeće" i nadležna služba za poslove urbanizma i prostornog planiranja, u odgovarajućem padežu.

Član 11.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Grada Zenica".

 

Broj: 01-45-2018/21

Zenica, 28.01.2021. godine

 

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA ZENICA

Almir Babajić

 

PROGRAMI PLAN AKTIVNOSTI ZA PRIPREMU I IZRADU URBANISTIČKOG PLANA GRADA ZENICA

 

I NAZIV DOKUMENTA PROSTORNOG UREĐENJA

Urbanistički plan Grada Zenica za period 2021. do 2041. godine - u daljem tekstu: Plan.

II        

II POVRŠINA PROSTONOG OBUHVATA PLANA

Ukupna površina Plana iznosi 6.223,39 ha.

 

III      

II RAZLOZI ZA PRISTUPANJE IZRADI PLANA

Zakonom o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Zeničko- dobojskog kantona", broj: 1/14 i 4/16) utvrđena je obaveza izrade i donošenja Urbanističkog plana za urbano područje u kome je smješteno sjedište kantona, kojim će se detaljnije razraditi i prostorno definisati planska opredjeljenja iz Prostornog plana.

Obzirom da Grad Zenica posjeduje Urbanistički plan općine Zenica iz 1983. godine („Službene novine opština Zenica i Busovača", broj: 20/83), bilo je potrebno pristupiti izradi novog Urbanističkog plana.

Vijeće opštine Zenica na sjednici održanoj 25. februara 2014. godine donijelo je Odluku o pristupanju izradi Urbanističkog plana općine Zenica za period 2014.-2034. godine („Službene novine općine Zenica", broj: 1/14).

Članom 27. stav (3) Zakona o prostornom uređenju i građenju propisano je da planski dokumenti međusobno usklađuju, te da planski dokumenti užeg područja moraju biti u skladu sa planskim dokumentima šireg područja. Nadalje, članom 35. stav (1) Zakona o prostornom uređenju i građenju propisano je da se granice područja za koje se izrađuju urbanistički planovi definišu Prostornim planom Kantona, odnosno grada dok je stavom (2) istog člana propisano da se urbanističkim planovima detaljnije razrađuju opredjeljenja iz prostornog plana Kantona, odnosno grada.

Prostorni plan Grada Zenica za period 2016.-2036. godine (kao planski dokument šireg područja) usvojen je na sjednici Gradskog vijeća održanoj 28. decembra 2017. godine („Službene novine Grada Zenica", broj: 1a/18).

Obzirom da je donošenjem ovog planskog dokumenta došlo do promjene granica Urbanističkog plana, kao i da je u međuvremenu općina Zenica dobila status Grada, potrebno je bilo inicirati izmjenu ranije donesene Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog plana.

Kroz izradu Urbanističkog plana neophodno je uspostaviti kontinuitet u planiranju i korištenju prostora i nastojati na adekvatan način korigovati nedostatke iz ranijeg Urbanističkog plana iz 1983. godine, kako bi se omogućio dinamičan i održiv razvoj Grada Zenica, kao sjedište Kantona.

 

IV UČESNICI U PRIPREMIIIZRADI PLANA

-Nosilac pripreme: Gradonačelnik Grada Zenica, Služba za urbanizam i Savjet plana kao pomoć Nosiocu pripreme, koji razmatra Plan u pojedinim fazama i daje svoje mišljenje i prijedloge, prije donošenja odluka i verifikacije pojedinih faza Plana;

- Nosilac izrade: Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje;

- Subjekti planiranja:

Nosilac pripreme Plana, zajedno sa stručnim timom za pripremu i izradu Plana dužan je osigurati saradnju i usaglašavanje stavova, te koordinirati aktivnosti svih zainteresiranih strana u procesu prostornog planiranja, kao što su: vlasnici nekretnina, zakoniti korisnici prostora, organi uprave, pravna lica nadležna za vodoprivredu, šumarstvo, poljoprivredu, saobraćaj, energetiku, telekomunikacije, turizam, rudarstvo, zdravstvo, školstvo, kulturu, zaštitu okolice, sanitarno-zdravstvenu zaštitu, zaštitu na radu, zaštitu od požara, civilnu zaštitu, zaštitu kulturno- historijskih i prirodnih vrijednosti, organi nadležni za odbranu, organi unutrašnjih poslova, privredne komore, predstavnici vjerskih zajednica i drugih subjekti koji iskažu svoj interes;

- Plan donosi: Gradsko vijeće Zenica.

 

V OBIMI VRSTA STRUČNIH PODLOGA

Nosilac pripreme Plana dostavlja Nosiocu izrade svu raspoloživu dokumentaciju relavantnu za izradu Urbanističkog plana, a naročito dokume-ntaciju šireg područja, podatke o geološkim osobinama tla (Studija o inženjersko-geološkim istraživanjima za područje Grada Zenica, urađena od strane Instituta za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka, revidovana od strane Rudarskog instituta d.d. Tuzla) i drugo.

U toku je izrada karata eksploatacionih polja kojim će biti određeno u kojim zonama će biti zabranjena gradnja, te gradnja uz saglasnost RMU „Zenica" d.o.o. Zenica. Iste će biti urađene u vidu Elaborata, koji će biti naknadno dostavljen Nosiocu izrade Plana.

Ukoliko su raspoloživi dokumenti u pojedinim slučajevima nedostatni, Nosilac pripreme Plana će osigurati dodatna istraživanja (studije ili ekspertize) i za to osigurati potrebna sredstva.

 

VI POSTUPAK I DINAMIKA IZRADE PLANA

U daljem tekstu se daje popis aktivnosti, subjekti koji pripremaju i verifikuju pojedine faze Plana, te rokovi za realizaciju pojedinih aktivnosti. Plan se radi u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 1/14 i 4/16) i Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata („Službene novine Federacije BiH", broj: 63/04, 50/07 i 84/10)

1. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog plana, Program i plan aktivnosti za pripremu i izradu Urbanističkog plana sa Programom uključivanja javnosti

a) Priprema: Služba za urbanizam (januar 2021. godine)

b) Razmatra i usvaja: Gradsko vijeće Grada Zenica (januar 2021. godine)

2. Prostorna osnova - osnovna Koncepcija

a) Formiranje Prostorne osnove

-Prostornu osnovu formira Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje i prethodnih istaživanja u fazi pripreme, raspoložive dokumentacije, podataka koje obezbjeđuju drugi organi i institucije i ostalih izvora:

-planova višeg reda i istraživanja rađenih za potrebe izrade ovog Plana, kao i druge važeće prostorno-planske dokumentacije,

-podataka i dokumentacije relevantnih institucija(hidrometeorološki,seizmološi, agropedološki, geološki, zaštita kulturno -historijskog i prirodnog nasljeđa i dr.) statističkih podataka, katastarskih podataka)

-katastra nadzemnih i podzemnih instalacija i podataka komunalnih preduzeća, te informacija o položenim instalacijama koje mogu dati vlasnici i korisnici prostora,

-podataka i dokumentacije relevantnih institucija za oblast stanovanja, saobraćaja, obrazovanja, nauke, kulture, fizičke kulture, zdravstva, socijalne i dječije zaštite, vjerskih zajednica i dr.,

-drugih podataka koje vode organi, odnosno službe uprave, upravne ustanove i druge institucije, a od značaja su za planiranje.

b) Prostorna osnova sadrži:

- izvod iz plana šireg područja,

- prikaz postojećeg stanja, njegovu analizu i vrednovanje i ocjenu mogućnosti izgradnje i uređenja prostorne cjeline,

- osnovnu koncepciju izgradnje i uređenja prostorne cjeline

c) Priprema: Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje (april 2021. godine)

d) Razmatra i usvaja: Služba za urbanizam i Savjet plana (april 2021. godine)

3. Prednacrt Plana

a) Priprema: Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje (juni 2021. godine)

b) Razmatra i usvaja: Služba za urbanizam i Savjet plana (juni 2021. godine)

4. Nacrt Plana

a) Priprema: Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje (august 2021. godine)

b) Razmatra i usvaja: Gradsko vijeće Grada Zenica (august 2021. godine)

5. Javni uvid i rasprava o Nacrtu Plana

a)  Rok trajanja: 30 dana (septembar 2021. godine)

b) Organizuje: Služba za urbanizam i Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje

c) Obrazlaže: Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje

6. Sumiranje rezultata Javne rasprave sa stavom Nosioca pripreme o primjedbama i sugestijama dobijenim kroz Javnu raspravu

a) Priprema: Služba za urbanizam i Savjet plana (oktobar 2021. godine)

7. Prijedlog Plana

Zajedno sa Nosiocem izrade, a na osnovu rezultata javne rasprave o Nacrtu Plana, Nosilac pripreme utvrđuje Prijedlog Plana i podnosi ga Gradskom vijeću Zenica na razmatranje i donošenje. Uz prijedlog Plana dostavljaju se sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja prikupljeni u toku javne rasprave, sa obrazloženjem.

a)Priprema: Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje (decembar 2021.godine)

b) Razmatra i predlaže Gradskom vijeću: Služba za urbanizam i Savjet plana (decembar 2021. godine)

c) Donosi Plan: Gradsko vijeće Zenica (decembar 2021. godine)

 

VII POTREBNA SREDSTVA I IZVORA SREDSTAVA ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA

Protokolom o izradi Urbanističkog plana općine Zenica i neposrednim materijalnim troškovima, broj: 12/09-23- 4190-1/14 od 31.03.2014. godine utvrđen je ukupan iznos na izradu Urbanističkog plana općine Zenica od 21.645,00 KM, od čega je uplaćen avans -30% od ukupnog iznosa - 6.493,50 KM (nakon potpisivanja Protokola)

Ostali iznos (15.151,50 KM) uplaćivaće se prema sljedećoj dinamici:

- I rata - 20% od ukupnog iznosa - 4.329,00 KM (nakon završetka izrade Prostorne osnove)

- II rata - 20% od ukupnog iznosa - 6.493,50 KM (nakon završetka izrade Nacrta Plana)

- III rata - 20% od ukupnog iznosa - 4.329,00 KM (nakon završetka Prijedloga Plana)

Sredstva za pripremu i izradu Plana u iznosu od 15.151,50 KM obezbijedit će Grad Zenica u Budžetu za 2021. godinu.

 

VII PROGRAM UKLJUČIVANJA JAVNOSTI U FAZAMA PRIPREMEI IZRADE PLANA

Programom uključivanja javnosti precizno se definiraju načini uključivanja javnosti (organizovanje tribina, okruglih stolova, javnih rasprava anketa i drugih oblika uključivanja javnosti) u svim fazama pripreme i izrade Plana.

1. Prvi kontakt sa javnošću - Javno informisanje građanstva

- Organizuje: Nosilac pripreme (decembar 2020. godine)

- Tema: Informisanje građanstva putem elektronskih i pisanih medija da otpočinju aktivnosti na izradi Plana

2. Drugi kontakt sa javnošću - Javna tribina

- Organizuje: Nosilac pripreme (april-maj 2021. godine)

- Tema tribine: Upoznavanje subjekata sa Osnovnom koncepcijom Plana

- Učestvuju: Kantolani zavod za urbanizam i prostorno uređenje, Služba za urbanizam, komunalna preduzeća, vjerske zajednice, vlasnici i korisnici zemljišta, potencijalni investitori i drugi zainteresovani subjekti koji iskažu svoj interes.

3. Treći korak sa javnošću - Javni uvid i javna rasprava

- Organizuje: Nosilac pripreme u saradnji sa Kantonalnim zavodom za urbanizam i prostorno uređenje u trajanju od 30 dana (septembar 2021. godine)

- Tema: Rasprava o Nacrtu Plana Učestvuju: Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje, Služba za urbanizam, komunalna preduzeća, vjerske zajednice, vlasnici i korisnici zemljišta, potencijalni investitori i drugi zainteresovani subjekti koji iskažu svoj interes.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: